Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, stran 11406.

Na podlagi 15., 15.a, 16., 17. in 18. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/1998, 33/2000 – Odločba US, Uradni list RS, št. 39/2000 – popravek odločbe US, Uradni list RS, št. 49/2000, 61/2000, 100/2000 – Odločba US, Uradni list RS, 21/2002, 54/2002) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 17. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
Druga alineja 2. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/2001 in 94/2002) – v nadaljevanju odlok – se spremeni tako, da se glasi:
»ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na levem bregu reke Krke Seidlova cesta do vključno križišča s Koštialovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob Prisojni poti, Kettejevem drevoredu, poslovno stavbo Mestne občine Novo mesto) do vključno križišča z Ljubljansko cesto in Šmihelskim mostom; na desnem bregu reke Krke pa ga določa Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko cesto (vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje), Kandijska cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa Revoz, vključno z delom Resslove in Trdinove ulice (vključno s parkirnimi prostori med Zdravstvenim domom in železniško progo, parkirnimi prostori ob potoku Težka voda in parkirnimi prostori pri Novi Ljubljanski banki v Trdinovi ulici, ob stanovanjskih blokih v Trdinovi ulici oziroma Kandijski cesti in vključno z Davčnim uradom Novo mesto).«
2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Občinska uprava omeji uporabo javne površine, ki ni sestavni del občinske ceste, zaradi prireditev, gradbenih del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih razlogov.
Občinska uprava lahko omeji uporabo ceste, njenega dela, javnih parkirnih površin in drugih javnih prometnih površin zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobnega, o čemer je dolžan izvajalec obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja in na krajevno običajen način.
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev kaznuje občinski inšpektor za kršitev iz prvega odstavka pravno osebo, odgovorno osebo pravne osebe z denarno kaznijo 30.000 tolarjev in posameznika z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.«
3. člen
9. člen se črta. Novi 9. člen se glasi:
»Prepovedano je prislanjati kolesa na pločnike, zgradbe in druge objekte na cestah, ulicah in drugih javnih prometnih površinah.
Kolesa in kolesa z motorjem je dovoljeno parkirati le na za to določenih mestih.
Pravne osebe so dolžne zagotoviti ustrezno število mest za parkiranje koles in koles z motorjem za zaposlene in stranke, če ni zagotovljenih javnih parkirnih mest.
Kolesa z motorjem se parkirajo tudi na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil.
Za uporabo parkirnih prostorov za motorna kolesa se plačuje parkirnina. Parkirni listek voznik zadrži do konca uporabe parkirnega prostora in ga na zahtevo izroči redarju.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.«
4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki urejajo cestni promet. Prometno ureditev določi občinska uprava z odločbo, prometni režim pa župan s sklepom.«
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na javnih parkirnih površinah izven občinskih cest je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih mest.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
6. člen
19. člen se v drugem odstavku spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Parkiranje na površinah za dostavna vozila iz prvega odstavka tega člena je prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave. Čas natovarjanja oziroma raztovarjanja ne sme trajati več kot 30 minut. Obvezna je uporaba parkirne ure.«
7. člen
Črta se 21. člen.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 24. člena se spremenita in dopolnita tako, da se glasita:
»Parkiranje izven urejenih parkirnih mest je prepovedano.
Intervencijska vozila in vozila javnih gospodarskih služb, vozila vzdrževalcev (redno vzdrževanje cest in opravljanje komunalnih del), kadar opravljajo naloge skladno s pooblastili, smejo ustaviti in parkirati vozila na urejenih parkirnih mestih ter krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev v prometu. V takih primerih je uporaba parkirnega mesta brezplačna. Taka vozila morajo biti označena v skladu s predpisi in imeti na vidnem mestu napis INTERVENCIJA.«
Za drugim odstavkom 24. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na označenem parkirnem prostoru mora voznik parkirati vozilo znotraj enega označenega parkirnega prostora.«
Tretji odstavek 24. člena postane četrti, mesta ostalih odstavkov se pomaknejo za eno mesto naprej.
9. člen
26. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na območjih za pešce in v ožjem središču mesta je dovoljen promet vozil, če gre za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– inšpektorata,
– reševalne službe,
– gasilske službe,
– javne poštne službe,
– vzdrževanje cest in drugih komunalnih naprav (elektrika, plin, kanalizacija, vodovod),
– odvoza komunalnih odpadkov,
– čiščenja cest,
– zimske službe,
– telekomunikacije.«
10. člen
27. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na območjih za pešce in v ožjem središču mesta je z dovoljenjem pristojnega organa dovoljen promet vozil za potrebe izvajanja:
– avtotaksi prevozov,
– servisnih dejavnosti,
– storitvenih dejavnosti,
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– prireditev, zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na domu,
– veterinarske službe,
– sanitarno-higienske službe,
– komunalnih storitev,
– varovanja premoženja in oseb.
V dovoljenju se določijo pogoji.«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 48. člena odloka tako, da se glasi:
»Vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro v cestnem prometu v primeru, da je parkirano:
– na mestu, kjer zakriva postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale;
– na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu;
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 metrov pred prehodom;
– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 metrov od najbližjega roba vozišča prečne ceste;
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim in neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti, široko manj kot 3 metre;
– na kolesarski cesti ali kolesarskem pasu;
– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvorišča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta ali zemljišča;
– tako, da onemogoča vključitev v promet že pravilno parkiranemu vozilu ali preprečuje uporabo uvozov v objekte, na intervencijske poti ali podobno;
– tako, da onemogoča promet intervencijskih vozil;
– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkiranje in ustavljanje izrecno prepovedana s predpisano označbo na vozišču ali prometnim znakom z dopolnilno tablo, na kateri je simbol pajka;
– na območju pasov za razvrstitev pred križiščem;
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 metrov od njega;
– na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer;
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračališču;
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta;
– na parkirnem prostoru za invalide, a ni označeno s predpisano parkirno karto, tako da preprečuje normalno funkcioniranje ali onemogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije;
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobno;
– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 metra.«
12. člen
Črta se 42. člen.
13. člen
Črta se 43. člen.
14. člen
Doda se 47.a člen, ki se glasi:
»Občinski inšpektorji poleg nalog, ki jih sicer opravljajo na podlagi predpisov, ki urejajo pristojnosti občinskih inšpektorjev, po potrebi opravljajo tudi naloge občinskega redarstva.«
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 17. julija 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.