Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003

Kazalo

2427. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni razgiskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, stran 5762.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo,
geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
1. člen
V sklepu o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99 in 88/02) se v prvem odstavku 3. člena doda nova alinea, ki se glasi:
»K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge geološke strokovne službe v naslednjem obsegu:
– geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira in posreduje geološke podatke in dokumentacije za namene splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in drugo geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na področju varstva okolja,
– pripravlja strokovne geološke podlage za namene podeljevanja rudarskih pravic in izdelovanja programov gospodarjenja z mineralnimi surovinami v skladu s predpisi o rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in izdeluje druge strokovne podlage za upravne naloge države na področju rudarstva,
– pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi območji,
– pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem strokovne podlage za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in varovanje podzemnih voda,
– vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sistem.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge geološke strokovne službe iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnim programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in rudarstvo. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za okolje in rudarstvo, se podrobneje uredijo s pogodbo.«.
3. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »zaključni račun« nadomestita z besedama »letno poročilo«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti,
– iz državnega proračuna za izvajanje nalog geološke strokovne službe ter
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
5. člen
Četrta alinea prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- za izvajanje nalog geološke strokovne službe iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z merili ministrstva, pristojnega za okolje in rudarstvo.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka na podlagi programa dela inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije.«.
Sedma alinea drugega odstavka se črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz četrte alinee prvega odstavka tega člena na podlagi letnega programa geološke strokovne službe, v skladu s predpisi in merili ministrstva, pristojnega za okolje in rudarstvo.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-09/2001-7
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-3311-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost