Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2003 z dne 22. 5. 2003

Kazalo

2279. Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (uradno prečiščeno besedilo) (ZSFR-UPB1), stran 5472.

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki obsega:
– zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško – ZSFR (Uradni list RS, št. 75/94 z dne 2. 12. 1994) in
– zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško – ZSFR-A (Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003).
Št. 412-01/93-14/17
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EPA 812-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
Z A K O N
O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
uradno prečiščeno besedilo
(ZSFR-UPB1)
1. člen
Za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK), shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko radioaktivnih odpadkov iz NEK ter iztrošenega goriva se ustanovi Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Razgradnja po tem zakonu pomeni odstranitev in končno odlaganje vseh radioaktivnih delov in materialov. Vsi deli morajo biti dekontaminirani in varno shranjeni.
2. člen
Sklad je pravna oseba in posluje v imenu in za svoj račun.
Sklad posluje z imenom: Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.
Sedež sklada je v Krškem.
3. člen
Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za:
– varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK,
– varno razgradnjo NEK.
4. člen
Sredstva sklada se za namene iz 3. člena tega zakona zagotavljajo iz razlike med lastno ceno električne energije za vsako kWh proizvedene električne energije v NEK, dobavljene ELES GEN d.o.o. in prodajno ceno, ki jo slednja dosega na trgu električne energije.
Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev po prvem odstavku tega člena, ki jih mesečno vplačuje v sklad, je od 1. januarja 2004 dalje ELES GEN d.o.o.
Višina zneska, vkalkulirana v ceno, se določi s programom iz 6. člena tega zakona, do njegovega sprejetja pa ta znaša 0,61 tolarjev za kWh proizvedeno v NEK.
5. člen
NEK vplačuje sredstva v sklad mesečno. Način obračunavanja in plačevanja v Sklad predpiše minister, pristojen za energetiko, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) do 31. decembra 2003 sprejme spremembe obstoječega programa razgradnje NEK, ki veljajo do sprejema skupnega programa razgradnje skladno z uveljavljeno Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Spremenjeni program vsebuje tudi prikaz možnih načinov izvedbe razgradnje NEK, vključno z oceno potrebnih sredstev in terminskim planom, ki ga pripravi NEK.
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, od katerih predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega vlada in enega lokalna skupnost na območju katere stoji NEK.
Delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije.
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada, ki ga imenuje vlada.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
8. člen
Finančno poslovanje sklada nadzira organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije javnih financ.
9. člen
Upravni odbor sprejme statut sklada, s katerim se uredijo:
1. notranja organizacija in način poslovanja sklada,
2. pooblastila za zastopanje,
3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora ter direktorja,
4. druga pomembna vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem sklada.
K statutu sklada, k naložbeni politiki sklada, finančnemu načrtu, k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju daje soglasje vlada.
10. člen
Dovoljene so naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in depozite.
11. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega zakona. Za izvedbo vseh nalog ustanovitve sklada je odgovorna vlada.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško – ZSFR-A (Uradni list RS, št. 24/2003) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen
Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK iz 1. člena zakona nadaljuje z nalogami sklada iz tretjega odstavka 11. člena pogodbe. Višina zneska, ki ga vplačuje ELES GEN d.o.o. v ta sklad, ostaja nespremenjena do sprejetja skupnega programa razgradnje iz tretjega odstavka 11. člena pogodbe.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti