Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003

Kazalo

2009. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003, stran 4791.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 2. izredni seji dne 25. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjev
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              676.503
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   214.138
70  DAVČNI PRIHODKI                       181.523
   700 Davki na dohodek in dobiček               138.993
   703 Davki na premoženje                   14.300
   704 Domači davki na blago in storitve            28.230
   706 Drugi davki                          –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      32.615
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                          7.020
   711 Takse in pristojbine                   2.885
   712 Denarne kazni                        210
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
   714 Drugi nedavčni prihodki                 22.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      7.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
   721 Prihodki od prodaje zalog                 1.200
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                   5.800
73  PREJETE DONACIJE                         –
   730 Prejete donacije iz domačih virov               –
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     455.365
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  455.365
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                848.411
40  TEKOČI ODHODKI                       135.611
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            21.385
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        3.031
   402 Izdatki za blago in storitve              101.695
   403 Plačila domačih obresti                    –
   409 Rezerve                          9.500
41  TEKOČI TRANSFERI                      291.500
   410 Subvencije                        19.500
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                        97.960
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                          17.170
   413 Drugi tekoči domači transferi              156.870
   414 Tekoči transferi v tujino                   –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    400.700
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           400.700
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   20.600
   430 Investicijski transferi                 20.600
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)                  171.908
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                592
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  592
   750 Prejeta vračila danih posojil                592
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                       –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                              –
   440 Dana posojila                         –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  592
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      67.000
50  ZADOLŽEVANJE                         67.000
   500 Domače zadolževanje                   67.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     7.800
55  ODPLAČILA DOLGA                        7.800
   550 Odplačila domačega dolga                 7.800
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –112.116
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             171.316
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                 171.908
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, je sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrta razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so: račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 6,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2003 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 3,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 67,000.000 tolarjev.
V letu 2003 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-352
Žužemberk, dne 25. aprila 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost