Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1983. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju Občine Oplotnica, stran 4742.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01), razvojnega programa Občine Oplotnica in 108. člena statuta Občina Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine Oplotnica na 2. redni seji občinskega sveta dne 2. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o ukrepih kmetijske strukturne politike
na območju Občine Oplotnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih sredstev namenjenih ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica se finančna sredstva usmerijo v:
a) subvencije:
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji (osemenitve, nabava semena kvalitetnih plemenjakov),
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali,
– sofinanciranje analiz zemlje, krme in vina,
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– testiranje škropilnic, pršilnikov,
– večanje kakovosti pridelkov, okolju prijaznejše dejavnosti ter ekološko pridelavo hrane,
– trženje in promocijo kmetijskih pridelkov,
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij,
– ohranjanje, varstvo in optimalno rabo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
– pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– druge ukrepe, potrebne za celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo;
b) subvencioniranje realne obrestne mere:
– za nakup in izboljšanje obdelovalnih kmetijskih površin ter urejanje trajnih nasadov,
– za gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– za nakup kmetijske mehanizacije,
– nakup kakovostnih plemenskih živali (samo, če je to v sklopu financiranja celotne investicije – ko gre za tehnološke posodobitev),
– za uvajanje, razširitev in posodobitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– za programe razvoja in trženja kmetijske proizvodnje.
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Oplotnica ali pravne osebe s sedežem v Občini Oplotnica in se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo (so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem organu ali imajo registrirano kmetijsko dejavnost) ter bodo sredstva uporabili za izvajanje ukrepov na območju Občine Oplotnica,
– strokovna društva, krožki, združenja, ki delujejo v Občini Oplotnica na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Oplotnica se dodelijo upravičencem v obliki subvencij (subvencioniranje obrestne mere za kredite pod ugodnejšimi pogoji), regresov, dotacij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Sredstva se dodeljujejo v skladu s pogoji in merili določenimi v letnem programu ohranjanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Oplotnica (v nadaljevanju: program). Program, ki ga sprejme občinski svet je podlaga za vsebino javnega razpisa. Sredstva, določena za posamezen ukrep se med upravičence razdelijo največ do % določenem v programu oziroma po proporcionalnem načelu.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz teh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželje se dodeljujejo po programu.
7. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Oplotnica v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma krajevno običajen način, informacijo objavi in posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne ukrepe,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
8. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija za razdelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, ki izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
9. člen
Komisijo za razdelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, imenuje župan v sestavi predstavnikov Kmetijske svetovalne službe Slovenska Bistrica in sodelavca občinske uprave, odgovornega za kmetijstvo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča pristojni organ Občinske uprave občine Oplotnica.
10. člen
Obrestna mera posojila se subvencionira največ v višini obrestne mere, določene nad TOM.
11. člen
Subvencijska sredstva se lahko pridobijo največ do 50% vrednosti projekta oziroma programa.
12. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodelijo po programu, ki ga za vsako leto sprejme Občina Oplotnica v odloku o proračunu občine.
13. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa občine.
14. člen
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljejo prosilci na Občino Oplotnica, prijava mora biti opremljena s točno navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
15. člen
Postopek odpiranja vlog za dodelitev sredstev vodi komisija iz 9. člena tega pravilnika.
O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
16. člen
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v navedenem roku ni dopolnil, se zavržejo.
17. člen
Popolne vloge komisija pregleda, jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev ter ga posreduje županu.
18. člen
Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva mora biti prosilcem vročen v roku 10 dni od sprejema odločitve.
19. člen
Na odločitev komisije je v roku 8 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se vloži pri organu, ki je odločbo izdal, o njej pa odloča župan.
20. člen
Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravnomočnega sklepa.
21. člen
Če načrtovana sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preostanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s tem pravilnikom pripravi komisija občinskega sveta zadolžena za razvoj kmetijstva.
22. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Oplotnica in Kmetijska svetovalna služba Slovenska Bistrica.
23. člen
Nenamensko porabljena sredstva in druge nepravilnosti pri porabi sredstev je dolžan upravičenec povrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odobritve sredstev do dneva vračila.
V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se obveznosti vrnitve nenamenske porabe zavarujejo s pogodbo.
24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 2.9.1/03
Oplotnica, dne 4. aprila 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost