Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1450. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003, stran 4047.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je Občinski svet občine Gorišnica na
4. redni seji dne 27. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorišnica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v 1000 SIT
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               772.735
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    422.710
70  DAVČNI PRIHODKI                        389.160
   700 Davki na dohodek in dobiček               161.716
   703 Davki na premoženje                   210.488
   704 Domači davki na blago in storitev             16.956
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       33.550
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        9.880
   711 Takse na pristojbine                    4.660
   712 Denarne kazni                         7
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             0
   714 Drugi nedavčni prihodki                  19.003
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       1.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           1.000
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      287.025
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                        287.025
   PRESEŽEK IZ LETA 2002                     62.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 772.735
40  TEKOČI ODHODKI                        141.239
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             27.217
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         4.811
   402 Izdatki za blago in storitve               107.211
   409 Rezerve                          2.000
41  TEKOČI TRANSFERI                       256.413
   410 Subvencije                         29.680
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          91.263
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      40.679
   413 Drugi tekoči domači transferi               94.791
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     373.083
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            373.083
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     2.000
   430 Investicijski transferi                   2.000
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev sme župan:
– prerazporediti sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva med področji proračunske porabe v višini 5% prejemkov občinskega proračuna za leto 2003.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2,000.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.
9. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Gorišnica je odgovoren župan.
10. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti občinski svet.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 42,000.000 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča svet občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-108/2003
Gorišnica, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti