Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1460. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2003, stran 4060.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 70/00, 100/00 in 51/02) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Medvode na 4. seji dne 1. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode
za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Medvode za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, s premoženjem in dolgovi ter obsegom zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavlja splošni del (Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun financiranja ter Račun finančnih terjatev in naložb) in posebni del s tabelami, ki so sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in dana posojila.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 1.741,633.000 tolarjev in odhodke v višini 2.258,957.000 tolarjev. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 517,324.000 tolarjev. Račun financiranja zajema neto zadolževanje v višini 170,000.000 tolarjev. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2002 znaša 347,324.000 tolarjev.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki od ožjih delov lokalnih skupnosti za KS program,
3. prihodki od takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od takse za obremenjevanje okolja.
4. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 1% vseh prihodkov, iz prvega odstavka odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, ki so večji od višine 1% vseh prihodkov, iz prvega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za posamezno prihodnje leto ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2003.
Prevzamejo se lahko samo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih do leta 2006, za investicijske odhodke in investicijske transfere na področju družbenih dejavnosti.
6. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči 5,4 mio tolarjev v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5 mio tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
8. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
9. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 20.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 403-50/03
Medvode, dne 1. aprila 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti