Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1982. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Oplotnica, stran 4740.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) in 24. člena statuta Občine Oplotnica je Občinski svet občine Oplotnica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so določena z odstotki od plače župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Sejnina pripade upravičencu pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj 2/3 časa (trajanja seje).
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Oplotnica, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Oplotnica.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Oplotnica.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 15% plače župana v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana 10% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana.
V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 15% plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 26%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 15%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 15%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 10%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek. Dodatek za delovno dobo pripade županu le v primeru, če funkcijo opravlja poklicno.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo, če gre za poklicno opravljanje funkcije.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plačilo občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi mandata. Plačilo podžupana je na podlagi mandata in sklepa občinskega sveta.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Na podlagi mandata in sklepa občinskega sveta se za podžupana izvršijo določbe tega pravilnika. Na podlagi mandata se za člana občinskega sveta opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo v skladu z zakonom.
III. SEJNINE IN NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 10% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 4% za predsednika oziroma največ 2% plače župana za člana.
Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada kot sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora in izveden nadzor se oblikuje do višine, navedene v prvem odstavku tega člena.
Predsedniku oziroma članu nadzornega odbora pripada za udeležbo na seji občinskega sveta nagrada v višini, določeni za člana občinskega sveta za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji, člani komisij in odborov občinskega sveta, člani štaba civilne zaščite, člani občinske volilne komisije in člani drugih komisij in odborov, ki jih ustanovi občinski svet ali župan imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Oplotnica. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Oplotnica.
15. člen
Plače in nagrade župana in podžupana se obračunava mesečno in izplačuje do petega v mesecu za pretekli mesec.
Sejnine, nagrade in povračila, ki pripadajo ostalim upravičencem iz 17. in 18. člena tega pravilnika se izplačujejo do petnajstega v mesecu za pretekla dva meseca.
Na enak način se izplačujejo prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika.
16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada kot za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, ki ga je občinski svet sprejel na četrti redni seji 14. 5. 1999.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2.16.1/2003
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost