Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1446. Poslovnik Sveta za sistem plač v javnem sektorju, stran 4043.

Na podlagi petega odstavka 34. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) in
7. člena odloka o ustanovitvi sveta v sistem plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 92/02) je svet za sistem plač v javnem sektorju na 2. seji dne 7. 2. 2003 sprejel
P O S L O V N I K
Sveta za sistem plač v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta poslovnik ureja organizacijo ter način dela in odločanja sveta za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: svet).
2. člen
(sedež sveta)
Sedež sveta je na sedežu ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem sektorju, ki za svet opravlja strokovno-administrativne naloge ter zagotavlja finančne pogoje za delo sveta.
Svet ima svoj žig, ki je okrogle oblike s premerom 3 cm in napisom: “Svet za sistem plač v javnem sektorju”.
Seje sveta so lahko tudi izven sedeža sveta.
3. člen
(področje delovanja)
Svet opravlja naloge, določene z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 – v nadaljevanju: ZSPJS), in sicer:
– spremlja izvajanje navedenega zakona in politiko plač v javnem sektorju (prvi odstavek 34. člena ZSPJS),
– daje mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami (prvi odstavek 35. člena ZSPJS),
– obravnava pobude za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona, ki bi uveljavil spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami, ki jih lahko pripravi in svetu predloži katerikoli od njegovih članov (prvi odstavek 36. člena ZSPJS) in
– druge naloge, določene z ZSPJS.
II. ORGANIZACIJA SVETA
4. člen
(Sestava)
Svet sestavljajo na eni strani predstavniki državnih organov in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti ter na drugi strani predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.
Če državni organ, reprezentativno združenje lokalnih skupnosti ali reprezentativni sindikat javnega sektorja razreši člana sveta oziroma njegovega namestnika, ki ga je imenoval, in imenuje za preostanek mandata drugega člana oziroma njegovega namestnika, o tem nemudoma obvesti svet.
5. člen
(Predsednik in namestnik)
Svet s soglasjem obeh strani izmed članov določi predsednika in namestnika predsednika, ki predsednika nadomešča v njegovi odsotnosti.
Mandat predsednika in namestnika predsednika traja šest mesecev.
V istem mandatu sta predsednik in namestnik predsednika sveta iz iste strani.
Prvi predsednik in namestnik predsednika sveta sta iz vrst predstavnikov državnih organov in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti.
6. člen
(naloge predsednika)
Predsednik sveta vodi in organizira delo sveta, zastopa in predstavlja svet, obvešča javnost o delu sveta, podpisuje mnenje in druge akte sveta ter opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom ali s sklepom sveta.
7. člen
(prenehanje funkcije)
Predsedniku preneha funkcija predsednika, če mu preneha članstvo v svetu ali če odstopi s funkcije.
Odstop učinkuje z dnem, ko se člani sveta na seji sveta z njim seznanijo.
Določbi prejšnjih odstavkov veljata tudi za namestnika predsednika sveta.
8. člen
(namestniki članov sveta)
V odsotnosti člana sveta nadomešča njegov namestnik, ki ima enake pravice in dolžnosti kot član, ki ga nadomešča, kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno.
9. člen
(sekretar)
Sekretarja imenuje svet s soglasjem predstavnikov obeh strani.
Sekretar ni član sveta. Za sekretarja se imenuje oseba, ki ima položaj višjega upravnega delavca oziroma uradnika in je zaposlena v ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju.
Sekretar pomaga predsedniku pri organizaciji dela sveta, skrbi za zbiranje in pripravo gradiv, za sklice sej, vodenje zapisnikov, uresničevanje sklepov in odločitev sveta, arhiviranje podatkov ter opravlja druge strokovne naloge.
III. SEJE SVETA
10. člen
(sklic seje)
Svet dela in odloča na sejah sveta, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo ali na pobudo tretjine članov sveta predstavnikov državnih organov in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti oziroma tretjine članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pobuda članov mora biti posebej obrazložena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je predsednik sveta dolžan sklicati sejo, če prejme zahtevo predlagatelja zakona za pridobitev mnenja iz prvega odstavka 35. člena ZSPJS ali pobudo za pripravo predloga zakona, ki je vložena na podlagi prvega odstavka 36. člena ZSPJS.
Zaradi opravljanja naloge iz prve alineje 3. člena tega poslovnika se svet sestane najmanj enkrat letno.
11. člen
(potek seje)
Seje sveta vodi predsednik sveta.
V vabilu za sejo sveta predsednik predlaga dnevni red seje.
Na začetku seje predsednik ugotovi navzočnost članov oziroma njihovih namestnikov.
Po določitvi dnevnega reda svet določi, kako bo obravnaval posamezno vprašanje, ki ni urejeno s tem poslovnikom.
Pri določanju dnevnega reda se najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda in nato o predlogih za razširitev dnevnega reda.
Dnevni red se lahko razširi na obrazložen predlog člana sveta, če je razlog za obravnavo nastal po sklicu seje in je bilo članom sveta gradivo poslano vsaj tri dni pred sejo.
Na dnevi red seje se vselej uvrsti potrditev zapisnika prejšnje seje sveta in poročilo predsednika o uresničevanju sklepov prejšnje seje.
O delu sveta se vodi zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji, o samem delu na seji, o predlogih, o katerih je potekala razprava in o sklepih, ki so bili sprejeti.
12. člen
(sodelovanje na seji)
Na sejah predsednik sveta in člani sodelujejo neposredno. Vsak član ima pravico povedati svoje stališče o gradivu, ki je uvrščeno na sejo.
Na seje sveta so lahko vabljeni strokovnjaki s posameznih področij, ki jih glede na zahtevnost obravnavanih gradiv na sejo povabi predsednik sveta. Strokovnjaki lahko sodelujejo s svojimi predlogi in stališči v predstavitvenem delu seje in med razpravo.
Na seji sveta so lahko navzoči tudi predstavniki ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem sektorju.
IV. GRADIVO
13. člen
(gradivo za seje sveta)
Vabilo z gradivom za sejo sveta se pošlje članom sveta in namestnikom najmanj petnajst dni pred sejo, kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno.
V. ODLOČANJE SVETA
14. člen
(odločanje sveta)
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov oziroma njihovih namestnikov na vsaki strani.
Svet sprejema odločitve s soglasjem obeh strani.
Šteje se, da je soglasje obeh strani podano, če za predlog glasuje večina članov ene strani in večina članov druge strani.
Pred odločanjem lahko vsak član sveta zahteva prekinitev seje, da se člani sveta posamezne strani lahko posvetujejo. Prekinitev seje lahko traja največ 30 minut.
VI. JAVNOST DELA
15. člen
(zagotavljanje javnosti dela sveta)
Seje sveta so javne.
Javnost se lahko izključi, če tako sklene svet.
Za zagotavljanje javnosti dela sveta skrbi predsednik sveta.
Predsednik sveta obvešča javnost o delu sveta in sprejetih odločitvah na novinarskih konferencah ter s sporočili medijem oziroma na drug način.
VII. POSLOVNIK
16. člen
(sprejem poslovnika)
Poslovnik sprejme svet s soglasjem predstavnikov državnih organov in reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti ter reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na enak način kot sam poslovnik.
17. člen
(razlaga poslovnika)
Za razlago tega poslovnika je pristojen svet.
VIII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(končna določba)
Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme svet. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16-015-205/2003/1
Ljubljana, dne 7. marca 2003.
Predsednik sveta
Mirko Bandelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti