Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003

Kazalo

2755. Zakon o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-A), stran 6477.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2003.
Št. 001-22-35/03
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH (ZNPK-A)
1. člen
V zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/2000) se 24. člen spremeni tako, da se glasi:
“24. člen
(inšpektorat)
Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka neposredno opravljajo inšpektorji za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/00-2/3
Ljubljana, dne 28. maja 2003.
EPA 798-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost