Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1454. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2002, stran 4053.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 14. in 99. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na
3. seji dne 17. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračunu Občine Ljutomer za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke Občine Ljutomer.
II. VIŠINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so bili realizirani v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjev
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Zaključni račun 2002
-----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            1,570.285
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 817.059
70   DAVČNI PRIHODKI                     659.113
    700 Davki na dohodek in dobiček             435.021
    703 Davki na premoženje                 136.652
    704 Domači davki na blago in storitve          87.440
    706 Drugi davki                        0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    157.946
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     60.829
    711 Takse in pristojbine                 8.232
    712 Denarne kazni 44
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        15.688
    714 Drugi nedavčni prihodki               73.153
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    61.092
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         8.650
    721 Prihodki od prodaje zalog                 0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                      52.442
73   PREJETE DONACIJE                      1.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov           1.000
    731 Prejete donacije iz tujine                0
    74  TRANSFERNI PRIHODKI                 691.134
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                     691.134
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1,636.985
40   TEKOČI ODHODKI                      308.380
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          116.901
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      16.186
    402 Izdatki za blago in storitve            164.946
    403 Plačila domačih obresti                2.347
    409 Rezerve                        8.000
41   TEKOČI TRANSFERI                     624.744
    410 Subvencije                      24.118
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       84.311
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   50.548
    413 Drugi tekoči domači transferi            465.767
    414 Tekoči transferi v tujino                 0
 
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  460.511
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          460.511
    43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                243.350
    430 Investicijski transferi               243.350
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                66.700
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Zaključni račun 2002
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Zaključni račun 2002
-----------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   8.472
    550 Odplačila domačega dolga               8.472
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU           -75.172
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)             66.700
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                66.700
 
Stanje sredstev na računu iz preteklih let            81.401
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-7/2003
Ljutomer, dne 17. marca 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti