Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1453. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov, stran 4051.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 26. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za oblikovanje cen za najem
športnih objektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športnih objektov in igrišč (v nadaljevanju: športni objekti) v najem s prednostno uporabo teh objektov, pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športnih objektov občinskega pomena in način določanja cen za najem.
2. člen
Športni objekti občinskega pomena so:
– vsi športni objekti, ki jih je Občina Kamnik kot lastnik s sklepom občinskega sveta (36. seja, dne 27. 5. 1998) in s sklepom o dopolnitvi sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena (14. seja, dne 28. 6. 2000) razglasila za športne objekte občinskega pomena;
– telovadnice in športna igrišča pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik.
3. člen
Najem športnih objektov obsega uporabo:
a) vadbene površine v objektu in/ali uporaba zunanje vadbene površine,
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
c) sobe za sodnike, delegate in novinarje,
d) športnega orodja in opreme v objektu,
e) športne opreme, postavljene na zunanjih vadbenih površinah.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM
4. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v najem v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom:
– vzgojno varstvenemu zavodu,
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim klubom in društvom,
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam;
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. člen
Prednostno pravico uporabe pri najemu športnega objekta imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta:
vzgojno izobraževalni zavodi za potrebe izvajanja zakonsko predpisane dejavnosti ter za športno aktivnost v šolskih športnih društvih in klubih,
II. prioriteta:
športna društva in klubi, so registrirani in imajo sedež v Občini Kamnik in so izvajalci nacionalnega programa športa na lokalni ravni;
III. prioriteta:
športna društva in klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Kamnik;
IV. prioriteta:
drugi izvajalci športnega programa v skladu z veljavnimi predpisi,
V. prioriteta:
ostali potencialni uporabniki v primeru nezasedenosti športnega objekta (npr.: rekreacijske skupine; športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega naslova v Občini Kamnik; organizatorji glasbeno-zabavnih prireditev).
6. člen
Upravljalec športnega objekta mora pri oddaji časovnih terminov najema pri prednostni pravici uporabe upoštevati še:
– starostne kategorije uporabnikov (prednost najema imajo otroci in mladina do 18 let),
– kakovostni nivo športnih klubov in društev.
Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja uporabnikov športnega objekta pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja. V primeru, da ne pride do sporazumne uskladitve časovnih terminov najema, odloči strokovna služba Občine Kamnik.
7. člen
Upravljalec športnega objekta objavi vsako leto, najpozneje do 31. maja, javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
Vsi klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in števila ur tedensko.
Pri določitvi terminov se upošteva predvsem primernost telovadnice za posamezno obliko športa in druge dejavnosti.
Na podlagi prejetih prijav izdela upravljalec športnega objekta najkasneje do 1. julija terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto ter pripravi pogodbe.
Terminski plan (urnik) uporabe mora vsak upravljalec športnega objekta posredovati tudi lastniku športnega objekta.
III. NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE
8. člen
Ceno najema pripravi upravljalec športnega objekta praviloma za čas uporabe ene ure.
Za posamezne vadbene prostore športnega objekta se določi neprofitna cena.
Za izračun neprofitne cene se uporabijo naslednji podatki:
a) višina letnih materialnih stroškov:
– stroški za ogrevanje,
– stroški za električno energijo,
– stroški za komunalne storitve,
– ptt stroški,
– stroški za potrošniški material, ki so potrebna za redno obratovanje objekta (čistila, sanitarni material, žarnice…),
– stroški za pisarniški in sanitetni material,
– stroški za zavarovanje,
– stroški čiščenja okolice,
– neopredeljeni stroški (10% od zgoraj opisanih).
b) stroški amortizacije za opremo (če se amortizacija ob koncu leta ne knjiži v breme poslovnega sklada),
c) izplačilo brutto osebnih dohodkov zaposlenim z vsemi pripadajočimi dodatki, ki jim pripadajo po veljavni kolektivni pogodbi.
Višina stroškov se deli s številom ur uporabe športnega objekta v letu.
9. člen
Izjema iz navedenega določila, napisanega v prvem odstavku 8. člena, je uporaba bazena, ki se ovrednoti:
a) za rekreativno plavanje občanov za:
– dopoldansko karto,
– popoldansko karto,
– dnevno karto,
– tedensko karto,
– sezonsko karto;
b) za redne treninge članov plavalnih in vaterpolskih klubov oziroma društev, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Kamnik za uporabo:
– ene proge na uro,
– za polovico bazena na uro,
– celega bazena na uro;
c) za tekme, tekmovanja in prireditve.
10. člen
Cenik uporabe športnih objektov potrdi pristojni organ lokalne skupnosti za vsako šolsko leto (za plavalni bazen: vsako sezono) posebej pred oddajo v najem.
Cenik uporabe se lahko spremeni tudi med letom, če je v zadnjih treh mesecih porast dejanskih stroškov nad planskimi stroški za redno poslovanje, najnujnejše vzdrževanje in obratovanje športnega objekta več kot 10%.
11. člen
Izvajalci letnega programa športa in športna društva ter klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Kamnik, so upravičeni do neprofitne cene za njihovo redno športno rekreativno dejavnost (treninge).
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih), določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni, in sicer:
a) med tednom (od ponedeljka do petka):
– za 10% : brez gledalcev,
– za 20%: z gledalci;
b) od sobotah, nedeljah in praznikih:
– za 20%: brez gledalcev,
– za 40%: z gledalci.
12. člen
Za druge uporabnike (športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo sedeža v Občini Kamnik, neformalne rekreacijske skupine in drugi), ki imajo redno športno dejavnost in za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih), določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni, in sicer:
a) med tednom (od ponedeljka do petka):
– za 20% : brez gledalcev,
– za 40%: z gledalci;
b) od sobotah, nedeljah in praznikih:
– za 40%: brez gledalcev,
– za 60%: z gledalci.
13. člen
Upravljalec športnega objekta ne sme zaračunavati najemnino v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti javnega zavoda;
– organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za predšolske otroke,
– organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za šolske otroke, ki imajo redno vadbo v šolskih športnih društvih;
– organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih športnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino;
ker del materialnih stroškov (stroški za ogrevanje, električno energijo, komunalnih storitev, varovanja in zavarovanja ter dimnikarske storitve) pokriva Občina Kamnik:
– kot ustanovitelj javnega zavoda, ki opravlja redno vzgojno-izobraževalno dejavnost;
– ker je obstoječi javni športni objekt širšega družbenega pomena in tržno nezanimiv, uporablja pa se za rekreacijo občanov in rekreativno – tekmovalno dejavnost članov športnih društev in klubov, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Kamnik (stadion Prijateljstva, kamniški bazen).
14. člen
Občina Kamnik krije stroške, navedene v drugem odstavku 13. člena, na osnovi zahtevka za povračilo stroškov, ki ga poda upravljalec športnega objekta in povrne tudi del stroškov upravljanja na osnovi določil v pogodbi, s katero je upravljalec prevzel športni objekt v upravljanje in vzdrževanje.
15. člen
Na podlagi sklenjenih in podpisanih pogodb o vzdrževanju in upravljanju s športnim objektom občinskega pomena, je lahko upravljalec športnega objekta tudi uporabnik tega objekta. Zato mora obvezno obračunati in prikazati prihodke od najema in uporabe tudi za svoje člane po veljavnem in potrjenem ceniku.
V primeru, da upravljalec športnega objekta ne prejema iz občinskega proračuna dodatnih finančnih sredstev za pokrivanje nastalih materialnih, vzdrževalnih in investicijskih stroškov ter ga uporablja zlasti za športno dejavnost svojih članov ter ravna z športnim objektom, ki mu je bil dan v upravljanje in vzdrževanje, po načelu dobrega gospodarja, mora prav tako podati predlog cenika v potrditev.
Upravljalec iz drugega odstavka tega člena mora vsako leto ob zaključku sezone, najkasneje pa do 31. decembra tekočega leta, podati poročilo o poslovanju z objektom, ki mu je bil dan v upravljanje in vzdrževanje.
16. člen
Nižjo ceno od neprofitne se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih donator ali organizator je Občina Kamnik. V teh primerih se krijejo le nastali materialni stroški.
Upravljalec športnega objekta mora v primerih, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, pridobiti soglasje in pisno potrditev pristojnega organa lokalne skupnosti.
17. člen
Upravljalec lahko odda v najem športni objekt tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene prireditve, razstave, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje po tržnih zakonitostih in je lahko višja od cene najema, ki je določena v 8., 9., 11. in 12. členu tega pravilnika.
Upravljalec športnega objekta mora v primerih, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, pridobiti soglasje in pisno potrditev pristojnega organa lokalne skupnosti.
IV. SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA
18. člen
Upravljalec sklene na podlagi določil tega pravilnika z uporabniki pogodbo o najemu. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda upravljalca in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.
Obvezna priloga k pogodbi o najemu je veljaven cenik in hišni red.
19. člen
Upravljalec športnega objekta mora na podlagi podpisane pogodbe izstaviti račun najemniku najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
Najemnik je dolžan plačati račun za najemnino v roku 15 dni.
Če najemnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe objekta do poravnave računa.
V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu objekta.
V. DRUGA DOLOČILA
20. člen
Upravljalec mora voditi posebno dnevno evidenco uporabe javnega športnega objekta, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– podpis trenerja,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
21. člen
Najemnina in drugi prihodki, ki jih pridobi upravljalec športnega objekta na račun športnega objekta, so prihodek upravljalca športnega objekta in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športnega objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.
Morebitni presežek prihodkov se v naslednjem letu nameni ob soglasju lastnika izključno za investicije in investicijsko vzdrževanje športnega objekta.
22. člen
Upravljalec športnega objekta, ki ga je prevzel v upravljanje in vzdrževanje s pogodbo in pridobiva iz občinskega proračuna dodatna finančna sredstva za materialne stroške in vzdrževanje objekta, mora podati lastniku poročilo o poslovanju s športnim objektom, najmanj dvakrat letno, in sicer:
– polletno poročilo najkasneje do 31. 7. tekočega leta,
– letno poročilo najkasneje do 28. 2. naslednjega leta.
V skladu z veljavno zakonodajo mora podati upravljalec lastniku športnega objekta tudi plan potreb po:
– večjih dodatnih vzdrževalnih delih,
– investicijskemu vzdrževanju,
– nabavi opreme,
na osnovi poziva, kar je temeljna osnova za planiranje obsega in višino potrebnih sredstev glede na sprejeti načrt razvojnih programov za sofinanciranje športnih objektov.
23. člen
V primeru negativnega poslovanja z športnim objektom upravljalec poda predlog ukrepov, župan Občine Kamnik le-te obravnava in poda soglasje k sprejemu ustreznih ukrepov (prekinitev pogodbe o upravljanju in vzdrževanju športnega objekta, povečanje deleža za sofinanciranje stroškov, povečanje cen najema …), kateri bi vodili k pozitivnemu poslovanju.
VI. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 5. 2003 dalje.
Št. 380-3/2003
Kamnik, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti