Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1437. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije, stran 3999.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
1. člen
(Splošna določba)
Ta uredba določa prednostni vrstni red objav in način ter pogoje objavljanja v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni list).
2. člen
(Jezik)
Uradni list izhaja v slovenščini.
Ratificirane mednarodne pogodbe se objavijo v slovenskem jeziku in v tujem jeziku, če je tuj jezik izvirnik ali če tako določa zakon.
Akti lokalnih skupnosti z območij občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se objavljajo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
3. člen
(Akti, ki se objavijo v uradnem listu)
V uradnem listu se objavljajo:
– ustava, zakoni in drugi akti Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državnega zbora),
– ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku njihove veljavnosti,
– akti Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu; državnega sveta),
– akti predsednika republike,
– predpisi in drugi akti Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in ministrov,
– splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil,
– predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti,
– drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug predpis (v nadaljnjem besedilu: akti).
Za objavo obveznih razlag predpisov se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o objavi predpisa, na katerega se obvezna razlaga nanaša.
4. člen
(Skladnost objav s predpisi)
Akt iz prejšnjega člena se objavi v uradnem listu, če je predložen v objavo v skladu z zakonom o uradnem listu, s to uredbo in z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v uradnem listu; objava akta državnega zbora mora biti tudi v skladu s poslovnikom državnega zbora, objava akta vlade v skladu s poslovnikom vlade, objava akta lokalne skupnosti pa v skladu s statutom lokalne skupnosti.
Javni razpisi, javni natečaji, vpisi v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu, se objavijo, če so predložene v objavo v skladu z zakonom ali drugim predpisom, ki določa objavo v uradnem listu.
5. člen
(EVA)
Vlada in ministrstva vsem svojim predpisom in drugim aktom, ki se objavijo v uradnem listu, določijo enotno identifikacijsko oznako (v nadaljnjem besedilu: EVA). EVA se objavi na koncu besedila akta za datumom.
Splošnim aktom izvajalcev javnih pooblastil, ki jih izdajajo za izvrševanje javnih pooblastil določi EVO pristojno ministrstvo.
Podrobnejša določitev EVE je opredeljena z uredbo, ki ureja informatizirane zbirke podatkov o predpisih.
6. člen
(EPA)
Enotno identifikacijsko oznako evidence parlamentarnega akta (v nadaljnjem besedilu: EPA) določi državni zbor. EPA se objavi v uradnem listu na koncu besedila akta za datumom.
7. člen
(Objava aktov na spletni strani)
Založnik uradnega lista mora ob izidu posamezne številke uradnega lista zagotoviti tudi objavo na svojih spletnih straneh.
8. člen
(Vrstni red objav)
Vrstni red objav aktov iz 3. člena te uredbe se ravna po zaporedju prispetja pravilno predloženih aktov v objavo.
Akti morajo biti praviloma predloženi v objavo najmanj pet dni pred njenim izidom. Če število in obseg v objavo poslanih aktov ali tehnične možnosti tega ne dopuščajo, se akt objavi v naslednji številki ko je objava mogoča.
Ne glede na vrstni red predložitve in na rok iz prejšnjega odstavka imajo vselej prednost pri objavi zakoni sprejeti po nujnem postopku, uredbe z zakonsko močjo ter izvršilni predpisi izdani za izvrševanje zakonov, sprejetih po nujnem postopku in popravki objavljenih aktov. Po prednostnem vrstnem redu se objavijo tudi avtentična razlaga zakonov in uredb iz prejšnjega stavka.
Generalni sekretar vlade lahko vedno zahteva prednostno objavo akta.
O prednostni objavi aktov, ki jih v objavo posredujejo ministrstva, na podlagi utemeljenega predloga, odloči direktor izdajatelja, če ugotovi, da je to potrebno oziroma nujno glede na naravo in vsebino objave.
O prednostni objavi aktov državnega zbora, ki niso zajete v tretjem odstavku tega člena, odloči direktor izdajatelja uradnega lista.
Za objavo po prednostnem vrstnem redu mora biti akt oziroma popravek predložen v objavo najmanj en dan pred izidom uradnega lista. Zahteva za prednostno objavo akta mora biti podana v odredbi iz 9. člena zakona o uradnem listu, zahteva za objavo popravka pa v odredbi iz 11. člena zakona o uradnem listu.
9. člen
(Izjema)
Vrstni red objav iz drugega odstavka 4. člena te uredbe se ravna po vrstnem redu pravilnih predložitev v objavo.
O izjemi od takega vrstnega reda in prednostni objavi lahko na utemeljen predlog odloči direktor založnika uradnega lista (v nadaljnjem besedilu: založnik), če ugotovi, da je to potrebno oziroma nujno glede na naravo in vsebino objave, če to terja njen javni oziroma širši pomen.
10. člen
(Dolžnost najave)
Če okoliščine to dopuščajo, mora pooblaščeni predstavnik organa, ki je izdal oziroma sprejel akt, ki se objavi po prednostnem vrstnem redu, vrsto in predvideni obseg takega akta brez odlašanja v naprej najaviti založniku uradnega lista.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba založniku uradnega lista najaviti objavo vsakega besedila, ki presega sto strani običajnega formata.
11. člen
(Predložitev v objavo v elektronski obliki)
Predlagatelj objave mora založniku uradnega lista predložiti akt ali drugo objavo po informacijskem sistemu. Priloge, ki so oblikovane v posebnih programih lahko predlagatelj predloži v fizični obliki.
Besedilo v objavo predloženega akta, skupaj z morebitnimi prilogami (skice, risbe, tabele, obrazci ipd.), mora biti izdelano v predpisani obliki, ki jo določi direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba) v soglasju z direktorjem založnika in Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko, tako da ne dopušča nobenega dvoma o izvirniku akta oziroma prilog. Besedilo akta mora biti za objavo predloženo v elektronski obliki ter opremljeno s številko akta, navedbo kraja in datuma sprejema oziroma izdaje in podpisano z varnim elektronskim podpisom overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Informacijski sistem mora omogočiti sledljivost dokumentov in redakcijskih popravkov službe.
12. člen
(Objava zakonov in mednarodnih pogodb)
Besedilo zakona se v objavo predloži skupaj z ukazom predsednika republike o njegovi razglasitvi, besedilo akta o ratifikaciji mednarodne pogodbe pa skupaj z besedilom mednarodne pogodbe in morebitnimi prilogami.
13. člen
(Objava aktov vlade in ministra)
Služba v skladu s svojimi pristojnostmi pred predložitvijo v objavo pregleda vsak akt vlade in ministra ter preveri, ali ta izpolnjuje pogoje za objavo v skladu s to uredbo.
Brez odredbe službe za objavo na izvirniku akta objava akta vlade ali ministra v uradnem listu ni dopustna.
Če služba ugotovi, da akt za objavo ne izpolnjuje vseh pogojev za objavo iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ali da sicer niso izpolnjeni pogoji za objavo v skladu s to uredbo, ali da mora ukrepati v skladu z 10. členom zakona o uradnem listu, o tem nemudoma obvesti predlagatelja objave akta, da ukrene, kar je potrebno, da se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti oziroma ovire za objavo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko služba v lastni pristojnosti v besedilu za objavo naredi redakcijske popravke.
14. člen
(Notranja ureditev posamezne številke uradnega lista)
Uradni list izhaja po načelu enotne izdaje. Za uradno objavo v uradnem listu se šteje objava vseh aktov iz 3. člena in vse objave iz drugega odstavka 4. člena te uredbe. Uradni list po notranji ureditvi po vrstnem zaporedju objave obsega: akte iz 3. člena te uredbe; akte lokalnih skupnosti, ki se v skladu z zakonom in njihovimi statuti objavljajo v uradnem listu; objave iz drugega odstavka 4. člena te uredbe. Celotna posamezna številka uradnega lista ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Vsak objavljeni akt iz 3. člena te uredbe ima zaporedno tekočo letno številko objave akta v uradnem listu. Objave iz drugega odstavka 4. člena te uredbe imajo samostojno tekoče letno oštevilčenje strani.
V posamezni številki uradnega lista se akti objavijo v naslednjem vrstnem redu: ustava, ustavni zakoni, zatem pa po vrstnem redu zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike (razen ukazov o razglasitvi zakonov), akti vlade, akti ministrov, odločbe ustavnega sodišča, akti drugih državnih organov in organizacij, akti občin in popravki.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se mednarodne pogodbe objavijo v ločenem delu z lastnim tekočim letnim oštevilčenjem izdaje in strani.
15. člen
(Nedopustnost objav)
V uradnem listu ni dopustno objavljati najav, reklam, reklamnih oglasov, sporočil ali drugih objav, ki niso povezane z dejavnostjo založnika.
16. člen
(Predložitev v objavo v prehodnem obdobju)
Do začetka uporabe ustreznega informacijskega sistema, ki bo omogočal sledljivost dokumentov in uporabo elektronskega podpisovanja, najkasneje do 1. 1. 2004, mora predlagatelj besedilo predložiti v objavo v fizični obliki. Besedilo akta se za objavo predloži v naslednji obliki; v dveh izvirnikih ter opremljeno s številko akta, navedbo kraja in datuma sprejema oziroma izdaje, EVO ali EPO, odtisom pečata organa, ki akt sprejme oziroma izda, ter z lastnoročnim podpisom funkcionarja, predstojnika oziroma druge za sprejem akta pooblaščene osebe.
Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objave iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
Besedila za objavo, ki obsegajo več kot eno stran tipkopisa, se hkrati predložijo tudi na nosilcu elektronskega zapisa v formatu, v katerem založnik uradnega lista opravlja tehnične priprave tiska, preko elektronske pošte ali na drugem elektronskem mediju.
Besedilo v elektronski obliki se predloži neposredno založniku uradnega lista.
Akti za objavo iz prvega odstavka 13. člena te uredbe se službi posredujejo v dveh izvodih izvirnikov skupaj s pisno odredbo izdajatelja akta za objavo.
17. člen
(Končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-05/2001-1
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti