Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003

Kazalo

2429. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, stran 5765.

Za izvrševanje 66. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije in merila za dodeljevanje sredstev ministrstva, pristojnega za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo na podlagi pogojev in postopkov, določenih v 70. do 84. členu pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02 in 88/02).
2. člen
Sredstva iz prvega odstavka prejšnjega člena so namenjena za:
1 spodbujanje izvajanja energetskih pregledov;
2. spodbujanje izdelave študij izvedljivosti, investicijske in projektne dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja;
3. spodbujanje izdelave energetskih zasnov občin;
4. spodbude za izvedbo investicijskih projektov učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja.
3. člen
V tem pravilniku določene najvišje vrednosti nepovratnih sredstev pomenijo skupno višino prejetih pomoči in so vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik (samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ter fizična oseba, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga ali storitev, vključno z upravniki večstanovanjskih zgradb; v nadaljevanju besedila: prejemnik) pridobi iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezno investicijo.
4. člen
Do sredstev za spodbujanje izvajanja energetskih pregledov so upravičeni prejemniki, ki imajo v primeru, ko gre za gospodarske družbe, status majhnega in srednje velikega podjetja v skladu z uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03; v nadaljevanju besedila: uredba).
Višina spodbude znaša največ 50% vrednosti pogodbe, sklenjene med prosilcem in zunanjim izdelovalcem energetskega pregleda. Višina spodbude je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. porabljena energija prosilca v preteklem letu mora biti večja od 300 MWh,
2. prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki ga izbere na osnovi kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji. V pogodbi mora biti natančno opredeljen obseg dela, skladen z metodologijo izdelave energetskega pregleda, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
3. prosilec mora imeti z izvajalcem sklenjeno veljavno pogodbo, ki se še ni začela realizirati pred dnem objave javnega razpisa,
4. prosilec v zadnjih petih letih od ministrstva ni prejel spodbude za energetski pregled in
5. prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja ta pravilnik.
6. člen
Do sredstev za spodbujanje izdelave študij izvedljivosti in priprave investicijske in projektne dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja so upravičeni prejemniki, ki imajo v primeru, ko gre za gospodarske družbe, status majhnega in srednje velikega podjetja v skladu z uredbo.
Investicijska dokumentacija iz prejšnjega odstavka je dokumentacija, ki je izdelana skladno z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00).
Projektna dokumentacija iz prvega odstavka tega člena je dokumentacija, ki je izdelana skladno s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/98)
Višina spodbude znaša največ 2,5% predvidene investicijske vrednosti obravnavanega projekta in največ 50% vrednosti pogodbe, sklenjene med prosilcem in zunanjim izdelovalcem študije. Višina spodbude v odvisnosti od višine stroškov projekta in zahtevnosti priprave dokumentacije je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V izjemnih primerih, ko je interes države večji od lokalnega interesa, lahko znaša višina spodbude 100% upravičenih stroškov študije za podporo uporabe obnovljivih virov energije.
7. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izdelovalcem študije izvedljivosti, oziroma priprave investicijske ali projektne dokumentacije, z natančno navedenim in razčlenjenim obsegom dela,
2. prosilec mora imeti z izvajalcem sklenjeno veljavno pogodbo, ki se še ni začela realizirati pred dnem objave javnega razpisa,
3. prosilec v zadnjih treh letih od ministrstva ni prejel subvencije za izdelavo študije izvedljivosti ali priprave investicijske ali projektne dokumentacije in
4. prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja ta pravilnik.
8. člen
Do dodelitve spodbud opredeljenih v 4. do 7. členu tega pravilnika, so po določbi 87. člena uredbe, upravičene tudi gospodarske družbe, ki ne ustrezajo pogojem za majhna in srednje velika podjetja.
9. člen
Možnost za pridobitev sredstev za subvencioniranje izdelave energetske zasnove imajo občine.
Višina spodbude, ki znaša največ 50% višine zneska, določenega v pogodbi med občino in zunanjim izvajalcem, je odvisna od števila prebivalcev občine in je natančneje določena v razpisni dokumentaciji.
10. člen
Do dodelitev sredstev iz prejšnjega člena so upravičene občine, ki:
1. imajo sklenjeno pogodbo o pripravi energetske zasnove občine z zunanjim izvajalcem. Program dela, naveden v pogodbi, mora biti skladen z obsegom del, ki jih predpisuje razpisna dokumentacija,
2. so izbor izvajalca izpeljale v skladu z zakonom o javnih naročilih, kar morajo v vlogi dokazati z ustrezno dokumentacijo in
3. so ustanovile komisijo za spremljanje in usmerjanje dela pri izdelavi energetske zasnove ter zagotovile dostop do vseh podatkov, potrebnih pri izdelavi zasnove.
11. člen
Do spodbud za izvedbo investicijskih projektov učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja so upravičeni prejemniki ter fizične osebe.
Spodbude iz prejšnjega odstavka so:
1. spodbude za projekte učinkovite rabe energije;
2. spodbude za investicije v soproizvodnjo toplote in električne energije moči do 10 MW(e), ki za primarni vir uporabljajo fosilna goriva in niso toplarne za daljinsko ogrevanje v skladu z 8. členom uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01, 31/01) in ki pri pretvorbi energije dosegajo prihranek primarne energije, ki je v skladu z 28. členom uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št. 91/02);
3. spodbude za investicije v projekte za izrabo obnovljivih virov energije, in sicer za:
– sisteme za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
– elektrarne do moči 10 MW, ki kot primarni energetski vir izkoriščajo obnovljive vire energije in niso priključene na javno elektroenergetsko omrežje;
– elektrarne do moči 10 MW, ki kot primarni energetski vir izkoriščajo obnovljive vire energije in uporabljajo nove ali neuveljavljene tehnologije pri katerih zaradi visokih lastnih stroškov proizvodnje električne energije odkupna cena električne energije ne zadošča za zagotavljanje rentabilnosti naložbe. Vrsta tehnologij za dodelitev spodbud se določi v vsakokratnem javnem razpisu;
4. spodbude za investicije v izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo lesne biomase ali drugih obnovljivih virov energije.
12. člen
Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo do višine največ 40% upravičenih stroškov in se lahko povišajo do 10%, če so prejemniki, ki imajo v primeru, ko gre za gospodarske družbe, status majhnega in srednje velikega podjetja v skladu z uredbo.
Upravičeni stroški investicij, za katere se dodeljujejo sredstva po tem pravilniku, so tisti povečani stroški investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije.
V primeru izgradnje soproizvodnje toplote in električne energije so investitorji upravičeni samo do povečanih stroškov investicije glede na investicijo v proizvodnjo toplote enake moči.
Spodbude iz 3. in 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena se lahko povišajo za dodatnih 10%, če je to edini vir oskrbe z energijo na zaokroženem območju.
Spodbude iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena lahko v izjemnih primerih, ko je interes države večji od lokalnega interesa, znašajo 100% upravičenih stroškov.
V regijah, ki so upravičene do regionalne pomoči, se spodbude lahko povečajo za 10%.
13. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. izdelana investicijska in projektna dokumentacija za projekt,
2. pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo,
3. izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta,
4. prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja ta pravilnik in
5. ostali pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. člen
Pri dodelitvi spodbude ministrstvo, pristojno za energetiko, upošteva razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev za intervencije v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (Uradni list RS, št. 74/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-18/2003
Ljubljana, dne 20. maja 2003.
EVA 2003-2511-0087
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost