Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

2004. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003, stran 4768.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 2. izredni seji dne 25. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                    676.503
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          214.138
70   DAVČNI PRIHODKI                           181.523
    700 Davki na dohodek in dobiček                   138.993
    703 Davki na premoženje                       14.300
    704 Domači davki na blago in storitve                28.230
    706 Drugi davki                              –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                          32.615
    710 Udeležba na dobičku in
      dohodki od premoženja                       7.020
    711 Takse in pristojbine                       2.885
    712 Denarne kazni                            210
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 –
    714 Drugi nedavčni prihodki                     22.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI                          7.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 –
    721 Prihodki od prodaje zalog                     1.200
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja                     5.800
73   PREJETE DONACIJE                             –
    730 Prejete donacije iz domačih virov                   –
    731 Prejete donacije iz tujine                      –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                         455.365
    740 Transferni prihodki iz
      drugih javnofinančnih institucij                455.365
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      848.411
40   TEKOČI ODHODKI                           132.411
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                21.385
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost            3.031
    402 Izdatki za blago in storitve                   98.495
    403 Plačila domačih obresti                        –
    409 Rezerve                              9.500
41   TEKOČI TRANSFERI                          290.600
    410 Subvencije                            19.000
    411 Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                          97.710
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                            17.020
    413 Drugi tekoči domači transferi                  156.870
    414 Tekoči transferi v tujino                       –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                        405.700
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev               405.700
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                       19.700
    430 Investicijski transferi                     19.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                         171.908
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                    592
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      592
    750 Prejeta vračila danih posojil                    592
    751 Prodaja kapitalskih deležev                      –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                   –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)         –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              –
    440 Dana posojila                             –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   592
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                           67.000
50   ZADOLŽEVANJE                             67.000
    500 Domače zadolževanje                       67.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                         5.800
55   ODPLAČILA DOLGA                            5.800
    550 Odplačila domačega dolga                     5.800
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     –110.116
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                   171.316
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                       171.908
----------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, je sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrta razvojnih programov, ki so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 6,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2003 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 3,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 67,000.000 tolarjev.
V letu 2003 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-352
Žužemberk, dne 25. aprila 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.