Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili, stran 11371.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
1. člen
V pravilniku o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 98/02), se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
“Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in snovi, ki v svojem končnem stanju prihajajo v stik, so v stiku ali so namenjeni za stik z živili (v nadaljnjem besedilu: materiali in izdelki).”.
2. člen
V 3., 9., 10., 11., 12. in 18. členu, naslovu II. poglavja ter prilogi II se besedilo “polimerni materiali in izdelki” v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “materiali in izdelki iz plastične mase” v ustreznem sklonu.
3. člen
V 4. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
“Materiali in izdelki so lahko izdelani iz snovi ali, kjer je to primerno, iz ustrezne kombinacije teh snovi iz seznama A Priloge II ter snovi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:”.
Točka a) se črta, točke b) do g) pa postanejo točke a) do f).
4. člen
V 9. in 10. členu ter prilogi II se besedilo “polimerni materiali” v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “materiali iz plastične mase” v ustreznem sklonu.
5. člen
V 14. členu in v naslovu priloge III se beseda “bakteriološko” nadomesti z besedo “bakterijsko”.
6. člen
V 17. členu se besedilo “spodnje meje zaznavnosti” nadomesti z besedilom “meje detekcije”.
7. člen
Črtata se četrti in peti odstavek 23. člena.
8. člen
V 26. členu se besedilo “spodnje meje zaznavnosti (LOD)” nadomesti z besedilom “meje detekcije (LD)”.
9. člen
V 27. členu se besedilo “spodnje meje zaznavnosti (LOD)” nadomesti z besedilom “meje detekcije (LD)”.
10. člen
V 28. členu se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“ Materiali in izdelki, ki so predmet tega pravilnika in še niso v stiku z živili, morajo biti, ko se dajo v promet, opremljeni z:”.
Točka c) se spremeni tako, da se glasi:
“c) – imenom in naslovom ali sedežem podjetja, ali
– zaščiteno (registrirano) blagovno znamko proizvajalca, predelovalca ali prodajalca materialov in izdelkov;”.
11. člen
V tretjem odstavku 29. člena se za besedami “v slovenskem jeziku” doda besedilo “ali v jeziku, ki ga kupec zlahka razume”.
12. člen
V 2. točki priloge I se besedilo “normalnih ali pričakovanih” nadomesti z besedilom “običajnih ali predvidenih”.
V 5. točki se beseda “porebi” nadomesti z besedo “potrebi”.
13. člen
V prilogi II se:
– v uvodu priloge (UVOD-UVOD ZA SEZNAMA A in B), v 7. točki besedilo “ima
številka CAS prednost pred kemijskim imenom” nadomesti z besedilom “ima
kemijsko ime prednost pred CAS številko.”;
– prva alinea 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– LD meja detekcije,”;
– četrta alinea 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– ND (not detectable)    pod mejo detekcije. Snov ne sme biti
               detektirana z validirano analitsko metodo.
               Če taka metoda trenutno ne obstaja, se lahko
               uporabi analitska metoda z ustreznimi
               izvedbenimi karakteristikami pri meji
               detekcije, dokler ni na voljo validirane
               metode,”;
– šesta alinea 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– QM (T)           največja dovoljena koncentracija ostanka
               snovi v materialu in izdelku izražena kot
               vsota deležev različnih snovi. QM(T), se
               določi z validirano analitsko metodo. Če
               taka metoda ne obstaja, se lahko uporabi
               analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi
               karakteristikami, dokler ni na voljo
               validirane metode,”;
– za šesto alineo 8. točke se dodata novi sedma in osma alinea, ki se
glasita:
“– QMA            največja dovoljena koncentracija ostanka
               snovi v materialu in izdelku izražena v mg
               na 6 dm2 površine, ki je v stiku z živilom.
               Količina snovi na površini materiala in
               izdelka se določi z validirano analitsko
               metodo. Če taka metoda ne obstaja, se lahko
               uporabi analitska metoda z ustreznimi
               izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na
               voljo validirane metode,
– QMA(T)           največja dovoljena koncentracija ostanka
               snovi v materialu in izdelku izražena v mg
               na 6 dm2 površine, ki je v stiku z živilom
               kot vsota deležev različnih snovi. Določi se
               z validirano analitsko metodo. Če taka
               metoda ne obstaja, se lahko uporabi
               analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi
               karakteristikami, dokler ni na voljo
               validirane metode,”;
– dosedanji sedma in osma alinea 8. točke, ki postaneta deveta in deseta
alinea, se spremenita tako, da se glasita:
“– SML            mejna vrednost specifične migracije v
               živilih ali modelnih raztopinah živil, ki se
               določi z validirano analitsko metodo. Če
               taka metoda trenutno ne obstaja, se lahko
               uporabi analitska metoda z ustreznimi
               izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na
               voljo validirane metode,
– SML (T)           mejna vrednost specifične migracije v živilu
               ali modelni raztopini živila, izražena kot
               delež ene snovi ali kot vsota deležev
               različnih snovi in se določi z validirano
               analitsko metodo. Če taka metoda trenutno ne
               obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z
               ustreznimi izvedbenimi karakteristikami,
               dokler ni na voljo validirane metode.”;
– v 9. točki se pod (3) številka “47860” nadomesti s številko “47680”.
14. člen
V prilogi II se besedilo “UVOD ZA SEZNAMA A IN B”, ko se drugič ponovi, nadomesti z besedilom “UVOD ZA SEZNAMA C IN D”.
15. člen
V uvodu priloge II (UVOD-UVOD ZA SEZNAMA C in D), se v 7. točki besedilo “ima številka CAS prednost pred kemijskim imenom” nadomesti z besedilom “ima kemijsko ime prednost pred CAS številko”.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 2002-2711-0060
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost