Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1455. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ljutomer, stran 4054.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 3. seji dne 21. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnem turističnem vodenju
v Občini Ljutomer
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(določila odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Ljutomer oziroma za zaokroženo turistično območje Prlekija Ljutomer v skladu z odločbo o podelitvi statusa »turističnega območja« Občini Ljutomer ter v skladu s pismi o nameri občin Križevci, Veržej in Razkrižje določa dejavnost lokalnega turističnega vodenja, in sicer:
– program lokalnega turističnega vodenja
– pogoji lokalnega turističnega vodenja
– način in postopki lokalnega turističnega vodenja.
2. člen
(dejavnost vodenja)
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Občine Ljutomer oziroma zaokroženem turističnem območju Prlekija Ljutomer v smislu ogleda, spoznavanja, predstavitve in promocije ter zajema celostno turistično, kulturno, športno-rekreacijsko, naravno in drugo ponudbo zainteresiranim posameznikom in skupinam.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
(programi)
Programe lokalnega turističnega vodenja pripravlja, ponuja, organizira, vodi in nadzira lokalna turistična javna služba, to je Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer (v nadaljevanju besedila: LTO Prlekija Ljutomer) in so v izvedbenem smislu usklajeni z osnovnimi gospodarskimi načrti, izhodišči in smernicami predvsem na področju turizma v Občini Ljutomer oziroma na zaokroženem turističnem območju Prlekija Ljutomer, v strokovnem smislu pa z veljavnimi oblikami, metodami in načini, ki veljajo za področje turističnih dejavnosti, kot javne službe na lokalnem področju in širše.
V obvezno rabo in namen so dani individualnim ali skupinskim uporabnikom turističnih destinacij oziroma produktov Občine Ljutomer ali zaokroženega turističnega območja Prlekija Ljutomer.
4. člen
(delitev programov)
Programi se delijo na:
– standardne,
– specializirane.
5. člen
(standardni programi)
Standardni programi lokalnega turističnega vodenja obsegajo individualna ali skupinska vodenja po turističnih destinacijah oziroma produktih Občine Ljutomer oziroma zaokroženega turističnega območja Prlekija Ljutomer v okviru letnega programa dela in aktivnosti LTO Prlekija Ljutomer in v soglasju z Občino Ljutomer.
6. člen
(specializirani programi)
Specializirani programi lokalnega turističnega vodenja obsegajo individualna ali skupinska vodenja po turističnih destinacijah oziroma produktih Občine Ljutomer oziroma zaokroženega turističnega območja Prlekija Ljutomer, kakor le-te želijo oblikovati uporabniki storitev lokalnega turističnega vodenja – naročniki, vendar ne v nasprotju s programom dela lokalne turistične javne službe.
Programe iz petega in šestega člena odloka je možno kombinirati, o čemer se dogovorita izvajalec programa lokalnega turističnega vodenja in uporabnik te storitve.
7. člen
(časovna opredelitev)
Časovno opredelitev programov lokalnega turističnega vodenja pripravi in ponuja LTO Prlekija Ljutomer in je sestavni del programa dela.
III. POGOJI TURISTIČNEGA VODENJA
8. člen
(pogoji, izvajalci)
Lokalno turistično vodenje izvajajo lokalni turistični vodiči.
Lokalni turistični vodič je polnoletna oseba z najmanj V. stopnjo izobrazbe, ki se je ustrezno strokovno usposobila za turistično vodenje na območju Občine Ljutomer oziroma na zaokroženem turističnem območju Prlekija Ljutomer.
9. člen
(ustreznost in usposobljenost)
Ustreznost in usposobljenost lokalnega turističnega vodiča opredeli LTO Prlekija Ljutomer. V ta namen uporablja pravilnik, ki ga na osnovi tega odloka po predhodnem soglasju župana Občine Ljutomer pripravi in izda direktor zavoda, upravni organ zavoda pa sprejme v skladu s statutom zavoda.
10. člen
(licenca)
LTO Prlekija Ljutomer kot lokalna turistična javna služba izda licenco posameznemu lokalnemu turističnemu vodiču in ga vpiše v register lokalnih turističnih vodičev.
Lokalni turistični vodič s tem postane del javne službe LTO Prlekija Ljutomer po določilih tega odloka, za kar v izvedbenem smislu sklene podjemni ali drug zakonsko ustrezen odnos z organizatorjem (in naročnikom) lokalnega turističnega vodenja.
Licenca lokalnega turističnega vodiča se podeli za nedoločen čas. Predstavlja jo certifikat v zapisani obliki in priponka z napisom: »Lokalni turistični vodič Prlekija Ljutomer« kot znak prepoznavnosti pri delu in v javnosti. Imetnik jo lahko kadar koli vrne izdajatelju, kolikor ne želi ali ne zmore opravljati del turističnega vodiča za določen ali nedoločen čas. Odvzem licence se opravi za nedoločen čas, kolikor se licenca zlorabi v namene, ki so v nasprotju z določili tega odloka ali imetnik licence pri delu turističnega vodenja krši določila tega odloka.
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja opravljajo lokalni turistični vodiči individualno, v paru ali v skupini za individualnega ali skupinskega uporabnika storitve, kakor so to za posamezni primer predhodno dogovori z organizatorjem, to je LTO Prlekija Ljutomer, in naročnikom.
11. člen
(register)
Register lokalnih turističnih vodičev vodi LTO Prlekija Ljutomer. Vanj se vpišejo podatki o lokalnih turističnih vodičih:
– ime in priimek
– rojstni podatki
– prebivališče
– podatki o usposobljenosti in pridobljeni licenci
– podatki o možni dodatni specializaciji (znanje tujih jezikov, področna strokovnost)
– podatki o dosegljivosti (tel., e-mail, fax…)
– evidenca opravljenega dela.
IV. NAČINI IN POSTOPKI TURISTIČNEGA VODENJA
12. člen
(način vodenja)
Načine lokalnega turističnega vodenja določa LTO Prlekija Ljutomer v skladu s tem odlokom.
Pri določanju načinov lokalnega turističnega vodenja se upoštevajo stanja in objektivne okoliščine destinacij oziroma produktov (letni čas, vremenske razmere, prehodnost terena…) in želje ter potrebe naročnika (invalidnost, mobilnost, tehnična opremljenost…).
13. člen
(postopki vodenja)
Postopki lokalnega turističnega vodenja neposredno izhajajo iz programov, pogojev in načinov po tem odloku in jih organizator ter izvajalec določita neposredno pred izvedbo v medsebojnem pravnem odnosu.
V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(prekrški in kazni)
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba, če organizira, izvaja, naroča ali ponuja lokalno turistično vodenje v okviru določil, ki jih zajema ta odlok, pa za to nima pooblastil po določilih tega odloka.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki za svoj ali za tuj račun opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodiča v Občini Ljutomer ali na zaokroženem turističnem območju Prlekija Ljutomer, pa za to nima pooblastil po določilih tega odloka.
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem lokalnega turističnega vodenja izvaja LTO Prlekija Ljutomer.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka pa občinski inšpektor.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(premostitev stanja do uveljavitve odloka)
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale dejavnost lokalnega turističnega vodenja na območju Občine Ljutomer in zaokroženem turističnem območju Prlekija Ljutomer, pridobijo licenco in se vpišejo v register, kolikor za to predložijo reference in izrazijo interes v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka na sedežu LTO.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01-8-04/03
Ljutomer, dne 21. marca 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti