Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1438. Uredba o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih, stran 4001.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) in za izvrševanje 2. člena zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih
1. člen
(Splošna določba)
Ta uredba določa informatizirane zbirke podatkov o predpisih in njihovo vsebino, skrbnike teh zbirk, odgovorne osebe v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, vladnih službah, organizacij za izvajanje javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi) za vnos in vzdrževanje podatkov v informatizirane zbirke, pristojnosti in pogoje uporabe zbirk v upravnih organih ter javnost podatkov v zbirkah.
2. člen
(Informatizirane zbirke podatkov)
Za spremljanje podatkov o predpisih v pripravi, predpisih v postopku sprejemanja in veljavnih predpisih ter njihovem izvajanju, prevajanju in usklajevanju s pravnim redom Evropske unije, se vodijo naslednje informatizirane zbirke podatkov:
– Register predpisov Slovenije (RPS),
– Register evropskih predpisov (REP),
– Register prevodov (RP),
– Zbirka izjav o skladnosti (ZIS),
– Zbirka objav v Uradnem listu RS (ZOUL),
– Register institucij (INFRA).
Za upravljanje s pooblastili za vnos in dostop do navedenih zbirk se uporablja informatiziran Razvid pravic dostopov do aplikativnih sistemov (RPAS).
3. člen
(RPS)
RPS vsebuje podatke o predpisih v pripravi, predpisih v postopku sprejemanja v ministrstvih, Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vladi), Državnem zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državnem zboru) in drugih pristojnih državnih organih ter o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
V RPS so naslednji osnovni podatki o predpisih (naslov predpisa, podatki o uradni objavi, pomembnejši datumi v zvezi s predpisom, materialna podlaga za sprejem predpisa, vpliv predpisa na druge predpise, nazivi organov, ki predpis sprejmejo, pripravljajo ali izvajajo ter druge podatke) in podatke o usklajevanju predpisov s pravnim redom Evropske unije (podatke o povezanih evropskih predpisih, stopnjo usklajenosti, prevod naslova predpisa, pomembnejše datume za usklajevanje predpisa in druge podatke).
RPS vsebuje povezave do podatkov in dokumentov v ostalih zbirkah iz 2. člena te uredbe, do informatiziranih zbirk za spremljanje zakonodajnega postopka in drugih informatiziranih zbirk s sorodno vsebino.
Skrbnik zbirke podatkov RPS je Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki z zbirko upravlja in skrbi za koordinacijo in kontrolo vnosa podatkov v zbirko.
4. člen
(REP)
REP vsebuje podatke o predpisih Evropske unije, ki so relevantni za slovenski pravni red.
Skrbnik zbirke podatkov REP je Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, ki z zbirko upravlja in v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo skrbi za koordinacijo in kontrolo vnosa podatkov v zbirko, na podlagi predhodne opredelitve pristojnih organov.
5. člen
(RP)
RP vsebuje podatke o prevodih predpisov (naslov v izvirniku in prevodu, nedvoumno oznako prevedenega predpisa, podatke o postopku prevajanja in morebitne redakcije ter druge podatke). RP je sestavljen iz podatkov o prevodih predpisov Evropske unije v slovenski jezik, o predpisih Evropske unije, ki so strokovno redigirani, o prevodih predpisov Republike Slovenije v angleški ali drug uradni jezik Evropske unije ter iz polnih besedil prevodov predpisov.
Strokovna redakcija iz prejšnjega odstavka obsega jezikovno in pravno redakcijo.
Skrbnik dela RP, kjer so podatki o prevodih predpisov Evropske unije v slovenski jezik in podatki o prevodih predpisov Evropske unije, ki so strokovno redigirani, je Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki z zbirko upravlja in skrbi za koordinacijo in kontrolo vnosa podatkov v zbirko.
Skrbnik dela RP, kjer so podatki o prevodih predpisov Republike Slovenije v angleški ali drug uradni jezik Evropske unije, je Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, ki z zbirko upravlja in v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ter Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije, skrbi za koordinacijo in kontrolo vnosa podatkov v zbirko.
6. člen
(ZIS)
ZIS vsebuje izjave o skladnosti predloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi Evropske unije, ki morajo biti dane v skladu z določbami poslovnika Vlade Republike Slovenije.
Skrbnik ZIS je Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki izvaja nadzor nad vnesenimi podatki.
7. člen
(ZOUL)
Informatizirana ZOUL vsebuje polna besedila vseh objav.
Skrbnik informatizirane zbirke je javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
8. člen
(INFRA)
INFRA vsebuje osnovne podatke o institucijah, ki pripravljajo, sprejemajo ali izvajajo predpise ali so z njimi ustanovljene (podatki o instituciji, njenih pristojnosti in delu).
Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve upravlja z registrom kot njegov skrbnik ter nadzoruje vnos podatkov.
9. člen
(RPAS)
Poleg zgoraj naštetih zbirk se za nemoteno delovanje uporablja RPAS, ki je posebna podatkovna zbirka. Vsebuje podatke o vseh aktivnih uporabnikih (ime in priimek, kontaktni naslov, institucija, kjer je zaposlen) in podatke o uporabniških pooblastilih za dostop do informatiziranih zbirk iz 2. člena te uredbe. Podatki, vsebovani v RPAS niso javno dostopni preko spleta.
Center Vlade Republike Slovenije za informatiko upravlja z RPAS kot skrbnik in organizira vnos podatkov vanj.
10. člen
(Dostopnost zbirk)
Podatki iz informatiziranih zbirk iz prvega odstavka 2. člena so brezplačno dostopni javnosti preko spleta, razen iz ZOUL, v kateri so brezplačno dostopne le objave iz uredbenega dela in mednarodnih pogodb.
11. člen
(Vnos podatkov)
Za vnos podatkov v zbirke iz 3., 6. in 8. člena te uredbe so odgovorni pristojni organi, ki morajo pri vnosu upoštevati obvezna navodila skrbnikov teh zbirk.
Za nadzor nad vnosom podatkov in za njihovo vsebino je odgovoren predstojnik organa, neposredno odgovorne pa so osebe, ki podatke vnašajo (v nadaljnjem besedilu: vnašalci). Predstojnik organa lahko za delo z RPS pooblasti le vnašalce, ki so opravili potrebno usposabljanje.
Predstojnik organa odreja naloge v zvezi z vnosom vnašalcev in nadzoruje njihovo delo. Zagotovi tudi, da odgovorne osebe za informatiko v organu, sodelujejo s Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko pri zagotavljanju tehnološkega delovanja sistema zbirk.
Pristojni organi iz tega člena lahko za izvajanje dela svojih nalog pooblastijo zunanje izvajalce oziroma sodelavce.
12. člen
(Nadzor in usposabljanje)
V skladu z določbami te uredbe Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve skrbita za organizacijo sistema informatiziranih zbirk iz 2. člena te uredbe, Center Vlade Republike Slovenije za informatiko pa za njegovo nemoteno tehnološko delovanje.
Za boljše izvajanje nalog iz prvega odstavka direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo imenuje uredniški odbor, ki nadzoruje in usklajuje naloge iz prejšnjega člena in prejšnjega odstavka tega člena. Uredniški odbor lahko poleg vsebin iz 10. člena določi tudi druge vsebine, ki so javnosti brezplačno dostopne na spletu.
Direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo imenuje za reševanje operativnih vprašanj in operativno usklajevanje dela delovno skupino, ki za svoje delo odgovarja uredniškemu odboru.
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo organizira obvezna periodična usposabljanja za vse vnašalce.
13. člen
(EVA)
Povezavo med informatiziranimi zbirkami podatkov iz 2. člena te uredbe omogoča EVA, ki jo določa 8. člen poslovnika Vlade Republike Slovenije.
EVA se oblikuje na način, kot ga določa priloga 1, ki je sestavni del te uredbe.
14. člen
(Povezovanje zbirk)
Uredniški odbor lahko določi način povezovanja informatiziranih zbirk iz 2. člena te uredbe z drugimi informatiziranimi zbirkami državnih organov.
15. člen
(Izvedbeni akti)
Organizacijo, vsebino in način dela z informatiziranimi zbirkami iz 2. člena te uredbe ter izvajanje te uredbe uredi uredniški odbor s poslovnikom in navodilom.
16. člen
(Prehodna določba)
Del RP, ki vsebuje podatke o prevodih predpisov Republike Slovenije v angleški ali drug uradni jezik Evropske unije ter iz polnih besedil prevodov predpisov se vzpostavi najpozneje do 1.1.2005.
17. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-03/2003-1
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                  PRILOGA 1
   
   Oblikovanje enotne identifikacijske oznake evidence vladnega akta (EVA)
 
                 1. člen
               (Splošna določba)

   Ta priloga podrobneje ureja namen, način in obveznost določanja EVE.

                 2. člen
                 (Namen)

   EVA je enotna identifikacijska oznaka, ki jo je potrebno določiti vsakemu 
predlogu predpisa, ki ga sprejme minister, vlada ali drug nosilec javnih pooblastil 
ali ki se vlaga v zakonodajni postopek v državni zbor, in vsakemu predlogu 
drugega predpisa ali akta iz 8. člena te priloge (v nadaljnjem besedilu: predpis), 
ki se po sprejemu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
   EVA omogoča povezovanje podatkov v različnih uradnih evidencah in 
dokumentnih bazah podatkov, ki jih z namenom spremljanja zakonodajnega 
postopka vodijo državni organi.

                 3. člen
                (Sestava EVE)

   Če je za pripravo akta odgovorno resorno ministrstvo, vladna služba ali drug 
nosilec javnih pooblastil izven državne uprave, je EVA sestavljena iz:
   – štirimestne številke, ki označuje leto, v katerem je odgovorni organ za 
pripravo predpisa začel s postopkom priprave predpisa (v nadaljnjem besedilu: 
letnica),
   – numerične šifre proračunskega uporabnika, ki je odgovorni organ za 
pripravo predpisa (v nadaljnjem besedilu: šifra), in
   – štirimestne zaporedne številke predpisa v tekočem letu (v nadaljnjem 
besedilu: zaporedna številka).
   Letnica in šifra ter šifra in zaporedna številka so ločene z vezajem, tako da 
ima EVA naslednjo obliko: letnica-šifra-zaporedna številka.

                 4. člen
               (Oblikovanje EVE)

   V primeru, ko je predlagatelj predpisa eden od pooblaščenih predlagateljev 
zakona skladno s predpisi in ta predlagatelj ni Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada) (npr. Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet 
Republike Slovenije, poslanci ali skupina poslancev ali skupina volivcev), se EVA 
oblikuje tako, da je:
   – letnica enaka štirimestnemu zapisu leta, v katerem je Državni zbor 
Republike Slovenije ali Državni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
državni zbor, državni svet) nastopil mandat, znotraj katerega je bil vložen 
predlog zakona,
   – šifra enaka proračunski šifri državnega zbora ali državnega sveta,
   – zaporedna številka enaka prvemu delu identifikacijske oznake EPA tega 
akta brez vezaja in rimske številke, ki označuje mandatno obdobje državnega 
zbora.

                 5. člen
             (Pristojnost za določitev)

   Odgovorna oseba pristojnega ministrstva ali vladne službe predpisu določi 
EVO ob prvem vnosu podatkov o načrtovanem predpisu ali predpisu v pripravi v 
RPS.
   V primeru, da je odgovorni organ za pripravo predpisa organ v sestavi 
ministrstva, EVO določi odgovorna oseba ministrstva, katerega organ v sestavi 
je.
   EVO je potrebno določiti tudi v primeru, da je za pripravo predpisa 
odgovorna pravna ali fizična oseba, ki je nosilec javnega pooblastila. Če ima 
tehnične možnosti, EVO določi nosilec javnega pooblastila sam, v nasprotnem 
primeru pa pristojnemu ministrstvu sporoči vse potrebne podatke, da EVO določi 
odgovorna oseba ministrstva.
   Odgovorno osebo iz prvega odstavka tega člena določi predstojnik 
odgovornega organa za pripravo predpisa.

                 6. člen
          (Določanje EVE in vodenje evidence)

   EVA se določi s klikom na gumb “EVA“ na 1. strani v RPS.
   Na način iz prejšnjega odstavka EVO določi oseba iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, če so v RPS vneseni in shranjeni potrebni podatki o predpisu.
   Potrebni podatki iz prejšnjega odstavka so:
   a) na 1. strani v RPS:
   – naslov predpisa,
   – vrsta predpisa,
   – področje, ki ga predpis ureja,
   – organ, ki bo predpis sprejel;
   b) na 2. strani v RPS:
   – odgovorni organ za pripravo predpisa.
   Če EVE po postopku opisanem v drugem odstavku tega člena ni mogoče 
določiti, se mora oseba iz drugega odstavka tega člena obrniti na skrbnika baze 
INFRA.

                 7. člen
        (Predpisi in akti, katerim se določi EVA)

   EVA se določa z naslednjim predpisom:
   a) vsi zakonski in drugi akti, ki jih sprejema državni zbor;
   b) vsi podzakonski akti vlade:
   – uredba,
   – odlok,
   – poslovnik,
   – odločba, če se objavi v uradnem listu, in
   – sklep, če se objavi v uradnem listu;
   c) vsi podzakonski akti ministrov in vladnih služb:
   – pravilnik,
   – odredba,
   – navodilo,
   – odločba, če se objavi v uradnem listu, in
   – sklep, če se objavi v uradnem listu.
   Izjemoma se EVA lahko določi tudi pravnim aktom, ki se ne objavljajo v 
uradnem listu.

                 8. člen
       (Enovitost, nadomestitev, umik in razdelitev)

   EVA, ki se določi kateremukoli predlogu predpisa, se ne sme določiti 
nobenemu drugemu predlogu predpisa, ne glede na to, ali se predpis sprejme ali 
pa se zakonodajni postopek konča brez sprejetja predpisa.
   EVA, ki je določena predlogu predpisa spremlja predpis v celotnem 
postopku, ne glede na to, če se predlogu predpisa v postopku spremeni naslov, 
pravna podlaga za sprejem, besedilo posameznih členov predloga predpisa, 
podpisnik ali drug sestavni del predpisa ali če se predlagatelj odloči, da bo 
besedilo predloga predpisa v celoti nadomestil z novim besedilom, ki bo urejal isti 
predmet.
   Če se predlagatelj odloči, da bo predlog predpisa umaknil iz postopka in se 
na ta način postopek za ta predpis zaključi, se EVA, ki je bila določena temu 
predlogu predpisa, ne sme določiti nobenemu drugemu predlogu predpisa.
   V primeru, ko se pristojni organ za pripravo predpisa odloči, da bo namesto 
predpisa, ki mu je bila že določena EVA, pripravil dva ali več predpisov, ki bodo 
urejali predmet prvotnega predpisa v pripravi ohrani, že določeno EVO, eden 
izmed novo načrtovanih predpisov, ostalim pa se določijo nove EVE.
   V primeru, ko se pristojni organ za pripravo predpisa odloči, da bo namesto 
dveh ali več načrtovanih predpisov, ki so jim bile že določene EVE, pripravil en 
sam predpis, ki bo urejal predmet vseh načrtovanih predpisov, ta predpis ohrani 
eno od določenih EV, za ostale načrtovane predpise pa se postopek zaključi in se 
ravna enako, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena.

                 9. člen
                (Podvajanje)

   Če se istemu predlogu predpisu določita dve ali več EV (podvajanje EV), se 
ohrani tista EVA, ki je bila določena prva, pri drugih EVA pa se postopek zaključi. 
O tem odloči predstojnik pristojnega organa za pripravo predpisa.
   Če postopek iz prejšnjega člena ne bi bil primeren zaradi dejstva, da več 
dokumentov, ki so povezani s sprejemanjem predpisa, vsebuje različne EVE, je 
potrebno ohraniti EVO, ki je vsebovana na večini od trenutka ugotovitve 
podvajanja EV časovno najmanj oddaljenih dokumentov, pri tem pa se je pri 
novih dokumentih potrebno sklicevati tudi na preklicane EVE. O tem odloči 
predstojnik pristojnega organa za pripravo predpisa, če pa je predlog predpisa že 
šel v obravnavo na vlado ali v državni zbor, o tem odloči generalni sekretar 
vlade.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti