Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003

Kazalo

2282. Pravilnik o krmnih dodatkih, stran 5513.

Na podlagi šestega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 10. člena in šestega odstavka 11. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o krmnih dodatkih*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje ureja način označevanja in pakiranje krmnih dodatkov (v nadaljnjem besedilu: dodatki), vsebino seznamov, pogoje za uporabo dodatkov glede na njihov namen ter vsebino vloge, postopek in pogoje za pridobitev dovoljenja za promet z novimi dodatki v prehrani živali.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. dodatki, vezani na odgovorno osebo, so dodatki, za katere mora biti izdano dovoljenje za promet z navedbo osebe, odgovorne za njihovo dajanje v promet, in so navedeni na seznamu I, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;
2. dodatki, ki niso vezani na odgovorno osebo, so dodatki, za katere ni potrebno v izdanem dovoljenju navesti osebe, odgovorne za njihovo dajanje v promet, in so navedeni na seznamu II iz priloge 1 tega pravilnika;
3. oseba, odgovorna za dajanje dodatka v promet, je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za to, da dodatek, ki je dan v promet, izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika;
4. antibiotiki so snovi, ki v količini, predpisani v prilogi 1 tega pravilnika, ugodno delujejo na mikrofloro prebavil in s tem izboljšujejo proizvodne lastnosti živali;
5. kokcidiostatiki so snovi, ki se dajejo živalim zaradi preprečevanja razvoja kokcidij;
6. pospeševalci rasti so kemijske snovi, ki se dajejo živalim zaradi izboljšanja njihovih proizvodnih lastnosti;
7. antioksidanti so snovi, ki preprečijo oksidacijo maščob in drugih labilnih sestavin v krmi;
8. emulgatorji so snovi, ki omogočajo homogeno mešanje maščob v vodi;
9. stabilizatorji so snovi, ki vzdržujejo mehanično ločevanje delcev krme;
10. sredstva za zgoščevanje so snovi, ki povečujejo viskoznost krme;
11. želirna sredstva so snovi, ki dajejo krmi teksturo s tvorbo želeja;
12. konzervansi so snovi, ki podaljšajo obstojnost krme tako, da jo ščitijo pred kvarjenjem, ki ga povzročajo mikroorganizmi;
13. vezalci so snovi, ki se uporabljajo za boljšo vezavo delcev krme;
14. sredstva za sipkost so snovi, ki omogočajo in ohranjajo sipkost krme;
15. koagulanti so snovi, ki omogočajo in ohranjajo čvrstost krme;
16. arome so snovi, ki izboljšajo okus oziroma vonj krme;
17. sredstva za uravnavanje kislosti so snovi, ki spremenijo ali uravnavajo kislost;
18. encimi so snovi, ki so praviloma produkti mikroorganizmov in izboljšujejo prebavljivost krme ter s tem proizvodne lastnosti živali;
19. mikroorganizmi so bakterije, glivice in kvasovke, ki tvorijo kolonije in se kot dodatki krmi uporabljajo v prehrani živali zaradi njihovega ugodnega vpliva na mikrofloro prebavil;
20. vezalci radionuklidov so snovi, ki vežejo radionuklide in s tem zmanjšujejo njihovo resorbcijo iz prebavil.
II. DODATKI
3. člen
(vpis na seznam)
Dodatek je lahko vpisan na seznam I ali II iz priloge 1 tega pravilnika, ko je zanj izdano dovoljenje za promet z novim dodatkom, in če:
– ima v prehrani živali najmanj enega od vplivov, ki jih določa zakon, ki ureja krmo, v pomenu izraza krmni dodatki;
– ob upoštevanju pogojev za uporabo, nima škodljivih vplivov na zdravje ljudi in živali ali na okolje in s spreminjanjem značilnosti proizvodov živalskega izvora ne škoduje potrošniku;
– se njegova prisotnost lahko kontrolira kot dodatek sam, v premiksu, v krmnih mešanicah ali v posamičnih krmilih;
– je v količini, dovoljeni za dodatek, izključena uporaba za zdravljenje ali preprečevanje bolezni živali, razen pri dodatkih iz skupine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi in
– ni namenjen izključno medicinski ali veterinarski uporabi.
4. člen
(vloga)
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z novimi dodatki (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati podatke, ki jih predpisuje zakon, ki ureja krmo, za vlogo za izdajo dovoljenja za nov dodatek. Priložena ji mora biti dokumentacija, izdelana na podlagi smernic za oceno dodatkov, kot so določene v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za resničnost podatkov, navedenih v vlogi, in priložene dokumentacije, je odgovoren predlagatelj.
(3) Za dodatke, ki so namenjeni izključno prehrani hišnih živali, ni potrebno vlogi priložiti podrobnih poročil o študijah, ki so predpisane za dodatke, namenjene prehrani živali, temveč se študije opravijo v obsegu in na način, ki ga določi komisija, določena z zakonom, ki ureja krmo.
(4) Če dodatek vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenih organizmov (GSO), mora predlagatelj vlogi priložiti oceno specifičnega okoljskega tveganja.
5. člen
(izdaja dovoljenja)
(1) Dovoljenje za promet za nove dodatke, vezane na odgovorno osebo, izda ministrstvo za obdobje štirih let. Po preteku štirih let se veljavnost dovoljenja lahko podaljša še za obdobje 10 let, če je na razpolago dovolj podatkov o učinkovitosti dodatka.
(2) Dovoljenje za promet za nove dodatke, ki niso vezani na odgovorno osebo, se izda za obdobje štirih let. Po preteku štirih let se veljavnost dovoljenja lahko podaljša za neomejen čas.
(3) Vloga za podaljšanje dovoljenja in predpisana dokumentacija morata biti poslani komisiji iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsaj eno leto pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
(4) Stroške za izdajo dovoljenja iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi predlagatelj.
6. člen
(dodatki, dovoljeni v Evropski uniji)
Vsi dodatki, dovoljeni v Evropski uniji, se lahko proizvajajo ter dajejo v promet in uporabo tudi v Republiki Sloveniji ter so navedeni na seznamih iz priloge 1 tega pravilnika in dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. člen
(standardni vzorec)
Standardni vzorci dodatkov s seznama I iz priloge 1 tega pravilnika z značilnostmi in lastnostmi, ki so navedene v vlogi, skupaj z referenčnim vzorcem aktivne snovi, morajo biti na voljo pooblaščenemu laboratoriju, ki izvaja analize za uradni nadzor. Standardni vzorec zagotovi oseba, ki je odgovorna za dajanje novega dodatka v promet.
8. člen
(registracijska številka)
Ob izdaji dovoljenja za promet novega dodatka dobijo registracijsko številko:
– dodatki s seznama I iz priloge 1 tega pravilnika in osebe, odgovorne za njihovo dajanje v promet in
– dodatki s seznama II iz priloge 1 tega pravilnika.
9. člen
(izbris s seznama)
(1) Dodatki se izbrišejo s seznama, če so podani razlogi za izbris po zakonu, ki ureja krmo, ali na zahtevo osebe, odgovorne za dajanje novega dodatka v promet, če gre za dodatek iz seznama I iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Šteje se, da so podani razlogi za izbris dodatka s seznama po prejšnjem odstavku, zlasti v naslednjih primerih:
– če kateri od pogojev za pridobitev dovoljenja za promet z dodatkom iz 3. člena tega pravilnika ni več izpolnjen;
– če standardni vzorec dodatka ni poslan organu, pristojnemu za nadzor dodatkov, ki je vzorec zahteval, ali če novi dodatek, dan v promet, ne ustreza standardnemu vzorcu dodatka;
– če referenčni vzorec aktivne snovi ni poslan pristojnemu veterinarskemu organu;
– če oseba, odgovorna za dajanje novega dodatka v promet, na zahtevo komisije iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika ne posreduje komisiji zahtevanih podatkov in informacij;
– v drugih primerih, ko se ugotovi, da dodatek ni varen ali učinkovit.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se lahko dovoljene za promet z novim dodatkom v primerih iz druge in pete alinee 3. člena tega pravilnika podaljša do porabe njegove zaloge, vendar največ za eno leto.
10. člen
(dovoljene vsebnosti dodatkov in mešanje)
(1) Največje in najmanjše dovoljene vsebnosti dodatkov, navedene na seznamu I ali II iz priloge 1 tega pravilnika, se nanašajo na popolne krmne mešanice z 12% vsebnostjo vlage, razen če poseben predpis ne določa drugače. Če obstaja v posamičnih krmilih tudi dodatek, ki je naravno prisoten, se dovoljena količina vmešanega dodatka izračuna tako, da vsota dodanega dodatka in dodatkov, ki so naravno prisotni, ne presega največje vsebnosti, ki je predpisana na seznamu I ali II iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Mešanje dodatkov, določenih v tem pravilniku, s premiksi in krmnimi mešanicami, je dovoljeno samo, kadar glede na želene učinke obstaja fizikalna, kemijska in biološka združljivost med sestavinami mešanice.
(3) Zahteva se, da:
– antibiotiki in pospeševalci rasti ne smejo biti zmešani med seboj ali s snovmi iz njihove skupine;
– kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi ne smejo biti zmešane z antibiotiki in pospeševalci rasti, če kokcidiostatiki delujejo na isto kategorijo živali kot antibiotik ali kot pospeševalec rasti;
– kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi ne smejo biti zmešane skupaj, če so njihovi učinki podobni, razen kadar je krmna mešanica kot dodatek predmet posebnega dovoljenja za izvedbo poskusov na živalih.
(4) Mešanje antibiotikov, pospeševalcev rasti, kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi z mikroorganizmi je prepovedano, razen če proizvodnjo in promet s takšno krmno mešanico dovoljuje poseben predpis.
(5) Za dodatke, ki nimajo dovoljenja za promet, so za raziskave v znanstvene namene brez komercialnega namena dovoljena odstopanja od 3. člena tega pravilnika in drugega in tretjega odstavka tega člena, če so testi izvedeni v skladu s prilogo 2 tega pravilnika in obstaja uradni nadzor.
(6) Zaradi nepredvidenih neželenih medsebojnih učinkov med dodatki s seznama I iz priloge 1 tega pravilnika in ostalimi dodatki ali zdravili v veterinarski medicini, mora oseba, odgovorna za dajanje dodatka v promet, pridobiti vse potrebne podatke o takšnih učinkih ter pridobljene podatke posredovati pristojnem veterinarskemu organu.
11. člen
(pakiranje dodatkov ali premiksov)
(1) Dodatki ali premiksi so lahko v prometu v zaprti embalaži ali v zapečatenih posodah.
(2) Embalaža ali posoda mora biti zaprta tako, da se ob odprtju embalaža oziroma pečat vidno in trajno poškodujeta.
12. člen
(vsebnost dodatkov v dopolnilnih krmnih mešanicah)
(1) Dopolnilne krmne mešanice, razredčene z dodajanjem posamičnih krmil po navodilih proizvajalca, ne smejo presegati najvišjih dovoljenih količin dodatkov iz 10. člena tega pravilnika.
(2) Količine antibiotikov, kokcidiostatikov, pospeševalcev rasti, vitamina D in antioksidantov v dopolnilnih krmnih mešanicah lahko presegajo najvišje dovoljene vsebnosti iz 10. člena tega pravilnika v primerih:
a) dopolnilnih krmnih mešanic, ki so dovoljene za promet in dostopne vsem uporabnikom, če vsebnost antibiotikov, vitamina D ali pospeševalcev rasti ne presega petkratne najvišje dovoljene iz 10. člena tega pravilnika ali
b) dopolnilnih krmnih mešanic, ki so namenjene določenim vrstam živali in so dovoljene za vse uporabnike znotraj njihovega območja zaradi posebnih sistemov krmljenja, če njihova količina v krmilih ne presega:
– za antibiotike in pospeševalce rasti: 1000 mg/kg in je uporaba teh snovi dovoljena ter 2000 mg/kg v primeru govejih pitancev;
– za antioksidante, kokcidiostatike in druge zdravilne snovi: petkratne najviše dovoljene vsebnosti, predpisane za popolne krmne mešanice;
– za D vitamine: 200 000 IE/kg.
(3) Pri proizvodnji dopolnilnih krmnih mešanic proizvajalec ne sme istočasno uporabiti možnosti iz točke a) in točke b) prejšnjega odstavka.
(4) Kadar se proizvajalec sklicuje na drugi odstavek tega člena, mora imeti dopolnilna krmna mešanica eno ali več sestavin (npr. beljakovine ali minerale), kar v praksi zagotavlja, da vsebnost dodatkov iz 10. člena tega pravilnika ne bo presežena in krmna mešanica ne bo uporabljena za drugo vrsto živali.
13. člen
(promet in vključevanje dodatkov in premiksov v krmne
mešanice)
Obrat lahko proizvaja, skladišči, pakira in daje v promet dodatke in premikse, pripravljene iz teh dodatkov, ter krmne mešanice, ki vsebujejo navedene dodatke ali premikse, če je vpisan v register obratov v skladu z zakonom, ki ureja krmo, in predpisom, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane.
14. člen
(označevanje dodatkov)
(1) Dodatki so lahko dani v promet, če so označeni z naslednjimi podatki:
A) za vse dodatke, razen encimov in mikroorganizmov:
– specifično ime dodatka, navedeno v dovoljenju za promet z novim dodatkom, registracijsko številko dodatka, označeno z oznako E (v nadaljnjem besedilu: E registracijska številka dodatka), za dodatke s seznama I iz priloge 1 tega pravilnika, trgovsko ime dodatka, navedeno v dovoljenju za promet s tem dodatkom, in registracijsko številko odgovorne osebe, odgovorne za dajanje dodatka v promet;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež fizične oziroma pravne osebe, ki je odgovorna za označevanje podatkov;
– neto maso, v primeru tekočih dodatkov pa neto volumen ali neto maso;
– številko registracije, izdane obratu ali posredniku, ki ga določata predpisa iz prejšnjega člena;
B) s podatki iz točke A) ter dodatno z naslednjimi podatki za:
– dodatke s seznama I iz priloge 1 tega pravilnika: ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov, vsebnost aktivne snovi, datum poteka veljavnosti garancije ali roka trajanja, referenčno številko serije in datum proizvodnje, navodila za uporabo in varnostna priporočila, če so predmet posebnih iz dovoljenja za promet z novim dodatkom;
– vitamin E: vsebnost, izražena kot alfa-tokoferol, in datum poteka veljavnosti garancije za navedeno vsebnost ali rok trajanja;
– vitamine, razen vitamina E, provitamine in snovi s podobnimi učinki: vsebnost aktivne snovi in datum poteka veljavnosti garancije za navedeno vsebnost ali rok trajanja;
– elemente v sledeh, barvila, vključno s pigmenti, in konzervanse;
C) za dodatke, ki pripadajo skupinam:
a) encimov:
– specifično ime aktivne snovi ali snovi v skladu z njihovo encimsko aktivnostjo;
– E registracijsko številko dodatka;
– identifikacijsko številko mednarodne zveze za biokemijo;
– enote aktivnosti** na gram ali enote aktivnosti na mililiter;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež fizične oziroma pravne osebe, ki je odgovorna za označevanje podatkov;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov;
– številko registracije, izdane obratu ali posredniku, ki ga določata predpisa iz prejšnjega člena;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
– referenčno številko serije in datum proizvodnje;
– navodila za uporabo, ki natančneje določajo priporočen odmerek v obliki razpona, če je to primerno, v skladu z odstotki mase posamičnih krmil na kilogram popolne krmne mešanice, ki so določeni z navodili za uporabo;
– varnostna priporočila, kot so določena v dovoljenju za promet z novim dodatkom;
– neto maso, v primeru tekočih dodatkov pa neto volumen ali neto maso;
– pomembne značilnosti encima, ki se nanašajo na proizvodni proces;
b) mikroorganizmov:
– identifikacijo seva oziroma sevov v skladu z dovoljenjem za promet z novim dodatkom;
– številko vrste seva;
– število kolonije formirajočih enot (KFE na gram),
– E registracijsko številko dodatka;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež fizične oziroma pravne osebe, ki je odgovorna za označevanje podatkov;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov;
– številko registracije, izdane obratu ali posredniku, ki ga določata predpisa iz prejšnjega člena;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
– referenčno številko serije in datum proizvodnje;
– navodila za uporabo;
– varnostna priporočila, kot so določena v dovoljenju za promet z novim dodatkom;
– neto maso, v primeru tekočih dodatkov pa neto volumen ali neto maso;
– pomembne značilnosti mikroorganizma, ki se nanašajo na proizvodni proces.
(2) Imenu dodatka s seznama II iz priloge 1 tega pravilnika je lahko dodano tudi:
– trgovsko ime;
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov, navodilo za uporabo in, kadar je to potrebno, varnostno priporočilo glede uporabe.
(3) Označbe dodatkov lahko vsebujejo tudi druge podatke, ki so lahko navedeni in označeni na embalaži, posodah ali etiketah, če so jasno ločeni od podatkov na označbah iz tega člena.
(4) Podatki morajo biti dobro vidni, čitljivi in trajno pritrjeni tako, da so neizbrisni, zanje pa so odgovorni proizvajalec, tisti, ki je dodatek pakiral, uvoznik, prodajalec ali distributer. Vsi predpisani podatki morajo biti označeni na embalaži, posodah ali pritrjenih etiketah.
15. člen
(označevanje premiksov)
(1) Premiksi so lahko dani v promet, če so označeni z naslednjimi podatki:
A) za vse premikse:
– navedbo “premiks”;
– navodila za uporabo in varnostno priporočilo, povezano z uporabo premiksa;
– vrsto ali kategorijo živali, kateri je premiks namenjen;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež fizične oziroma pravne osebe, ki je odgovorna za označevanje podatkov;
– neto maso, v primeru tekočin pa neto volumen ali neto maso;
– številko registracije, izdane obratu ali posredniku, ki ga določata predpisa iz 13. člena tega pravilnika;
B) s podatki iz točke A) ter dodatno z naslednjimi podatki za premikse, ki vsebujejo naslednje dodatke:
a) dodatke s seznama I iz priloge 1 tega pravilnika:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov;
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
b) antioksidante, barvila (vključno s pigmenti), elemente v sledeh in konzervanse:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi;
c) vitamin E:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost alfa-tokoferola;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost alfa-tokoferola ali rok trajanja;
d) vitamine, razen vitamina E, provitamine in snovi s podobnimi učinki:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja;
e) encime:
– specifično ime aktivne ali aktivnih snovi v skladu z njihovo encimsko aktivnostjo;
– E registracijsko številko dodatka;
– identifikacijsko številko mednarodne zveze za biokemijo;
– enote aktivnosti (enote aktivnosti na gram ali enote aktivnosti na mililiter);
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
– referenčno številko serije in datum proizvodnje;
– navodila za uporabo, ki natančneje določajo priporočen odmerek v obliki razpona, če je to primerno, v skladu z odstotki mase posamičnih krmil na kilogram popolne krmne mešanice, ki so določeni z navodilom za uporabo;
– navedbo pomembnih značilnosti encima, ki se nanašajo na proizvodni proces;
f) mikroorganizme:
– identifikacijo seva oziroma sevov;
– številko vrste seva oziroma sevov;
– število kolonije formirajočih enot (KFE na gram);
– E registracijsko številko dodatka;
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca, če ta ni odgovoren za označevanje podatkov;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
– navedbo pomembnih značilnosti mikroorganizma, ki se nanašajo na proizvodni proces;
g) antioksidante iz točke B) (b) in mikroorganizme iz točke B) (f) tega člena, za katere niso določene največje vsebnosti:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi v dodatkih, če imajo ti dodatki učinke, ki jih določa zakon, ki ureja krmo, za krmne dodatke v krmnih mešanicah, in da so vsebnosti aktivne snovi ugotovljive z uradnimi analiznimi metodami, ali če te niso opravljene, z veljavnimi znanstvenimi metodami analize.
(2) Pri označevanju premiksa je dovoljeno tudi:
– da spremlja specifično ime dodatka trgovsko ime;
– ime proizvajalca za dodatke s seznama I priloge tega pravilnika;
– da spremlja specifično ime dodatka E registracijska številka (za encime in mikroorganizme je E registracijska številka obvezna).
(3) Kadar se določi datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja za več dodatkov, se označi samo en datum veljavnosti garancije ali ena sama navedba roka trajanja za vse dodatke, in sicer tistega, ki poteče prvi.
(4) Označbe premiksov lahko vsebujejo tudi podatke, različne od podatkov, ki se zahtevajo ali so dovoljeni v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena ter so lahko navedeni in označeni na embalaži, posodah ali etiketah, če so jasno ločeni od podatkov na označbah, ki jih določa ta člen.
(5) Podatki morajo biti dobro vidni, čitljivi in trajno pritrjeni tako, da so neizbrisni, zanje pa so odgovorni proizvajalec, tisti, ki je dodatek pakiral, uvoznik, prodajalec ali distributer. Vsi predpisani podatki morajo biti označeni na embalaži, posodah ali pritrjenih etiketah.
16. člen
(označevanje krmnih mešanic)
(1) Krmne mešanice so lahko v prometu, če so označene v skladu s predpisom, ki ureja kakovost in označevanje krme v prometu, in imajo na označbi navedene naslednje podatke:
a) za dodatke s seznama I iz priloge tega pravilnika:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja te snovi;
– številko registracije, izdane obratu ali posredniku;
b) za antioksidante, barvila (vključno s pigmenti) in konzervanse:
– specifično ime dodatka, v primeru krmnih mešanic, ki niso hrana za hišne živali;
– navedbo “antioksidant(i)”, “barvilo(a)”, “konzervans(i)”, katerim v primeru hrane za hišne živali sledi specifično ime dodatka;
c) za vitamin E:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost alfa-tokoferola;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost alfa-tokoferola ali rok trajanja;
d) za vitamina A in D:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja te snovi;
e) za baker:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost, izražena kot baker;
f) za encime:
– ime aktivne snovi ali snovi v skladu z njihovo encimsko aktivnostjo;
– identifikacijsko številko mednarodne zveze za biokemijo;
– enote aktivnosti (enote aktivnosti na gram ali enote aktivnosti na mililiter);
– E registracijsko številko dodatka;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja od dneva proizvodnje;
– navedbo pomembnih značilnosti encima, ki se nanašajo na proizvodni proces;
g) za mikroorganizme:
– identifikacijo seva oziroma sevov;
– številko vrste seva oziroma sevov;
– število kolonije formirajočih enot (KFE na kg);
– E registracijsko številko dodatka;
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja;
– navedbo pomembnih značilnosti mikroorganizma, ki se nanašajo na proizvodni proces.
(2) Prisotnost elementa v sledeh, razen bakra in vitaminov (z izjemo vitaminov A, D in E), provitaminov in dodatkov s podobnim učinkom, je lahko označena, če je količino teh snovi mogoče ugotoviti z uradnimi analiznimi metodami ali, če to ni mogoče, z veljavnimi znanstvenimi metodami analize. V takšnih primerih morajo biti navedeni naslednji podatki:
a) za elemente v sledeh, razen bakra:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost različnih elementov;
b) za vitamine, razen vitaminov A, D in E, provitamine in snovi s podobnim kemičnim učinkom:
– specifično ime dodatka;
– vsebnost aktivne snovi;
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok trajanja te snovi.
(3) Označbe krmnih mešanic morajo poleg označb iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
– podatke, določene v prvem in drugem odstavku tega člena, ki morajo biti natisnjeni v bližini splošnih podatkov in pritrjeni na embalaži, posodi ali etiketi;
– navedbo količine dodatka, vključenega v krmno mešanico, kadar je vsebnost ali količina navedena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena;
– podrobne podatke o dodatkih, katere lahko spremlja E registracijska številka ali trgovsko ime dodatka, kadar ti podatki niso zahtevani po prvem odstavku tega člena.
(4) Kadar se določi datum poteka veljavnosti garancije ali rok trajanja za več dodatkov, se označi samo en datum veljavnosti garancije ali ena sama navedba roka trajanja za vse dodatke, in sicer tistega, ki poteče prvi.
(5) Krmne mešanice v razsutem stanju, ki se prevažajo v cisternah ali podobnih vozilih, mora spremljati dokument, ki vsebuje podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. Kadar gre za manjše količine, ki so namenjene končnem porabniku, morajo biti podatki posredovani končnemu porabniku skupaj z obvestilom.
(6) Pri označevanju hrane za hišne živali, ki vsebuje barvila, konzervanse ali snovi z antioksidacijskim učinkom in je takšna hrana pakirana v embalaži z neto maso do 10 kg zadostuje, da ima embalaža na označbi navedbo “barvilo(a)”, “konzervans(i)” ali “ antioksidant(i)”, kateri sledi navedba “dodatki, dovoljeni v Evropski uniji”, pod pogojem, da nosi embalaža, posoda ali etiketa referenčno številko, s katero se krmno mešanico lahko identificira.
(7) Podatki morajo biti dobro vidni, čitljivi in trajno pritrjeni tako, da so neizbrisni. Zanje odgovarja proizvajalec, tisti, ki je pakiral, uvoznik, prodajalec ali distributer. Vsi podatki morajo biti na embalaži, posodah ali pritrjenih etiketah.
17. člen
(navodila za uporabo dopolnilnih krmnih mešanic)
(1) Dopolnilne krmne mešanice, ki vsebujejo dodatke v količinah, večjih od predpisanih največjih vrednosti za popolne krmne mešanice, so lahko v prometu samo, če v označbi navajajo navodila za uporabo, glede na vrsto in kategorijo živali, največjo količino dopolnilne krmne mešanice v gramih ali kilogramih, ki jo dnevno lahko damo živali.
(2) Navodila iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu s pogoji za uporabo določenimi v dovoljenju za promet z novim dodatkom.
(3) Označba dopolnilne krmne mešanice iz prvega odstavka tega člena mora biti sestavljena tako, da ob upoštevanju navodil za njeno uporabo, delež dodatkov ne presega največje določene vsebnosti za popolne krmne mešanice.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za dopolnilne krmne mešanice, dostavljene proizvajalcem krmnih mešanic ali njihovim dobaviteljem.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prehodno obdobje)
(1) Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji so na seznamih iz priloge 1 tega pravilnika tudi dodatki, ki so bili uvrščeni na sezname zdravil za uporabo v veterinarski medicini in ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– da je dodatek podoben dodatku, ki ima dovoljenje za promet v Evropski uniji in da ima enako kemično sestavo aktivne snovi ter enak način uporabe v krmi;
– da ima dodatek od 31. decembra 2001 dovoljenje za promet kot zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki ga je izdala Veterinarska Uprava Republike Slovenije, ali po tem datumu pridobljeno dovoljenje.
(2) Dodatki, premiksi in krmne mešanice morajo biti označeni v skladu z določbami tega pravilnika najpozneje do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št. 65/02 in 106/02), ki se nanašajo na krmne dodatke.
20. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-1/2003
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.
EVA 2002-2311-0036
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko prevzema Direktivo 70/524/EEC in Direktivo 87/153/EEC z vsemi spremembami in dopolnitvami.

** Enote aktivnosti, izražene na enoto mase ali volumna proizvoda, sproščenega na minuto na gram encimskega pripravka.

AAA Zlata odličnost