Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3623. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi, stran 11351.

Na podlagi določb 51. do 53. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o postopku z najdenimi stvarmi
Splošna določba
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek ravnanja policije z najdenimi premičninami (v nadaljnjem besedilu: stvari) ter najditelja stvari in tistega, katerega stvar je bila najdena.
Stvari, najdene na prevoznih sredstvih
2. člen
Za postopek s stvarmi, najdenimi na vlakih, avtobusih, ladjah, letalih ali drugih prevoznih sredstvih, se uporabljajo predpisi, ki urejajo pristojnosti teh prevoznikov.
Stvari, najdene pri opravljanju uradnih nalog
3. člen
Če najde stvar uradna oseba državnega organa ali organa občinske uprave v času opravljanja uradnih nalog, se kot najditelj šteje organ, pri katerem je uradna oseba zaposlena.
Zapisnik
4. člen
(1) Policija ob vsaki prijavi najdbe stvari sestavi zapisnik v dveh izvodih.
(2) Zapisnik mora vsebovati:
– odtis vzglavne štampiljke,
– ime in priimek, rojstni datum, stalno ali začasno bivališče (v nadaljnjem besedilu: osebni podatki) najditelja,
– če je najditelj uradna oseba, pa poleg podatkov iz prejšnje alinee tudi naziv in sedež organa, pri katerem je zaposlena,
– podatke o količini in vrsti najdene stvari,
– opis stanja stvari,
– datum in kraj najdbe,
– kraj hrambe,
– izjavo o seznanitvi najditelja, da bo po enem letu od prijave pridobil na stvari lastninsko pravico, če se v tem času ne bo našel lastnik oziroma oseba, ki je upravičena do prevzema stvari (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) oziroma le-ta ne bo zahtevala izročitve stvari,
– opozorilo najditelju iz 6. člena tega pravilnika,
– podpis najditelja in policista ali delavca policije (v nadaljnjem besedilu: policista) ter žig pristojne policijske enote,
– druge podatke, ki so pomembni za postopek po tem pravilniku.
(3) Najditelju se izroči en izvod zapisnika, drugi izvod shrani policija v svoj arhiv.
(4) Če se ugotovi, kdo je upravičenec, se v zapisnik vpišejo tudi osebni podatki upravičenca (ime in priimek, rojstni datum, stalno ali začasno bivališče) oziroma podatki pravne osebe (naziv in sedež), datum in ura prevzema ter podpis upravičenca, policista in najditelja, če je stvar puščena njemu v hrambi.
(5) V primeru, ko najditelj po enem letu pridobi lastninsko pravico na stvari, se na zapisnik naknadno vpiše tudi to dejstvo oziroma izjava najditelja, da ne želi imeti stvari v lastnini.
(6) Obrazec zapisnika je objavljen kot priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Objava o najdbi
5. člen
Policija na svojih spletnih straneh in na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bila stvar najdena, objavi seznam z opisom najdenih stvari, ki mora ostati objavljen najmanj 30 dni.
Hramba pri najditelju
6. člen
Če se stvar pusti v hrambi pri najditelju, ga policija opozori, da stvari v času hrambe ne sme uporabljati oziroma z njo razpolagati in da mora zanjo skrbeti kot dober gospodar.
Hramba pri policiji
7. člen
(1) Stvari, ki jih najditelj ne sprejme v hrambo ali jih je policija našla sama, policija hrani na ustrezen način v svojih ali najetih prostorih.
(2) Policija prevzame stvar v hrambo vedno, kadar oceni, da je to potrebno zaradi narave stvari (npr. orožje) in z njo ravna v skladu s predpisi, ki urejajo pristojnosti policije v zvezi z njeno najdbo.
(3) Če je zaradi vrste, količine ali lastnosti najdenih stvari potrebno zagotoviti posebne pogoje in način njihove hrambe, lahko policija v svojem imenu in na lastno odgovornost sklene pogodbo za hrambo najdenih stvari s pravno ali fizično osebo, ki je v skladu s predpisi pooblaščena za opravljanje teh dejavnosti in ima prostore in opremo, ki izpolnjuje minimalne tehnične in druge pogoje za tako dejavnost.
(4) Hramba najdenih stvari se dogovori s pogodbo, v kateri se med drugim navede tudi cena in pogoji hrambe.
(5) Policija si mora pri izbiri pooblaščene osebe iz tretjega odstavka tega člena prizadevati, da bodo stroški, povezani s hrambo čim nižji, sama hramba pa varna.
(6) V primeru prodaje najdene stvari se od izkupička od prodaje odbijejo stroški, povezani s hrambo stvari, in povrnejo tistemu, ki je zagotovil hrambo.
(7) Če policija izroči najdeno stvar upravičencu, se mu zaračunajo tudi morebitni stroški, nastali s hrambo.
(8) V primeru najdbe denarja, ga mora policija položiti na poseben račun državnega proračuna.
Identifikacija stvari
8. člen
(1) Ko policija pridobi podatke o domnevnem upravičencu ali če se iz znakov stvari ugotovi, kdo je upravičenec, ga obvesti o najdbi in datumu prijave najdbe ter ga pozove, da na določen dan identificira najdeno stvar in jo prevzame.
(2) Če upravičenec nima sedeža oziroma prebivališča v območju policijske postaje, kateri je bila stvar izročena, se lahko najdena stvar zaradi izročitve pošlje s spisom policijski postaji, na območju katere ima upravičenec sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče.
(3) Policija domnevnega upravičenca v pozivu opozori, da se mora odzvati vabilu za identifikacijo stvari na določen dan oziroma obvestiti policijo, da bo to storil na kateri drugi dan do izteka enega leta od prijave najdbe, sicer se bo stvar štela za opuščeno in bo najditelj na njej pridobil lastninsko pravico.
(4) Policija izroči stvar upravičencu proti plačilu nastalih stroškov.
(5) Če se stvar nahaja v hrambi pri najditelju, ga policija pozove, da prinese najdeno stvar na določen dan na policijo zaradi identifikacije.
(6) Če je bila stvar že prodana v skladu z določbami tega pravilnika, mora upravičenec stvar identificirati in če policija ugotovi, da je upravičen do prevzema, mu izroči izkupiček od prodaje, zmanjšan za stroške hrambe.
Komisija za prodajo stvari
9. člen
(1) Komisijo za prodajo stvari (v nadaljnjem besedilu: komisija) po določbah tega pravilnika imenuje policijska uprava, na območju katere je stvar hranjena.
(2) Komisija za prodajo ima predsednika in dva člana.
Načini prodaje stvari
10. člen
(1) Komisija se glede na naravo stvari oziroma glede na stroške vzdrževanja stvari odloči, ali bo stvari prodala na javni dražbi ali po dnevni ceni.
(2) Prodaja stvari po dnevni ceni pomeni, da jo komisija ponudi v odkup osebam, ki se ukvarjajo s prodajo tovrstnih stvari.
(3) Izkupiček, ki od prodaje stvari stopi na mesto najdene stvari, se položi na ustrezen račun državnega proračuna.
(4) Če komisija pokvarljivih stvari ne uspe prodati po dnevni ceni, se najprej brezplačno ponudi najditelju, če je ta ne sprejme, pa se lahko brezplačno odstopi humanitarnim organizacijam oziroma se odredi njeno uničenje.
Cenitev stvari
11. člen
Če se bodo stvari prodale na javni dražbi, jih komisija vsako posamično oceni.
Oklic javne dražbe
12. člen
(1) Javna dražba se razglasi z oklicem na spletnih straneh policije in na oglasni deski policijske postaje ter policijske uprave, na območju katere je stvar hranjena.
(2) Če gre za prodajo stvari, katerih skupna vrednost je ocenjena nad 1,000.000 tolarjev, se javna dražba okliče tudi z oglasom v sredstvih javnega obveščanja.
(3) V oklicu javne dražbe mora biti določen kraj, dan in ura dražbe, vrsta in opis stvari, ki se bodo prodajale, skupaj z ocenjeno vrednostjo ter čas in kraj, kjer si je stvari, ki se bodo prodajale, mogoče ogledati do dneva dražbe.
(4) Od dneva objave oglasa do dneva izvedbe javne dražbe mora preteči najmanj 15 dni.
Postopek javne dražbe
13. člen
(1) Dražba poteka tako, da vodja dražbe na začetku draženja pojasni:
– da je dražitelj, ki bo na koncu draženja za posamezno stvar najboljši ponudnik, dolžan pred prevzemom stvari plačati kupnino v roku 3 dni in predložiti potrdilo o plačilu;
– da je dražitelj, ki odstopi od nakupa, ker ni položil kupnine, dolžan plačati razliko v ceni, ki je nastala s prodajo naslednjemu najboljšemu ponudniku na isti dražbi oziroma s prodajo na ponovljeni dražbi ter stroške ponovljene dražbe;
– da kupec glede prodane stvari nima pravic iz jamčevanja za napake stvari;
– pri prodaji katerih stvari bo od udeležencev zahteval plačilo varščine in višino zahtevane varščine.
(2) Stvari, ki se prodajajo na javni dražbi se prodajajo praviloma vsaka posamezno. Če se prodaja večja količina istovrstnih stvari, se smejo prodajati skupaj.
(3) Izklicna cena stvari mora biti enaka ocenjeni vrednosti stvari v skladu z 11. členom tega pravilnika.
Potek javne dražbe
14. člen
(1) Po opravljenih dejanjih iz prejšnjega člena vodja dražbe pove, katera stvar iz seznama najdenih stvari se prodaja, jo pokaže, pove izklicno ceno in pozove udeležence javne dražbe k dajanju ponudb (draženju).
(2) Dražba traja, dokler udeleženci podajajo nove ponudbe za nakup stvari po višji ceni.
(3) Komisija domakne stvar najboljšemu ponudniku, če višja ponudba tudi po dvakratnem pozivu ni podana.
(4) Če stvari niso bile prodane na prvi dražbi, se okliče druga dražba, pri čemer mora biti v oklicu navedeno, da gre za drugo dražbo. Izklicna cena stvari iz prve dražbe se lahko ob oklicu druge dražbe zniža za ustrezen odstotek, upoštevajoč število in vrednost prodanih stvari. Če na prvi dražbi ni bila prodana nobena stvar, se izklicna cena ne sme znižati pod polovico ocenjene vrednosti stvari iz prve dražbe.
(5) Če se opravi druga dražba in je prodaja vseh stvari zopet neuspešna, lahko komisija proda stvari z neposredno pogodbo ali jih brezplačno odstopi državnim organom ali humanitarnim organizacijam.
(6) Vodja dražbe dražbo zaključi z objavo, kdo je najboljši ponudnik.
(7) Udeležencu dražbe, ki je na dražbi uspel, se izda potrdilo, da je predmet kupljen na dražbi.
(8) Po zaključku dražbe vodja dražbe pripravi zapisnik o poteku dražbe in finančno poročilo.
(9) Izkupiček od prodaje na javni dražbe, zmanjšan za stroške hrambe, stopi na mesto najdene stvari in se položi na ustrezen račun državnega proračuna.
Pridobitev lastninske pravice najditelja
15. člen
(1) Policija po preteku enega leta od prijave najdbe stvari obvesti najditelja, da je pridobil lastninsko pravico na najdeni stvari, ker se upravičenec ni ugotovil oziroma je izjavil, da je ne želi imeti več v lastnini, stvar pa se še vedno nahaja v hrambi pri policiji oziroma najditelju.
(2) Najditelju se stvar ali izkupiček od prodane stvari izroči proti plačilu oziroma odbitku nastalih stroškov.
(3) V primeru, da gre za stvar, ki je vpisana v javni register stvari, policija izda najditelju potrdilo, da je pridobil lastninsko pravico na stvari v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika.
Pridobitev lastninske pravice države
16. člen
(1) Če najditelj po prejemu obvestila policije iz prejšnjega člena na nedvomen način izjavi, da stvari ne želi imeti v lastnini, se šteje stvar za opuščeno.
(2) Na stvari, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom brez lastnika, pridobi država z okupacijo na njej lastninsko pravico. Stvar lahko ostane v posesti policije, lahko pa se proda na javni dražbi v skladu z določbami tega pravilnika, z neposredno pogodbo ali se brezplačno odstopi državnim organom ali humanitarnim organizacijam.
(3) Izkupiček od prodane stvari je prihodek državnega proračuna.
(4) V primeru, da stvari ni mogoče prodati, niti brezplačno odstopiti, se uniči.
(5) Stvar se lahko uniči tudi takrat, ko bi bili stroški hrambe, prodaje in drugi stroški v zvezi s stvarjo nesorazmerni z izkupičkom od prodaje.
(6) Policijska uprava o ravnanju s stvarjo v skladu z določbami prejšnjih odstavkov sestavi zapisnik.
Končni določbi
17. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo v skladu z določbami tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-29-4/02
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EVA 2003-2011-0016
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina