Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3642. Program priprave za spremembo zazidalnega načrta BTC Češča vas - 1. faza, stran 11408.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) sprejme župan
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembo zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe zazidalnega načrta
Blagovno transportni terminal na lokaciji ob industrijskem tiru Novo mesto – Straža pri Češči vasi je opredeljen z Odlokom o zazidalnem načrtu BTC Češča vas – 1. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/90).
Tudi najnovejša urbanistična zasnova Novega mesta je območje dolgoročno opredelila za centralne, poslovne in oskrbno storitvene dejavnosti (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/02).
Razvoj tovrstnih dejavnosti (transportno tranzitnih s pretovorno skladiščnimi terminali) ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost nakazuje drugačne koncepcije razvoja, kot jih je ob sprejetju zazidalnega načrta imela takratna strokovna podlaga.
Navedeno narekuje potrebo po spremembi zazidalnega načrta za možnost sledenja potrebam industrijskega in transportnega trga južne Slovenije v mreži evropskih tovrstnih terminalov in v povezavi s prostori Evropske skupnosti in prostori, ki (še) ne sodijo v Evropsko skupnost.
2. Predmet in programska izhodišča za spremembo zazidalnega načrta
Kot programsko izhodišče za spremembo zazidalnega načrta so izdelane »Strokovne podlage za cestni terminal in promet ter določitev potrebne infrastrukture, postrojev in sredstev«, ki jih je izdelal prof. dr. Martin Lipičnik iz Maribora s sodelavci.
Spremembo ZN narekuje strukturno neskladje znotraj logističnih procesov ter optimizacija transportnih storitev znotraj celovitih logističnih storitev.
Namesto prvotno predvidenih štirih velikih sklopov urejanja, bi se območje razdelilo na šest manjših poleg že obstoječih: poslovnega in gostinskega objekta ter novo predvidenega vhodno – upravnega objekta.
Šest območij predstavlja: poslovno proizvodno skladiščne cone za večje objekte ali manipulativno transportne površine. Cone so velikosti od 5000 do 9000 m2 s cestnimi komunikacijami vmes in je z številkami od 1 do 6 označena prioriteta gradnje.
Centralni tir, ki je bil vpeljan v središče območja je na določen način omejil koncepcijski razvoj območja.
Ta tir se nedvomno kaže kot odvečen; ob razvoju cestnega sistema (obvoznic Novega mesta in priključevanja Novega mesta na avtocesto) pa se tudi določene druge koncepcijske zasnove kažejo kot moteče v zazidalnem načrtu.To je lokacija centralnega uvoza v območje in določene razporeditve znotraj območja ZN.
Območje naj bi v globalni ponudbi transportno servisnih dejavnosti ponujalo tudi določeno pomoč velikim industrijskim sistemom, ki so vezani na velike transportne razdalje za kompletiranje svoje proizvodnje.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe zazidalnega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave spremembe ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu spremembe ZN pa mnenje so:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje
Uprava RS za civilno letalstvo
ELES-Elektro Slovenija d.o.o.
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve
JP Komunala Novo mesto d.o.o.
JP Elektro PE Novo mesto
Telekom Slovenije PE Novo mesto
Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Novo mesto
Krajevna skupnost Prečna
Istrabenz plini d.o.o.
Geoplin d.o.o.
Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto
MOPE, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto
Slovenske železnice (Agencija za železniški promet)
Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Ta se pridobijo v skladu s 33. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto (v nadaljevanju: MONM OPP).
Investitorja načrtovanih prostorskih ureditev sta BTC d.d. in Interevropa d.d.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter spremembe ZN je BTC d.d. PE Novo mesto.
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1 in ga izbere naročnik.
Sprememba zazidalnega načrta se pripravi v vsebini in na način, kot je predpisano z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in z Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), in sicer po skrajšanem postopku.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi spremembe zazidalnega načrta so:
tehnološko – energetski projekti Komunale, Elektra in Telekoma
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92)
Pred izdelavo spremembe ZN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetsko topografski načrt v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 17/85),
– Katastrski načrt območja LN, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880,
– Strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– geološko in geotehnično poročilo,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev,
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
– strokovne podlage za strokovno ravnanje s posebnimi odpadki,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja, naravne in kulturne dediščine, kmetijskih zemljišč in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Smernice s področja varstva kulturne dediščine lahko slonijo le na podlagi veljavnih občinskih odlokov s tega področja in strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine, ki jih zagotovi Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Naravovarstvene smernice lahko slonijo le na podlagi veljavnih občinskih odlokov s tega področja in strokovnih zasnov s področja varstva okolja, ki jih zagotovi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02).
5. Roki izdelave spremembe zazidalnega načrta
V postopku priprave spremembe zazidalnega načrta je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 30. in 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Izdelovalec spremembe zazidalnega načrta bo ocenil ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (krajinska arhitektura, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan predlog spremembe zazidalnega načrta. Pred začetkom izdelave se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v točki 4. tega programa.
Investitor in izdelovalec zagotovita gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom v 5 dneh po sprejemu programa priprave.
MONM OPP pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 3. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 15 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec spremembe ZN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prevzemu vseh smernic.
MONM OPP potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu predloga izdelovalca.
Izdelava strokovnih podlag in predloga spremembe ZN:
Izdelovalec in investitor zagotovita izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 4. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela usklajeni predlog spremembe ZN za javno razgrnitev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag. Izdelovalec preda usklajeni predlog spremembe ZN za javno razgrnitev MONM OPP.
MONM OPP izvede vse potrebne aktivnosti za javno razgrnitev predloga spremembe ZN v krajevni skupnosti Prečna ter sedežu MONM v skladu z 31. členom ZUreP-1. Izdelovalec je dolžan zagotoviti gradiva za javni razgrnitvi. Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta.
Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni. Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve spremembe zazidalnega načrta.
MONM OPP v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo v navedeni krajevni skupnosti ob predhodni najavi termina v enem od lokalnih medijev.
Po javni razgrnitvi Občinski svet obravnava predlog spremembe zazidalnega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb. V skladu z njimi izdelovalec v 15 dneh pripravi dopolnjen predlog spremembe ZN in jih dostavi MONM OPP.
V skladu z 34. členom ZUreP-1 MONM OPP pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k dopolnjenim predlogom spremembe ZN.
Po izteku predpisanega roka za pridobitev le teh (15 dni), pripravi izdelovalec v 15 dneh predlog spremembe ZN za sprejem s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in jih s posredovanjem MONM OPP dostavi v sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme lokacijski načrt z Odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 8 dni od njegove objave.
6. Obveznosti financiranja priprave spremembe zazidalnega načrta
BTC d.d. PE Novo mesto zagotovi sredstva za izdelavo strokovnih podlag, spremembe zazidalnega načrta in njihovo recenzijo.
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Novo mesto, dne 23. julija 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.