Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2003 z dne 9. 6. 2003

Kazalo

2754. Zakon o spremembah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-A), stran 6476.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. maja 2003.
Št. 001-22-34/03
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O STROKOVNIH
IN ZNANSTVENIH NASLOVIH (ZSZN-A)
1. člen
V zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) se v napovednem stavku 7. člena beseda “stomatologije” nadomesti z besedama “dentalne medicine”.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– končan univerzitetni študijski program dentalne medicine: doktor oziroma doktorica dentalne medicine;”.
2. člen
Osma alinea drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– doktor oziroma doktorica dentalne medicine, se uporablja okrajšava dr. dent. med.;”.
3. člen
Visokošolski zavodi morajo uskladiti strokovni naslov z določbami tega zakona in ga začeti podeljevati najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izteka roka iz prejšnjega odstavka se ne glede na določbe 1. in 2. člena tega zakona diplomantom univerzitetnega študijskega programa podeljuje strokovni naslov doktor oziroma doktorica stomatologije.
Kdor si je pridobil strokovni naslov doktor oziroma doktorica stomatologije, lahko pri visokošolskem zavodu, ki mu ga je podelil, zahteva izdajo nove listine s strokovnim naslovom doktor oziroma doktorica dentalne medicine.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/91-7/13
Ljubljana, dne 28. maja 2003.
EPA 797-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost