Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih tolmačih, stran 11350.

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega odstavka 93. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00, 26/01 in 56/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sodnih tolmačih
1. člen
V pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02) se v 3. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Kandidat lahko poleg jezika, za katerega želi biti imenovan za tolmača, navede tudi posebno pisavo tega jezika. Za tako imenovanje se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja pravilnika.”.
2. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Komisijo sestavljajo strokovnjaki, imenovani izmed visokošolskih učiteljev tujega jezika, članov društev prevajalcev, ter tolmačev, ki imajo ta status najmanj pet let, članov društev slušno prizadetih in po potrebi tudi drugih oseb, usposobljenih za preizkus znanja iz tujega jezika, za katerega je tolmač imenovan, in delavec ministrstva, ki ima najmanj naziv višji svetovalec III.”.
3. člen
V 20. členu se v prvem odstavku beseda “znanje” nadomesti z besedo “znanja”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če je kandidat v vlogi za imenovanje navedel poleg jezika, za katerega želi biti imenovan za tolmača, tudi posebno pisavo tega jezika, preizkus znanja obsega tudi poznavanje navedene pisave.”.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Komisija ima predsednika, najmanj dva člana in zapisnikarja ter namestnike, ki jih nadomeščajo v primeru odsotnosti. En član komisije in njegov namestnik sta imenovana izmed delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv višji svetovalec III, ostali pa so strokovnjaki, imenovani izmed visokošolskih učiteljev tujega jezika, članov društev prevajalcev, ter tolmačev, ki imajo ta status najmanj pet let, članov društev slušno prizadetih in po potrebi tudi drugih oseb, usposobljenih za preizkus znanja iz tujega jezika, za katerega se opravlja preizkus znanja. Zapisnikarja in njegovega namestnika imenuje minister izmed delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv referent IV.”.
5. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Tuj jezik iz prejšnjega odstavka je v primeru iz drugega odstavka 20. člena pravilnika tudi v posebni pisavi tega jezika.”.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedama “prvega odstavka” doda vejica ter besedi “drugega odstavka”, za besedama “druge alinee” pa se beseda “drugega” nadomesti z besedo “tretjega”.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
“Izjemoma, če v državi ni strokovnjakov, ki bi lahko sodelovali pri preizkusu znanja za tuj jezik, za katerega kandidat želi biti imenovan za tolmača, in jih tudi ni mogoče pridobiti v tujini, kandidat na podlagi priloženih dokazil iz tretjega odstavka 93. člena zakona opravlja izpit iz tega člena le ustno in samo v slovenskem jeziku.”.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
6. člen
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Izkaznica je izdelana iz plastičnega materiala, velikosti 85,6 x 54 mm, in vsebuje naslednje rubrike:
– SODNI-A TOLMAČ-KA za………….jezik;
– prostor za sliko, osebno ime in stalno prebivališče tolmača;
– prostor za podpis ministra in za pečat ministrstva.”
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V primeru spremembe osebnega imena, stalnega prebivališča ali jezikovnega področja tolmača zagotovi ministrstvo tolmaču novo štampiljko in izkaznico na njegove stroške.”.
8. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stroški iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se obračunajo po predpisih, ki urejajo povračila teh stroškov v postopku, v katerem so tolmači prevajali.”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Stroški iz 1. točke prejšnjega člena vključujejo tudi izdatke za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer tolmač prevzame ali vrne gradivo.”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
“43. člen
(Posebni primeri)
Za izdelavo prevodov v dela prostih dneh (prazniki, dela prosti dnevi, sobote, nedelje) in v nočnem času ob delavnikih (od 20. do 8. ure) ter v drugih nujnih primerih se nagrada poveča za 100 odstotkov.
Za izdelavo izjemno zahtevnih prevodov, ki zahtevajo posebno, dodatno poznavanje in študij specialističnega strokovnega izrazoslovja, se sme nagrada ustrezno povečati, vendar največ za 100 odstotkov.
Če je podanih več podlag za odmero povečanja nagrade po prvem in drugem odstavku tega člena se sme povečanje odmeriti le enkrat po prvem in enkrat po drugem odstavku tega člena.
Povečanje nagrade se odmeri posebej po prvem in posebej po drugem odstavku tega člena vsakokrat od skupne vrednosti, izražene v točkah, kot je določena s tarifo iz VII. dela tega pravilnika.”.
10. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost točke je enaka vsakokratni veljavni vrednosti točke po odvetniški tarifi.”.
11. člen
V 45. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Za čas potovanja na sodišče pripada tolmaču za vsake začete pol ure 20 točk.”.
12. člen
V 47. členu se vstavi nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Kadar se stroški in nagrade za prevajanje izplačujejo iz zneskov, ki so bili vnaprej založeni, lahko tolmač po opravljenem študiju gradiva predlaga sodišču zvišanje založenega zneska, če oceni, da zaradi predvidene obsežnosti dela že plačan znesek ne bo zadostoval za izplačilo stroškov in nagrade.”.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Kadar sodišče odloča o zahtevi za odmero nagrade, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan odmere, število točk pa po tarifi, veljavni v času prevajanja.
Kadar je stranka dolžna plačati tolmaču nagrado, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan plačila, število točk pa po tarifi, veljavni v času prevajanja.
Stroški in nagrada se povečajo za davek na dodano vrednost, če je tolmač v Republiki Sloveniji davčni zavezanec za ta davek.
Izplačilo se tolmaču opravi neposredno na njegov račun. Če tolmač uveljavlja izplačilo po zastopniku, se stroški zastopanja izplačajo v breme odmerjenih stroškov in nagrad.
Če sodišče ne odloči o zahtevi za odmero nagrade in povrnitvi stroškov v osmih dneh od vložitve zahteve ali če ne izplača odmerjene nagrade in stroškov v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno, oziroma če stranka, na zahtevo katere je tolmač prevajal, ne plača stroškov in nagrade v petnajstih dneh od prejema računa, ima tolmač pravico do zamudnih obresti po zakonu od dneva izteka navedenega roka do plačila.”.
13. člen
V 48. členu se v prvem odstavku besede “v šestih mesecih od njegove uveljavitve” nadomestijo z besedami “do 1. 12. 2003”.
14. člen
V 49. členu se datum “31. 12. 2002” nadomesti z datumom “1. 12. 2003”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Stroški in nagrade, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso odmerjeni, se odmerijo in izplačajo po tarifi in v rokih, določenih v tem pravilniku.
16. člen
Tolmačem, imenovanim pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izkaznice iz 6. člena tega pravilnika izdajo do 1. 12. 2003.
17. člen
Do 1. 1. 2004 je član komisije, ki je delavec ministrstva iz 16. člena pravilnika, višji upravni delavec ministrstva.
Do 1. 1. 2004 so član komisije, ki je delavec ministrstva ter zapisnikar in njihovi namestniki iz 22. člena pravilnika, strokovni delavci ministrstva.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-03-296/03
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2011-0034
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje