Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003

Kazalo

2283. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO, stran 5641.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo: “metodologijo za določitev stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna“.
V drugem odstavku se črta besedilo: “javni zavodi, ki opravljajo dejavnost, ki je infrastrukturni pogoj za raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: JZ)“.
V tretjem odstavku se črta besedilo: “in JZ s soglasjem ustanovitelja“.
2. člen
Uvodni stavek prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: “Program dela JRO, ki ga pripravijo JRZ in univerze, sestavljajo naslednji elementi:“.
Šesta in sedma alinea se nadomestita z naslednjimi alineami:
“– druge dejavnosti JRO;
– načrtovana raziskovalna oprema ter
– načrtovana kadrovska struktura.“
Drugi odstavek se črta.
3. člen
3. in 4. člen se črtata.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Raziskovalni program vključuje:
– teoretična izhodišča in raziskovalne vsebine;
– predvidene osnovne raziskovalne metode;
– opis pomena raziskovalnega programa za razvoj znanosti v širšem (svetovnem) smislu;
– opis pomena raziskovalnega programa za trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije oziroma za utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine;
– prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v mednarodne raziskovalne in razvojne programe oziroma projekte;
– prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
– pričakovane rezultate raziskovalnega programa;
– opis raziskovalne opreme in druge raziskovalne infrastrukture;
– podatke o članih programske skupine in
– predviden obseg financiranja.“
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: “ter raziskovalci iz ene ali več raziskovalnih organizacij.“
6. člen
8. člen se črta.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Infrastrukturna dejavnost vključuje:
– opis področja in vsebine infrastrukturne dejavnosti;
– prikaz infrastrukturne podpore raziskovalni dejavnosti;
– seznam raziskovalne in informacijske opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti;
– prikaz sodelovanja z uporabniki raziskav in infrastrukturne dejavnosti;
– podatke o članih infrastrukturne skupine in
– predviden obseg financiranja.“
8. člen
10., 11., 12. in 13. člen se črtajo.
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj pet raziskovalcev z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO).
Če zaradi uresničevanja državnega interesa ni mogoče zagotoviti pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko NZRS, ob upoštevanju vseh drugih pogojev in kriterijev iz tega pravilnika, predlaga ministrstvu uvrstitev manjše programske skupine v financiranje, in sicer tudi v manjšem obsegu financiranja kot je določen v 22. členu pravilnika.
Člani programske skupine so lahko vključeni v en raziskovalni program. Raziskovalci morajo imeti doktorat znanosti, izkazane raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih letih in nazive v skladu z obstoječimi predpisi. V programski skupini lahko sodelujejo mladi raziskovalci.“
10. člen
16. in 17. člen se črtata.
11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vodja programske skupine je raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti;
– je zaposlen v eni od RO, kjer se raziskovalni program izvaja;
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.“
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vodja infrastrukturne skupine je lahko raziskovalec ali strokovni oziroma tehnični sodelavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je zaposlen v eni od RO, kjer se infrastrukturna dejavnost izvaja;
– ima ustrezno univerzitetno izobrazbo;
– izkazuje potrebno strokovno znanje in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.“
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vodja programske oziroma infrastrukturne skupine je v sodelovanju z odgovorno osebo JRO in strokovnim organom JRO odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo Programa dela JRO in za vsebinsko pripravo raziskovalnega programa oziroma infrastrukturne dejavnosti.
Vodja programske oziroma infrastrukturne skupine je odgovoren tudi za:
– vodenje, organiziranje in koordiniranje dela;
– razporejanje raziskovalcev, strokovnih in tehničnih sodelavcev na posamezne naloge;
– izvedbo in realizacijo ciljev;
– namensko in gospodarno porabo sredstev;
– pripravo letnega in končnega poročila.“
14. člen
V 21. členu se prva alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“– poimenski seznam vseh izvajalcev programske in infrastrukturne skupine;“.
Tretja alinea se črta. Sedanja četrta alinea postane tretja alinea.
Tretji odstavek se črta.
15. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Obseg financiranja programske oziroma infrastrukturne skupine je odvisen od vsebine raziskovalnega oziroma infrastrukturne dejavnosti in števila raziskovalcev ter strokovnih in tehničnih sodelavcev.
Minimalni obseg financiranja programske oziroma infrastrukturne skupine je določen z dvema ekvivalentoma polne zaposlenosti (v nadaljnjem besedilu: FTE), v sklopu česar ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) financira najmanj obseg dveh plačanih delovnih mest.
Podlaga za izračun obsega financiranja programske in infrastrukturne skupine je opredeljena v aktu, ki določa normative in standarde za dodeljevanje sredstev na področju raziskovalne dejavnosti.
Izplačilo plačnega dela FTE je vezano na zaposlitev raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev v RO.“
16. člen
23., 24. in 25. člen se črtajo.
17. člen
V 26. členu se v prvem odstavku za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
“– komisija za ocenjevanje infrastrukturnih skupin (v nadaljnjem besedilu: komisija za infrastrukturo); “
Sedanja druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta in peta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Po zaključenem postopku ocenjevanja komisiji za nazive in infrastrukturo, ZRS in NZRS izdajo ocene, SZT pa izda priporočilo.“
18. člen
Za 33. členom se doda 33.a člen, ki se glasi:
“33.a člen
“Komisijo za infrastrukturo imenuje minister, pristojen za znanost (v nadaljnjem besedilu: minister). Na predlog NZRS minister imenuje v komisijo predstavnike ministrstva in člane. Komisija ima sedem članov in deluje na podlagi sprejetega poslovnika.
Komisija oceni kakovost predlogov infrastrukturne dejavnosti v skladu z 38. členom tega pravilnika. Primernost obsega infrastrukturne dejavnosti oceni komisija glede na vsebino programa in glede na stroške delovanja raziskovalne infrastrukture ter predlaga NZRS obseg financiranja.
Komisija po opravljenem delu pošlje ocene in predlagani obseg financiranja infrastrukturne dejavnosti NZRS v šestdesetih dneh od prejema dokumentacije.“
19. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
“ZRS in NZRS, ki ocenjujejo raziskovalne programe, so kot strokovna telesa ministrstva opredeljeni v pravilniku o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/03).“
20. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“ZRS in NZRS ocenjujejo raziskovalne programe s tem, da presojajo:
– znanstveno kakovost raziskovalnega programa;
– pomen raziskovalnega programa za trajnostni družbeno-ekonomski ter kulturni razvoj Slovenije;
– kakovost programske skupine;
– primernost obsega raziskovalnega programa.“
21. člen
V 36. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“– usklajenosti Programa dela JRO z državno izraženim interesom;“
Tretja alinea se črta.
Četrta alinea, ki postane nova tretja alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– oceni ZRS in NZRS.“
22. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kakovost Programa dela JRO se ugotavlja tako, da se ocenjujejo pogoji, v katerih delujejo JRO, rezultati njihovega raziskovalnega in razvojnega dela ter usklajenost delovanja JRO v skladu z merili in standardi.
Pri ocenjevanju se upoštevajo naslednji kazalci:
– strateška usmeritev;
– kadrovski potencial;
– znanstveno raziskovanje in eksperimentalni razvoj;
– pomen za trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj;
– znanstveno-tehnična opremljenost;
– organizacijska in upravljalska struktura in
– finančni kazalci poslovanja. “
23. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kakovost infrastrukturne dejavnosti se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
– pomembnost vsebine infrastrukturne dejavnosti za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike z vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti;
– tehnološka zahtevnost infrastrukturne dejavnosti;
– prispevek k izkoriščenosti raziskovalne in informacijske opreme ter infrastrukture JRO;
– povezanost v različna omrežja infrastrukturnih skupin ter
– izkazane infrastrukturne reference.“
24. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Raziskovalna kakovost raziskovalnih programov se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
– znanstvena pomembnost teme;
– aktualnost teoretičnih izhodišč;
– metodološka primernost;
– izvedljivost programa in
– primernost raziskovalne infrastrukture.“
25. člen
Za 39. členom se dodajo 39.a, 39.b, 39.c in 39.č člen, ki se glasijo:
“39.a člen
Pomen raziskovalnih programov za trajnostni družbeno-ekonomski ter kulturni razvoj Slovenije se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
– potencialna možnost prenosa rezultatov raziskovalnega programa v prakso na različnih področjih dejavnosti;
– povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in učinkovitosti drugih dejavnosti;
– utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine;
– vključenost vsebin raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah ter na samostojnih visokošolskih zavodih;
– dosedanji razvojni uspehi pri iskanju ekonomsko, socialno in ekološko učinkovitih rešitev, ki so kot kazalci razvojne uspešnosti določeni v 39.č členu tega pravilnika v obdobju zadnjih petih let.
39.b člen
Kakovost vodje programske skupine in raziskovalcev v programski skupini se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
– kazalci raziskovalne uspešnosti, kot so določeni v 39.c členu tega pravilnika v obdobju zadnjih petih let;
– znanstvena odmevnost (citati) in pet najodmevnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov;
– vključenost v raziskovalne programe Evropske unije in ostale mednarodne raziskovalne oziroma razvojne programe ter projekte in
– raziskovalno in razvojno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi in uporabniškimi organizacijami.
39.c člen
Za oceno bibliografske uspešnosti raziskovalcev se uporabljajo ustrezno ovrednoteni naslednji kazalci:
1. Članki v znanstvenih revijah:
– znanstveni članki v revijah, ki jih indeksirajo baze SCI, SSCI in A& HCI in s faktorjem vpliva glede na višino kvartila posameznega področja;
– znanstveni članki v revijah, vključenih v CC in specializirane mednarodne baze, in
– znanstveni članki, ki niso zajeti v prejšnjih kategorijah.
2. Znanstvene knjige in druga znanstvena dela:
– izdaja knjige v tujini pri mednarodno uveljavljeni založbi;
– izdaja knjige pri drugi založbi;
– poglavje ali samostojen članek v knjigi, izdani pri mednarodno uveljavljeni tuji založbi;
– poglavje ali samostojen članek v knjigi, izdani pri drugi založbi;
– izdaja znanstvene uredniške knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi (avtor mora biti pisec uvodnega ali zaključnega poglavja in vsaj enega vsebinskega poglavja v knjigi);
– izdaja znanstvene uredniške knjige pri drugi založbi (avtor mora biti pisec uvodnega ali zaključnega poglavja in vsaj enega vsebinskega poglavja v knjigi);
– znanstveno komentirana izdaja virov (z uvodno razpravo in opremljena z znanstvenim aparatom), znanstvene baze podatkov, znanstveni slovar, znanstveni prevod ali znanstveni film in zvočna objava pri uveljavljeni mednarodni založbi in
– znanstveno komentirana izdaja virov (z uvodno razpravo in opremljena z znanstvenim aparatom), znanstveni slovar, znanstveni prevod ali znanstveni film in zvočna objava pri drugi založbi.
Med znanstvene knjige se ne uvrščajo visokošolski učbeniki.
39.č člen
Za oceno razvojne uspešnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalci, ki morajo biti dokumentirani s pogodbenimi vrednostmi in z ustreznimi dokazili:
– prenos znanja v gospodarstvo (na primer: postavitev, know-how za novo ali izboljšano tehnologijo, postroj, napravo, storitev ali nov oziroma izboljšan izdelek, računalniški program z ustreznim priročnikom, izdelava celotne dokumentacije ali priročnika, vpeljava specifičnih metod v proizvodnjo, večje ali manjše raziskovalno-razvojne naloge, razvoj novih kultivarjev, vpisanih v tuje sortne liste ali v sortno listo v Sloveniji ali razvoj priznanih novih kultivarjev in drugo);
– visokošolski učbeniki;
– podeljen patent ali prodaja patentnih pravic;
– razvojno in strokovno delo v podporo znanstvenemu raziskovanju (baze podatkov, indikatorji, specializirani tezavri, slovarji, leksikoni in drugo);
– razvoj sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih rešitev, vključno z raziskavami, evalvacijami, recenzijami, ekspertizami in elaborati za potrebe posameznih družbenih podsistemov in
– objavljena strokovna dela.“
26. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Merila za ocenjevanje raziskovalnih programov so specifična glede na raziskovalno in disciplinarno usmeritev. Pri tem se interdisciplinarnost in medinstitucionalnost upoštevata kot prednost.
Raziskovalna usmeritev raziskovalnih programov lahko daje večjo težo mednarodno primerljivim znanstvenim kriterijem ali kriterijem neposredne uporabnosti za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj Slovenije ali kriterijem ohranjanja in krepitve nacionalne naravne in kulturne dediščine.
V celotni oceni raziskovalnega programa predstavljajo:
– kazalci znanstvene kakovosti programa 20%;
– kazalci trajnostnega družbeno-ekonomskega ter kulturnega pomena 30% in
– kazalci raziskovalne usposobljenosti programske skupine 50%.“
27. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“ZRS opravijo ocenjevanje vseh predlogov raziskovalnih programov. Interdisciplinarne raziskovalne programe oceni vsak ZRS posebej, in sicer glede na delež posameznih raziskovalnih področij.
ZRS oceni primernost predlaganega obsega financiranja programske skupine tako, da ugotovi skladnost predlaganega obsega skupine z vsebino raziskovalnega programa, in sicer glede na usposobljenost programske skupine in glede na razpoložljivost primerne raziskovalne infrastrukture.
ZRS ob upoštevanju ocene komisije za nazive ter na podlagi pridobljenih recenzentskih ocen razvrstijo raziskovalne programe s predlaganim obsegom financiranja na prednostno listo ZRS, ki jo posredujejo NZRS.
NZRS na podlagi prednostnih list ZRS in ocene komisije za infrastrukturo pripravi končni predlog prednostne liste s predlaganim obsegom financiranja raziskovalnih programov in infrastrukturne dejavnosti.
Interdisciplinarne raziskovalne programe, ki so bili po posameznih deležih ocenjeni na posameznih ZRS, oceni kot celoto NZRS.
NZRS lahko zahteva od ZRS in komisije za infrastrukturo dodatne utemeljitve razvrstitve raziskovalnih programov oziroma infrastrukturne dejavnosti.“
28. člen
V 63. členu se v prvem stavku črta besedilo “in JZ.“
29. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo spremlja in nadzoruje izvajanje Programa dela JRO na podlagi:
– letnega in končnega poročila o izvajanju Programa JRO, ki ga pripravijo JRZ in univerze;
– finančnega poročila o namenski porabi sredstev po pogodbah in
– računovodskega izkaza JRZ.
Ministrstvo spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnega programa oziroma infrastrukturne dejavnosti na podlagi:
– letnega in končnega poročila ter
– finančnega poročila o namenski porabi sredstev.
Ministrstvo izvaja nadzor tudi s svojo revizijsko službo.“
30. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo lahko v okviru letnega in končnega poročila ali po pisnem pozivu zahteva od odgovorne osebe RO tudi stanje in poročilo o finančni angažiranosti in plačni obremenjenosti posameznih raziskovalcev in strokovno-tehničnih sodelavcev iz državnega proračuna v okviru programske in infrastrukturne skupine.“
31. člen
Vse priloge, ki so sestavni del pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01), se črtajo.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-24/2003
Ljubljana, dne 13. maja 2003.
EVA 2003-3311-0138
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost