Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1461. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002, stran 4061.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/95 in 87/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/78, 70/00 in 51/02), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 5. seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:
Prihodki proračuna             2.865,583.782,82 SIT
Odhodki proračuna              2.737,308.671,04 SIT
Presežek prihodkov              128,275.111,78 SIT
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                     Realizacija 2002
---------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.854.348.147,64
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.484.116.608,24
70   DAVČNI PRIHODKI                1.744.050.117,33
700  Davek na dohodek in dobiček          1.237.013.652,53
703  Davek na premoženje               247.762.463,70
704  Domači davki na blago in storitve        259.274.001,10
71   NEDAVČNI PRIHODKI                740.066.490,91
710  Udeležba na dobičku in dohodki premoženja    443.716.948,17
711  Upravne takse                  15.127.650,19
712  Denarne kazni                   6.064.518,42
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev      11.820.884,97
714  Nedavčni prihodki                263.336.489,16
72   KAPITALSKI PRIHODKI               165.192.184,27
720  Prodaja osnovnih sredstev              304.666,67
722  Prodaja zemljišč in nematerialnega
    premoženja                   164.887.517,60
74   TRANSFERNI PRIHODKI               205.039.355,13
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij                   205.039.355,13
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.680.154.635,25
40   TEKOČI ODHODKI                 645.185.497,60
400  Plače in drugi izdatki zaposlenih        196.970.197,70
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost    28.435.164,50
402  Blago in storitve                373.666.292,78
403  Plačila domačih obresti             30.903.091,40
409  Sredstva rezerv                 15.210.751,22
41   TEKOČI TRANSFERJI               1.055.233.119,66
410  Subvencije                    16.762.057,25
411  Transferji posameznikom             81.414.736,79
412  Transferji neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  196.934.216,01
413  Drugi domači transferji             760.122.109,61
42   INVESTICIJSKI ODHODKI              689.656.485,43
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       689.656.485,43
43   INVESTICIJSKI TRANSFERJI            290.079.532,56
430  Investicijski transferji            290.079.532,56
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          174.193.512,39
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                     Realizacija 2002
---------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (75)        11.235.635,18
750  Prejeta posojila danih posojil          11.235.635,18
751  Prodaja kapitalskih deležev                 0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAP. DELEŽEV (44)                 7.588.952,49
440  Dana posojila                   7.588.952,49
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V)       3.646.682,69
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                     Realizacija 2002
---------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)                      0
500  Domače zadolževanje                     0
VIII. ODPLAČILO DOLGA                 49.565.083,30
550  Odplačilo domačega dolga             49.565.083,30
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE                -49.565.083,30
X./A  SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH
    (primanjklj. pret. leta)            -47.355.105,87
X./B  SPREMEMBE SREDSTEV NA RAČUNIH
    (presežek prihodkov 2002)            128.275.111,78
---------------------------------------------------------------------
4. člen
Po zaključnem računu za leto 2002 niso bila formirana sredstva za stalno proračunsko rezervo.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet mestne občine Murska Sobota in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-3/2003
Murska Sobota, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti