Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3646. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 11411.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16., 24. ter 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 25. 7. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
stanovanjske soseske V. Žalec in soseske
Frenga Žalec
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Ocena stanja:
Območje ZN se nahaja v severozahodnem delu naselja Žalec, meri ca. 36,6 ha in je po namembnosti zelo heterogeno: v zahodnem delu prevladuje stanovanjska gradnja, v osrednjem delu nestanovanjska gradnja (trgovsko-poslovne stavbe, hotel, stadion, kulturni dom, knjižnica, vrtec, glasbena šola) in v vzhodnem delu nestanovanjska gradnja (osnovna šola). Osnovni zazidalni načrt za območje soseske V. Žalec je iz leta 1968 (Uradni vestnik Celje, št. 16/68), za območje Frenge pa iz leta 1969 (Uradni vestnik Celje, št. 11/69). V letu 1972 sta se območji združili v večje območje (Uradni list SRS, št. 42/72), ki je do danes predvsem zaradi pomembnosti mestnih nestanovanjskih funkcij doživelo še štiri spremembe (Uradni list SRS, št. 10/82, Uradni list RS, št. 20/98, 95/99 in 37/01).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so predvsem naslednji:
– hitro in stalno spreminjanje potreb znanih in bodočih uporabnikov prostora,
– neskladnost želenih prostorskih ureditev z vsebino veljavnega ZN,
– prepodrobno načrtovanje prostorskih ureditev v veljavnem ZN,
– združitev vseh uveljavljenih sprememb in dopolnitev ZN v celoto (čistoris).
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Žalec, urbanistične zasnove naselja Žalec (Uradni list RS, št. 69/93) pa opredeljujejo obravnavano območje za stanovanja (v glavnem z visoko in srednjo gostoto poselitve), za oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti ter za šport in rekreacijo.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je celotno ureditveno območje ZN s poudarkom na izhodiščih, ki si po posameznih delih obravnavanega območja sledijo na naslednji način:
– zahodni del območja:
– sprememba sprejetih prostorskih ureditev v križišču ulice Heroja Staneta in severne obvoznice za potrebe izgradnje avtobusne postaje in poslovno trgovskega objekta,
– celovita prometna ureditev območja: preveritev možnosti ureditve novega križišča Čopove ulice z obvoznico, določitev in ureditev glavnih peš smeri iz stanovanjske soseske v vzhodni del območja, dodatne lokacije za parkirišča osebnih vozil,
– preveritev (v smislu možnega povečanja) že določenih maksimalnih tlorisnih gabaritov predvidenih objektov na celotnem območju,
– opredelitev lokacije novega vrtca s 6 igralnicami (v pritličju bloka ali kot samostojen objekt) in določitev jasne vloge obstoječih vrtcev (na primer: objekti v funkciji, objekt v rezervi, objekt za rušenje…) in preučitev možnosti širitve parkirišča za potrebe vrtca v Prežihovi ulici,
– nadzidava objekta »Policije« za eno etažo za potrebe ureditve garderob, arhiva in samske sobe;
– osrednji in vzhodni del območja:
– ureditev balinišča s športnim parkom za upokojence ter otroškega igrišča s sprehajalnimi potmi,
– ustrezna oznaka športnih površin na območju športnega parka Žalec,
– vključitev poslovno-stanovanjskega objekta v gradnji »CASINO RUBIN« Žalec s pripadajočo zunanjo ureditvijo na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja (UE Žalec, št. 35102-58/2003 z dne 14. 4. 2003), preučitev možnosti spremembe namembnosti v poslovni objekt, namenjen za opravljanje igralniške, gostinske, hotelsko prenočitvene in zabaviščne dejavnosti,
– opredelitev lokacije veznega hodnika med obstoječim hotelom in objektom »CASINO RUBIN«,
– preučitev možnosti preselitve obstoječe kurilnice na drugo lokacijo (pridobitev dodatnih parkirnih mest),
– sprememba sprejetih prostorskih ureditev za potrebe izgradnje bazenskega kompleksa skupno s pripadajočo zunanjo ureditvijo (vrtina termalne vode, parkirišča, prometni in peš dostopi…),
– preučitev možnosti spremembe načina ogrevanja na celotnem območju ZN ne glede na namembnost objektov (iz daljinskega ogrevanja za objekte poslovnega namena in plinskega ogrevanja za zasebne objekte v daljinsko, plinsko oziroma alternativno odvisno od potreb investitorja),
– možnost preureditve zelenice na zahodni strani Doma II. slovenskega tabora v ploščad amfiteaterske zasnove,
– opredelitev prizidka za potrebe knjižnice na vzhodni strani in prizidka za razširitev vhodnih prostorov kulturnega doma na zahodni strani Doma II. slovenskega tabora,
– rekonstrukcija Aškerčeve ulice in križišča s Savinjsko cesto skladno z novimi potrebami ter načrtovanje dodatnih parkirnih mest,
– opredelitev povezave med kulturnim domom in glasbeno šolo le kot alternativna rešitev,
– celovita prostorska ureditev na lokaciji vrtca v Aškerčevi ulici (na primer: obnova ali rušitev vrtca, pridobitev prostora za reševanje mirujočega prometa)
– preučitev možnosti določitve funkcionalnega zemljišča k objektu »Banka Celje«,
– določitev obveznosti rekonstrukcije križišča Aškerčeve ulice s Savinjsko cesto v postopku prvih sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96);
– celotno ureditveno območje ZN:
– združitev vseh uveljavljenih sprememb in dopolnitev ZN v celoto, ki predstavlja osnovo za pripravo teh sprememb in dopolnitev ZN (celovita vgraditev sprejetih vsebin v vse sestavne dele ZN),
– dosledna razmejitev že izvedenih in predvidenih prostorskih ureditev,
– možnost gradnje enostavnih (pomožnih) objektov predvsem v okviru funkcionalnih zemljišč individualnih stanovanjskih objektov,
– ureditev prostorov za mlade, kjer bi se lahko zbirali in ustvarjali (preveritev možnosti lociranja v sklopu obstoječih ali novih objektov),
– preučitev možnosti za dodatno ureditev zelenih površin (ob nestanovanjskih in stanovanjskih objektih v okviru zagotovitve osnovnih delovnih in bivalnih pogojev).
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN)
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN zajema območje, ki ga na severu omejuje obvoznica – regionalna cesta RII št. 447/0367 Žalec-Šempeter, na vzhodu Velenjska cesta in Aškerčeva ulica (povezavo med njima tvori Oničeva ulica in funkcionalna zemljišča stanovanjskih objektov), na jugu meji območje na Savinjsko cesto in na zahodu na Gotoveljsko cesto.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Žalec – Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
– načrtovalec: bo izbran na osnovi določil zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00),
– pobudniki:
– Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, Celje,
– RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje, Ljubljanska cesta 12, Celje,
– Vrtci občine Žalec, Tomšičeva 5, Žalec,
– Zavod za kulturo, šport in turizem, Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec,
– Hotel Žalec, d.o.o., Mestni trg 3, Žalec,
– Medobčinska matična knjižnica, Aškerčeva ul. 9a, Žalec,
– Banka Celje, d.d., Sektor splošnih poslov, Vodnikova 2, Celje,
– Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora;
– nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 29. členom ZUreP-1 v roku 30 dni po prejemu programa priprave in mnenja skladno z 33. členom istega zakona v roku 30 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje,
– VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje,
– ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
– SIPRO d.o.o., Stanovanjsko podjetje Žalec,
– Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
– Kabel TV d.o.o. Petrovče,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
– Mestna skupnost Žalec.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 69/93),
– vse zazidalne načrte iz 2. člena tega programa priprave,
– odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96),
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki bodo v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve izdelane v postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN.
Upoštevati je tudi vsebinski del idejnih skic prostorskih ureditev, ki so jih predlagali uporabniki prostora oziroma potencialni investitorji.
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti ter
– zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Izbrani načrtovalec bo za dve zaključeni območji znotraj celotnega ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN:
– območje za ureditev prometno trgovskega kompleksa v zahodnem delu in
– območje za ureditev hotelsko bazenskega kompleksa z ostalimi nestanovanjskimi samostojnimi in spremljajočimi dejavnostmi v vzhodnem delu
pripravil najmanj dve variantni strokovni rešitvi, ki bodo v primerjalni študiji ovrednotene ter predstavljene vsem uporabnikom obravnavanega prostora in prebivalcem naselja mesta Žalec ter na koncu usklajeno strokovno rešitev celotnega ureditvenega območja, ki bo povzemala interese, želje ter predloge vseh tangiranih v prostoru, hkrati pa bo vsebovala strokovno kvalitetno urbanistično ureditev z naborom pogojev za kvalitetno arhitektonsko oblikovanje načrtovanih objektov in bo podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pripravljavec naročil reambulirane geodetske podlage: digitalni topografsko-katasterski načrt v merilu 1:1000 (s katastrom podzemnih in nadzemnih vodov) pri GEO Inženiring Žalec, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila malih vrednosti.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem IPA)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljavec skliče prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave (najkasneje v drugi polovici julija 2003),
– župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci,
– pripravljavec zaprosi za smernice za načrtovanje pristojne nosilce urejanja prostora takoj po sprejemu programa priprave, rok za pripravo smernic je 30 dni,
– načrtovalec pripravi variantne strokovne rešitve v 20 dneh od prejema vseh podatkov s strani pripravljavca in smernic s strani nosilcev urejanja prostora,
– pripravljavec organizira predstavitev variantnih strokovnih rešitev in primerjalne študije zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference (predvidoma konec septembra 2003),
– načrtovalec izdela osnutek ZN v 25 dneh od potrditve usklajene strokovne rešitve (predvidoma do konca oktobra 2003),
– odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava osnutek v roku 14 dni po oddaji gradiva oddelku za okolje, prostor in komunalne zadeve, župan Občine Žalec sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu Mestne skupnosti Žalec za 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee (predvidoma od sredine novembra do sredine decembra 2003),
– javna razprava se izvede v času javne razgrnitve v prostorih Občine Žalec,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve,
– župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja načrtovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva),
– pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev ZN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb,
– v roku 50 dni (odvisno od vsebine in zahtevnosti pripomb, navedeni rok zajema izdelavo dopolnjenega predloga – uskladitev IPA s sprejetim stališčem do pripomb, obvezni 30-dnevni rok za pridobitev mnenj s strani nosilcev urejanja prostora na podlagi vloge načrtovalca in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva) od sprejetja stališča do pripomb in predlogov, pripravljavec poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitve in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku (predvidoma v maju 2004).
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so predvidena delno v proračunu Občine Žalec za leto 2003 in 2004 ter v proračunu RS za leto 2003 in 2004 (javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, Področje za razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti za spodbuditev priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma v letih 2003 in 2004). Delno bodo v sorazmernih deležih sofinancirali izdelavo PIA tudi pobudniki priprave IPA.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005/00001/2003 02/02
Žalec, dne 25. julija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.