Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2003 z dne 5. 5. 2003

Kazalo

2008. Odlok o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, stran 4790.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 28. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 5. seji dne 22. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles
občinskega sveta
1. člen
Ta odlok določa višino plačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, podžupana, predsednika in članov nadzornega odbora, članov delovnih teles občinskega sveta in ureja druga vprašanja s tega področja.
2. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, ki znaša:
– 0,66 količnika izhodiščne plače za I. tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izhodiščna plača),
in sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je, ki znaša:
– 0,35 količnika izhodiščne plače.
Predsedniku delovnega telesa, ki vodi sejo delovnega telesa, pripada sejnina v višini:
– 0,52 količnika izhodiščne plače.
3. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki znaša:
– 0,58 količnika izhodiščne plače – za predsednika,
– 0,39 količnika izhodiščne plače – za člana.
4. člen
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 2,10 količnika izhodiščne plače.
Plačilo vključuje tudi plačilo za vodenje seje občinskega sveta in za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles.
5. člen
Kolikor seje občinskega sveta ne vodita župan ali podžupan, znaša sejnina za člana, ki vodi sejo, 0,77 količnika izhodiščne plače. V tem primeru se sejnina po prvem odstavku 2. člena tega odloka ne izplača.
6. člen
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, pripada za udeležbo na seji delovnega telesa sejnina, ki znaša:
– 0,35 količnika izhodiščne plače.
7. člen
Osnova za obračun plačila za opravljanje funkcije je znesek, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom izhodiščne plače.
Vsi zneski sejnin in plačil po tem sklepu so določeni v bruto višini.
8. člen
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.
9. člen
Kolikor se seja občinskega sveta, nadzornega sveta ali delovnega telesa prekine in se ne nadaljuje istega dne, pripada upravičencu za nadaljevanje seje polovica zneska pripadajoče sejnine.
10. člen
Člani občinskega sveta, podžupan, člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
11. člen
Zneski sejnin določeni s tem sklepom se uporabljajo tudi za odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in za občinsko volilno komisijo, kolikor ima sejo v času izven rednih volitev.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o začasni določitvi višine sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles, nadzornega odbora in volilne komisije ter mesečne nagrade za podžupanjo, ki ga je sprejel občinski svet dne 15. 2. 1999, številka 462/99.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 110- 1/03
Medvode, dne 22. aprila 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost