Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1980. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003, stran 4726.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podsk. kontov                  V tisoč tolarjev
                            Proračun l. 2003
------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               416.124
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     166.230
70   DAVČNI PRIHODKI                      154.785
    700 Davki na dohodek in dobiček              125.991
    703 Davki na premoženje                  14.103
    704 Domači davki na blago in storitve           14.691
    706 Drugi davki                         –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     11.445
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki iz premoženja                    6.190
    711 Takse in pristojbine                  2.500
    712 Denarne kazni                       15
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           100
    714 Drugi nedavčni prihodki                 2.640
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     9.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          9.000
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega prem.                      –
73   PREJETE DONACIJE                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov              –
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    240.894
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih institucij             240.894
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 413.605
40   TEKOČI ODHODKI                      109.767
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           31.105
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.502
    402 Izdatki za blago in storitve              71.333
    403 Plačila domačih obresti                 1.627
    409 Rezerve                         2.200
41   TEKOČI TRANSFERI                     152.182
    410 Subvencije                       9.000
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                       77.010
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                         24.264
    413 Drugi tekoči domači transferi             41.908
    414 Tekoči transferi v tujino                  –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   133.986
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          133.986
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  17.670
    430 Investicijski transferi                17.670
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                     2.519
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                   –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                         –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)                      –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      10.000
50   ZADOLŽEVANJE                        10.000
    500 Domače zadolževanje                  10.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    18.333
55   ODPLAČILO DOLGA                      18.333
    550 Odplačilo domačega dolga                18.333
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)               –5.814
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)                    –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X)                   –8.333
Stanje sredstev na računih na koncu
preteklega leta                          5.814
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
v letu 2003 50% navedenih pravic porabe in
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2,200.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 18,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001.2/03
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost