Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1452. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2003, stran 4049.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kamnik za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                   V SIT
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            3.269,826.002
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                2.356,970.022
70   DAVČNI PRIHODKI                    2.065,176.300
    700 Davki na dohodek in dobiček            1.515,938.000
    703 Davki na premoženje                 274,824.300
    704 Domači davki na blago in storitve          274,414.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    291,793.722
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    85,599.502
    711 Takse in pristojbine                 17,570.000
    712 Denarne kazni                     8,500.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        21,345.020
    714 Drugi nedavčni prihodki               158,779.200
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   326,600.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        15,050.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolg. sredstev          311,550.000
73   PREJETE DONACIJE                     38,500.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov          37,500.000
    731 Prejete donacije iz tujine              1,000.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   547,755.980
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              547,755.980
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              3.572,717.080
40   TEKOČI ODHODKI                      532,744.786
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          188,449.753
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      27,517.580
    402 Izdatki za blago in storitve            291,997.453
    409 Rezerve                       24,780.000
41   TEKOČI TRANSFERI                    1.487,666.941
    410 Subvencije                      70,682.000
    411 Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                   595,487.420
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    171,028.363
    413 Drugi tekoči domači transferi            650,469.158
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 1.372,908.886
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        1.372,908.886
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 179,396.467
    430 Investicijski transferi               179,396.467
 
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)            -302,891.078
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                       1,400.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               1,400.000
    750 Prejeta vračila danih posojil             1,400.000
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 -
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           -
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                1,400.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                         -
50   ZADOLŽEVANJE                            -
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                       -
55   ODPLAČILA DOLGA                          -
 
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   -
  
X.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    (III+VI.+IX.)                      -301.491.078
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna Občine Kamnik v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete v načrtu razvojnih programov in se bodo začele v letu 2003. Višina predobremenitev posameznega proračuna ne sme presegati 10% skupnih predvidenih prihodkov proračuna leta 2003.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.
Pri izvrševanju proračuna se upoštevajo poleg zakonov in drugih predpisov tudi sprejeti interni akti Občine Kamnik.
4. člen
Župan lahko v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti občine župan lahko prerazporeja sredstva tudi med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja, pri čemer se posamezna proračunska postavka lahko spremeni za največ 40%. Prerazporejanje sredstev med področji ni dovoljeno.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2003 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2003.
5. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Kamnik za leto 2003 se upoštevajo plačilni roki, določeni v 18. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil in ob pogojih, ki jih predpiše pristojni minister za finance.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 11,780.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 2 mio SIT župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 2 mio SIT za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2003 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2003.
7. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premičnega in nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev. Župan ima pravico odločati o odtujitvi premičnega premoženja v lasti občine do višine 2,000.000 SIT v posameznem primeru.
8. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do vrednosti 1,000.000 SIT se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon o izvrševanju proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom o javnih naročilih.
9. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2003 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2003.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40302-2/2002-3/1
Kamnik, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti