Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, stran 11348.

Na podlagi šestega odstavka 87. člena ter 91. in 92. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00, 26/01 in 56/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02) se v 2. členu v naslovu za besedo “Izdelava” dodata besedi “izvida in”.
V prvem odstavku se besedi “svoje mnenje” nadomestita z besedami “svoj izvid in mnenje”, za besedo “izdelavo” pa se doda besedi “izvida in”.
V drugem odstavku se za besedo “izdelavo” dodata besedi “izvida in”.
2. člen
V 3. členu se črtata besedi “oziroma cenitvijo”.
3. člen
V 16. členu se v četrtem odstavku besede “menju oziroma cenitvi” nadomestijo z besedo “mnenju”.
4. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Izkaznica je izdelana iz plastičnega materiala, velikosti 85,6 x 54 mm, in vsebuje naslednje rubrike:
– SODNI-A IZVEDENEC-KA in/ali SODNI-A CENILEC-KA za ………. (eno ali več strokovnih področij, za katerega/katera je imenovan);
– prostor za sliko, osebno ime in stalno prebivališče izvedenca/cenilca;
– prostor za podpis ministra in za pečat ministrstva.”.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V primeru spremembe osebnega imena, stalnega prebivališča ali strokovnega področja izvedenca oziroma cenilca zagotovi ministrstvo izvedencu oziroma cenilcu novo štampiljko in izkaznico na njegove stroške.”.
6. člen
V 22. členu se v drugem odstavku črtata besedi “višji upravni”, za besedo “ministrstva” pa se doda vejica in besedilo “ki ima najmanj naziv višji svetovalec III”.
7. člen
V 28. členu se v drugem odstavku v drugem stavku črtata besedi “višjih upravnih”, za besedo “ministrstva” se doda vejica in besedilo “ki imajo najmanj naziv višji svetovalec III”. V tretjem stavku se črta beseda “strokovnih”, za besedo “ministrstva” pa se doda vejica in besedilo “ki imajo najmanj naziv referent IV”.
8. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stroški iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se obračunajo po predpisih, ki urejajo povračila teh stroškov v postopku, v katerem so izvedenci oziroma cenilci podali izvid in mnenje.”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Stroški iz 1. točke prejšnjega člena vključujejo tudi izdatke za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer izvedenec oziroma cenilec prevzame ali vrne spis.”.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški iz 4. točke prejšnjega člena za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja, se obračunajo po veljavni ceni podjetij ali zavodov, ki te storitve opravljajo, če to ni možno, pa v višini, kot se običajno plačuje za take stroške.”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
“43. člen
(Posebni primeri)
Za izdelavo izvedenskih oziroma cenilskih izvidov in mnenj v dela prostih dneh (prazniki, dela prosti dnevi, sobote, nedelje) in v nočnem času ob delavnikih (od 20. do 8. ure) ter v drugih nujnih primerih se nagrada poveča za 100 odstotkov.
Za izdelavo izvedenskih oziroma cenilskih izvidov in mnenj, pri katerih je potrebna uporaba strokovne literature v tujem jeziku ali posebno specialistično strokovno znanje, se sme nagrada ustrezno povečati, vendar največ za 100 odstotkov.
Če je podanih več podlag za odmero povečanja nagrade po prvem in drugem odstavku tega člena se sme povečanje odmeriti le enkrat po prvem in enkrat po drugem odstavku tega člena.
Povečanje nagrade se odmeri po prvem in posebej po drugem odstavku tega člena vsakokrat od skupne vrednosti, izražene v točkah, kot je določena s tarifo iz VI. dela tega pravilnika.”.
10. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost točke je enaka vsakokratni veljavni vrednosti točke po odvetniški tarifi.”.
11. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“45. člen
(Študij spisa)
Za študij spisa pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. pri obsegu do 50 strani         100 točk,
2. pri obsegu nad 50 do 200 strani     200 točk,
3. pri obsegu nad 200 do 500 strani     300 točk,
4. pri obsegu nad 500 do 1000 strani    500 točk,
5. pri obsegu nad 1000 strani       1000 točk.
Pri študiju spisa se upoštevajo tudi priloge, ki jih je potrebno preučiti za izdelavo izvida in mnenja.”.
12. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“46. člen
(Dodatna dokumentacija)
Za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj obsežne (do 25 strani)      100 točk,
2. za obsežne (od 25 do 50 strani)     200 točk,
3. za zelo obsežne (od 50 do 100 strani)  300 točk,
4. za izjemno obsežne (več kot 100 strani) 500 točk.
Za preglede oziroma oglede pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevne (do 1 ure)       100 točk,
2. za zahtevne (do 3 ure)          200 točk,
3. za zelo zahtevne (nad 3 ure)      300 točk.”.
13. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
“47. člen
(Izvid in mnenje)
Za pisno izdelavo izvedenskega oziroma cenilskega izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevnega           400 točk,
2. za zahtevnega              600 točk,
3. za zelo zahtevnega           900 točk,
4. za izjemno zahtevnega         1000 točk.
Za ustno podajanje izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 75 točk.
Ko ne podaja svojega izvida in mnenja, pripada izvedencu oziroma cenilcu za čakanje na narok oziroma navzočnost na sodišču med narokom za vsake začete pol ure čakanja 20 točk. Če traja čakanje skupaj z narokom do pol ure, pripada izvedencu oziroma cenilcu samo plačilo za udeležbo na naroku.
Za čas potovanja na sodišče pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 20 točk.”.
14. člen
V 48. členu se v naslovu za besedo “stroškov” dodata besedi “in nagrade”.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Kadar se stroški in nagrade za izvedensko oziroma cenilsko delo izplačujejo iz zneskov, ki so bili vnaprej založeni, lahko izvedenec oziroma cenilec po opravljenem študiju spisa predlaga sodišču zvišanje založenega zneska, če oceni, da zaradi predvidene obsežnosti dela že plačan znesek ne bo zadostoval za izplačilo stroškov in nagrade.”.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo “mnenje” črtata besedi “oziroma cenitev”.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Kadar sodišče odloča o zahtevi za odmero nagrade, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan odmere, število točk pa po tarifi, veljavni v času izdelave izvida in mnenja.
Kadar je stranka dolžna plačati izvedencu oziroma cenilcu nagrado, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan plačila, število točk pa po tarifi, veljavni v času izdelave izvida in mnenja.
Stroški in nagrada se povečajo za davek na dodano vrednost, če je izvedenec oziroma cenilec v Republiki Sloveniji davčni zavezanec za ta davek.
Izplačilo se izvedencu oziroma cenilcu opravi neposredno na njegov račun. Če izvedenec oziroma cenilec uveljavlja izplačilo po zastopniku, se stroški zastopanja izplačajo v breme odmerjenih stroškov in nagrad.
Če sodišče ne odloči o zahtevi za odmero nagrade in povrnitvi stroškov v osmih dneh od vložitve zahteve ali če ne izplača odmerjene nagrade in stroškov v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno, oziroma če stranka, na zahtevo katere je izvedenec oziroma cenilec izdelal izvid in mnenje, ne plača stroškov in nagrade v petnajstih dneh od prejema računa, ima izvedenec oziroma cenilec pravico do zamudnih obresti po zakonu, od dneva izteka navedenega roka do plačila.”.
15. člen
V 49. členu se v prvem odstavku besede “v šestih mesecih od njegove uveljavitve” nadomestijo z besedami “do 1. 12. 2003”.
16. člen
V 51. členu se v prvem odstavku datum “1. 1. 2003” nadomesti z datumom “1. 1. 2004”.
V drugem odstavku se datum “1. 12. 2002” nadomesti z datumom “1. 12. 2003.”
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Stroški in nagrade, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso odmerjeni, se odmerijo in izplačajo po tarifi in v rokih, določenih v tem pravilniku.
18. člen
Izvedencem oziroma cenilcem, imenovanim pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izkaznice iz 4. člena tega pravilnika izdajo do 1. 9. 2003.
19. člen
Izvedence oziroma cenilce, imenovane v skladu s predpisi, ki so veljali do 15. 4. 1995, minister v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika po uradni dolžnosti imenuje za strokovna področja, za katera izpolnjujejo pogoje.
Imenovanje iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi ministrstvu priloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 87. člena zakona. Če iz predloženih dokazil ni mogoče oceniti izpolnjevanja pogojev za posamezno strokovno področje, se imenovanje opravi po predložitvi dodatnih dokazil, ki jih izvedenec oziroma cenilec posreduje na zahtevo ministra.”.
20. člen
Do 1. 1. 2004 je član komisije, ki je delavec ministrstva iz 22. člena pravilnika, višji upravni delavec ministrstva.
Do 1. 1. 2004 sta član komisije, ki je delavec ministrstva in njegov namestnik iz 28. člena pravilnika, višja upravna delavca ministrstva, zapisnikar in njegov namestnik iz 28. člena pravilnika pa strokovna delavca ministrstva.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-04-54/03
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2011-0035
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje