Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2003 z dne 29. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2003 z dne 29. 8. 2003

Kazalo

4001. Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni, stran 12693.

Na podlagi drugega odstavka 65. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US, 63/03 – ZIPRS0304-A in 63/03 – odl. US) izdaja Minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o seznamu poklicnih bolezni
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik opredeljuje poklicne bolezni in pogoje, pod katerimi se štejejo bolezni za poklicne, ter delovna mesta, na katerih se poklicne bolezni pojavljajo.
2. člen
(definicije)
Poklicna bolezen je bolezen povzročena z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan in je navedena v Seznamu poklicnih bolezni.
Seznam poklicnih bolezni je seznam bolezni in škodljivih dejavnikov iz delovnega okolja, ki povzročajo značilne spremembe na zdravju delavcev.
Delovno okolje je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje delovna mesta, delovne razmere, delovne postopke, socialne odnose in druge vplive zunanjega okolja.
Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in se nahaja v zgradbah delodajalca kot tudi na začasnih in premičnih deloviščih, do katerih ima delavec dostop v času svoje zaposlitve in je pod neposrednim ali posrednim nadzorom delodajalca.
3. člen
(pogoji za določanje delovnih mest, kjer se pojavljajo
poklicne bolezni)
Delovna mesta, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni so tista, za katera se na podlagi ocene tveganja ugotavlja, da so na njih prisotni vplivi delovnega procesa in delovnih pogojev, ki lahko povzročijo poklicno bolezen.
4. člen
(ugotavljanje in dokazovanje)
V postopku ugotavljanja in priznavanja poklicnih bolezni, na podlagi pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 113/02), izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sodelujejo z zavarovančevim osebnim zdravnikom, službo medicine dela, specialistično službo oziroma z zavodi za usposabljanje invalidnih oseb in z delodajalci.
Poklicna bolezen se ugotavlja in dokazuje z zdravstvenim nadzorom delavcev preko preventivnih zdravstvenih pregledov.
Izpostavljenost obremenitvam se ugotavlja z delovno anamnezo in oceno tveganja obremenitev in škodljivosti, ki naj bi bolezen povzročile.
Bolezen oziroma znaki bolezni se ugotavljajo na podlagi klinične slike, laboratorijskih in funkcijskih testov ter ostalih ustreznih diagnostičnih postopkov in preiskav.
Upošteva se najkrajši čas in najnižja intenziteta izpostavljenosti, ki po merilih stroke že lahko povzroči poklicno bolezen.
Upošteva se latentna doba za nastanek poklicne bolezni (od trenutka zadnje izpostavljenosti do trenutka prvih znakov poklicne bolezni).
5. člen
(seznam poklicnih bolezni)
Poklicne bolezni so vsebovane v Seznamu poklicnih bolezni, ki je sestavni del tega pravilnika.
Seznam poklicnih bolezni se, skladno z novimi spoznanji stroke, ponovno pregleda in po potrebi dopolni najmanj vsakih 5 let.
6. člen
Za poklicne bolezni iz 48. točke Seznama poklicnih bolezni se uporablja pravilnik o določitvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu (Uradni list RS, št. 26/97).
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati samoupravni sporazum o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 38/83).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-033/99-012
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2611-0046
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
PRILOGA

            SEZNAM POKLICNIH BOLEZNI

  I. POKLICNE BOLEZNI POVZROČENE Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI,
FIZIKALNIMI DEJAVNIKI IN BIOLOŠKIMI DEJAVNIKI

1. Bolezni, povzročene z naslednjimi nevarnimi kemijskimi snovmi

1.    akrilonitril
2.    arzen ali njegove spojine (arzin)
3.    berilij ali njegove spojine
4.1.   ogljikov monoksid
4.2.   karbonil klorid (fosgen)
4.3.   ozon
5.1.   vodikov cianid (cianvodikova kislina)
5.2.   cianidi in njihove spojine
5.3.   izocianati
6.    kadmij ali njegove spojine
7.    krom ali njegove spojine
8.1.   živo srebro ali njegove anorganske spojine
8.2.   živo srebro ali njegove organske spojine
9.    mangan ali njegove spojine
10.1.   dušikova kislina
10.2.   dušikovi oksidi
10.3.   amonijak
11.1.   nikelj ali njegove spojine
11.2.   nikeltetrakarbonil
12.    fosfor ali njegove spojine
13.    svinec ali njegove spojine
14.1.   žveplovi oksidi
14.2.   žveplova kislina
14.3.   ogljikov disulfid
14.4.   žveplovodik
14.5.   druge spojine žvepla
15.    vanadij ali njegove spojine
16.    talij in njegove spojine
17.1.   klor
17.2.   brom
17.3.   jod
17.4.   fluor ali njegove spojine
18.    alifatski ali aliciklični ogljikovodiki pridobljeni iz
     bencina ali petrolejskih frakcij
19.    halogeni derivati alifatskih ali alicikličnih
     ogljikovodikov
20.1.   metanol
20.2.   drugi monovalentni alkoholi (butanol in 2-propanol
     (izopropanol))
21.    glikol (etandiol (glikol), dietilen glikol, 1,4-butandiol) in
     nitrirani derivati
22.    etri (dimetil eter, dietil eter, diizopropil eter, divinil
     eter, diklorodiizopropil eter, guajakol
     (2-metoksifenol), dimetil eter in etil iz etandiola
     (glikola))
23.    estri (aceton, kloroaceton (2-propanon),
     bromoaceton, heksakloroaceton, butanon (etilmetil
     keton), 2heksanon (metil butil keton), 4metil
     pentan-2-on (metil izobutil keton), 4-hidroksi-
     4metilpentan-2-on (diaceton alkohol), 4-metil-
     3penten-2-on
     (mesitil oksid), 2-metilcikloheksanon)
24.    organofosforni estri
25.    organske kisline
26.    formaldehid
27.    alifatski nitrirani derivati ogljikovodikov
28.1.   benzen ali njegovi homologi (s splošno formulo
     C(n)H(2n-6))
28.2.   naftalen ali njehovi homologi (s splošno formulo
     C(n) H(2n-12))
28.3.   stiren in divinilbenzen
29.    halogenirani derivati alkilaril sulfonatov
30.1.   fenoli ali njihovi homologi ali njihovi halogenirani
     derivati (pentaklorfenol)
30.2.   naftoli ali njihovi homologi ali njihovi halogenirani
     derivati
30.3.   halogenirani derivati alkilaril oksidov
30.4.   halogenirani derivati alkilaril sulfonatov
30.5.   benzokinoni
31.1.   aromatski amini ali aromatski hidrazini ali njihovi
     halogenirani, fenolni, nitritni, nitratni ali sulfonatni
     derivati
31.2.   alifatski amini ali njihovi halogenirani derivati
32.1.   nitrirani derivati aromatskih ogljikovodikov
32.2.   nitrirani derivati fenolov ali njihovih homologov
33.    pesticidi
34.    antimon ali njegovi derivati

2. Bolezni, ki jih povzročajo fizikalni dejavniki
35.    Okvare sluha zaradi hrupa
36.    Bolezni, ki jih povzročajo neionizirna sevanja
     (ultravioletno, infrardeče, lasersko, mikrovalovno,
     električno in magnetno polje)
37.    Kompresijska (dekompresijska) bolezen
38.    Vibracijska bolezen
39.    Bolezni povzročene z ionizirnim sevanjem

3. Bolezni, povzročene z biološkimi dejavniki
40.    Nalezljive in parazitarne bolezni, ki se prenašajo na
     ljudi, ki so tekom svojega dela v stiku s krvjo, tkivom
     in tkivnimi tekočinami ali drugim biološkim aterialom
     od drugih ljudi direktno in preko prenašalcev
41.    Nalezljive in parazitarne bolezni, ki se prenašajo z
     živali in njihovih ostankov ali izločenih tekočin na ljudi
42.    Tropske bolezni


II. POKLICNE BOLEZNI PO PRIZADETIH ORGANSKIH SISTEMIH

1. Poklicne bolezni kože, ki jih povzročajo določene snovi, ki niso
  omenjene drugje
43.    Kožne bolezni in kožni raki, ki jih povzročajo saje,
     katran, bitumen, smole, antracen ali njegove
     spojine, mineralna in druga olja, surov parafin,
     karbazol ali njegove spojine, stranski proizvodnji pri
     destilaciji premoga
44.    Poklicne kožne bolezni, ki jih povzročajo drugi
     znanstveno dokazani alergeni, primarno strupene in
     dražilne snovi, ki niso navedene drugje
45.    Poklicni vitiligo

2. Bolezni dihal, ki jih povzroča vdihavanje določenih snovi, ki niso
  navedene drugje
46.    Silikoza
47.    Silikotuberkuloza
48.    Poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
49.    Pnevmokonioze (ostale)
50.    Obolenja pljuč in bronhijev, ki jih povzroča prah
     težkih kovin
51.    Ekstrinzični alergični alveolitis
52.    Bolezni pljuč, ki jih povzroča vdihavanje prahu in
     vlaken bombaža, lanu, konoplje, sisala in
     sladkornega trsa
53.    Bolezni dihal, ki jih povzroča vdihavanje
     kobaltovega, kositrnega, barijevega prahu in prahu
     grafita
54.1.   Poklicna astma
54.2.   Alergijski rinitis in konjuktivitis
55.    Rakaste bolezni dihalnih poti, ki jih povzroča
     vdihavanje lesnega prahu
56.    Sideroza
57.    Aluminoza
58.    Talkoza

3. Bolezni gibal
59.    Bolezni obsklepnih burs zaradi pritiska
60.    Bolezni zaradi prevelikega obremenjevanja kit, kitnih ovojnic
     in mišičnih oziroma kitnih
     narastišč
61.    Okvare meniskusa kolena
62.    Okvare medvretenčne ploščice
63.    Kronična obolenja hrbtenice zaradi stalnih
     obremenitev v nefizioloških položajih pri delu,
     splošnih vibracij in dvigovanja bremen
64.    Ohromitev živcev zaradi mehaničnega pritiska

4. Druge bolezni
65.    Rudarski nistagmus

5. Bolezni zob, ki jih povzročajo določene snovi
66.    Bolezni zob, ki jih povzročajo mineralne kisline


III. BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO RAKOTVORNE SNOVI, PRIPRAVKI IN ENERGIJE

67.    Rak povzročen z dejavniki tveganja, ki niso omenjeni
     na tem seznamu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti