Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik - dopolnitev projekta navezovalnih cest, stran 11405.

Na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 9. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 62/03) je Občinski svet občine Mozirje na 2. korespondenčni seji dne 28. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik – dopolnitev projekta navezovalnih cest
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik (Uradni list RS, št. 61/02 in 24/03). Dopolnitev odloka se nanaša na spremembo projekta navezovalnih cest z elementi navezave na predvideno novo krožno križišče na vhodu v Mozirje.
Spremembe so razvidne na dodatnem listu grafičnega dela tega odloka – Ureditvena situacija z načrtom gradbenih parcel, ki ga je kot sestavni del idejnega projekta zunanje ureditve in komunalne infrastrukture za UN Podrožnik izdelala Constructa inženiring d.o.o. Celje.
2. člen
V 2. členu se na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
14. Ureditvena situacija z načrtom gradbenih parcel
po IP Constructa inženiring d.o.o Celje M 1: 1000.
3. člen
Osmi odstavek 7. člena se pravilno glasi “Objekt 16 – predviden poslovni objekt tlorisnega gabarita 70 m x 70 m, etažnost P+IP z možnostjo delne ali celotne podkletitve (kletne garaže, skladišče, servisni prostori) ter naklonom strešin v območju 0°–40°”.
4. člen
V 11. členu se besedilo tretjega odstavka pravilno glasi:
“Poleg obstoječe ceste Ljubija–Lepa Njiva, katera navezuje vzhodni del Podrožnika na Mozirsko obvoznico in ceste na Rožnik, katera navezuje zahodni del istega območja na cesto proti Žekovcu, je ves osrednji del Podrožnika na obstoječe javne ceste prometno priključen po idejnem projektu Constructa Inženiring d.o.o. Celje, št. proj. 2518/03, izdelano junij 2003.”
5. člen
Na koncu 27. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Parcelacija površin se opravi na osnovi idejnega projekta Constructa Inženiring d.o.o. Celje, št. proj. 2518/03, izdelano junij 2003. Pri parcelaciji so možna odstopanja, če se s tem zagotovi boljša funkcionalnost in ekonomičnost izvedbe.”
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/2001-2003
Mozirje, dne 28. julija 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.