Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1458. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4057.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Ljutomer na 3. seji dne 21. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih
za opravljanje funkcije in sejninah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 59/99 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02; v nadaljevanju: ZLS) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji Občine Ljutomer pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Imenovanim v volilne organe pripada nadomestilo za delo v volilnem organu v skladu z zakonom.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Ljutomer, ki sodi v četrto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 40% plače župana, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za opravljanje funkcije za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila za opravljanje funkcije članom občinskega sveta ter sejnine članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Ljutomer.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ 38 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA
PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se oblikuje največ v višini 80% plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo, oziroma največ 40% plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo, če podžupan opravlja to funkcijo nepoklicno, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana
v primeru odsotnosti ali zadržanosti      25% plače župana
– za vodenje občinskega sveta          12% plače župana
– za pomoč županu pri
izvrševanju nalog                36% plače župana
– za opravljanje nalog
iz pristojnosti župana po pooblastilu      15% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo ali s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po
pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja
po zakonu)                          20%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta          42%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta         25%
– udeležbo na nadaljevanju redne seje
občinskega sveta, kolikor traja do dveh ur          20%
– udeležbo na nadaljevanju redne seje
občinskega sveta, kolikor traja nad dve uri         35%
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta                       15%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je                       11%
V mandatni pogodbi v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika, brez dodatka za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja.
Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se plačilo za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z mandatno pogodbo o plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plačila za opravljanje funkcije.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. SEJNINE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za čas trajanja mandata.
Sejnina za posamezno sejo znaša 11% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 8% plače župana za člana. Sejnine ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Sejnina se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 25%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora enega proračunskega porabnika oziroma proračuna po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 45%.
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za čas trajanja mandata v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani ter namestniki članov občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nadomestila za delo v volilnem organu.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza v zvezi z udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih teles, in sicer v višini nadomestila stroškov javnega prevoza.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Ljutomer. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nadomestil in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo ob prvem naslednjem izplačilu plače oziroma plačilu za opravljanje funkcije po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in plačila za opravljanje funkcije ter sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v višini kot predsednikom delovnih teles občinskega sveta.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 12/99, 110/00 in 33/02).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 110-06-4/03
Ljutomer, dne 21. marca 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti