Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1436. Zakon o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE), stran 3998.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE)
Razglašam zakon o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. marca 2003.
Št. 001-22-20/03
Ljubljana, dne 3. aprila 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVIH ZA KREDITE, NAJETE ZA REFINANCIRANJE KREDITOV PODJETIJ ELEKTROGOSPODARSTVA (ZPRKPE)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštva za kredite, ki jih Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in ELES GEN d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalci) najamejo za refinanciranje obveznosti iz naslova kreditov, najetih na podlagi zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Uradni list RS, št. 59/96) in skladno z zakonom o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 4/98).
Republika Slovenija daje poroštvo za kredite, ki jih Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec) najame za refinanciranje kredita, najetega skladno z zakonom o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letu 2001 (Uradni list RS, št. 33/2001).
Republika Slovenija soglaša, da ELES GEN d.o.o., kot pravni naslednik slovenskih vlagateljev in ustanoviteljev Nuklearne elektrarne Krško, prevzame kredite, ki jih je Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. najela skladno z zakonom o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (Uradni list RS, št. 60/95) in zakonom o poroštvu Republike Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 4/98).
2. člen
Refinanciranje po prejšnjem členu pomeni najemanje novih kreditov pri domačih ali tujih bankah za odplačilo obstoječih kreditov pod ugodnejšimi finančnimi pogoji.
3. člen
Republika Slovenija daje poroštva po prvem odstavku 1. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:
– skupna višina glavnic novih kreditov ne sme preseči skupnega zneska nezapadlih glavnic kreditov iz prvega odstavka 1. člena tega zakona na dan 31. 10. 2002 v znesku 19.025,395.472,66 tolarjev oziroma protivrednosti navedenega zneska v katerikoli tuji valuti na dan najema kredita,
– obrestna mera posameznega novega kredita mora biti nižja vsaj za petdeset bazičnih točk (to je 0,50%) od trenutne obrestne mere posameznega kredita, ki se z novim kreditom refinancira,
– skupni stroški posameznega novega kredita ne smejo presegati skupnih stroškov kredita, ki se z novim kreditom refinancira,
– končni rok vračila ne sme biti poznejši kot je dogovorjen v kreditih, ki se refinancirajo,
– pred sklenitvijo poroštvenih pogodb s posameznimi kreditodajalci sklene minister, pristojen za finance, s kreditojemalci pogodbe o zavarovanju poroštvene obveznosti.
Republika Slovenija daje poroštva po drugem odstavku 1. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:
– skupna višina glavnic novih kreditov ne sme preseči skupnega zneska nezapadlih glavnic kreditov iz drugega odstavka 1. člena tega zakona na dan 1. 1. 2003 v znesku 2.112,100.000 tolarjev oziroma protivrednosti navedenega zneska v katerikoli tuji valuti na dan najema kredita,
– obrestna mera posameznega novega kredita mora biti nižja vsaj za petinsedemdeset bazičnih točk (to je 0,75%) od obrestne mere posameznega kredita, ki se z novim kreditom refinancira,
– skupni stroški posameznega novega kredita ne smejo presegati skupnih stroškov kredita, ki se z novim kreditom refinancira,
– glavnice kreditov se odplačujejo polletno, v enakih obrokih z začetkom 1. 6. 2006,
– končni rok vračila novih kreditov je lahko največ 7 let od sklenitve posamezne kreditne pogodbe,
– pred sklenitvijo poroštvenih pogodb s posameznimi kreditodajalci sklene minister, pristojen za finance, s kreditojemalcem pogodbe o zavarovanju poroštvene obveznosti.
4. člen
Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost iz prvega in drugega odstavka 1. člena tega zakona, ko prejme pisni poziv banke, iz katerega je razvidno, da kreditojemalec navkljub pozivu banke ni izpolnil zapadle obveznosti iz kredita.
5. člen
Krediti iz prvega in drugega odstavka 1. člena tega zakona, ki se refinancirajo z novimi krediti, za katere daje poroštvo Republika Slovenija po tem zakonu so:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Dolžnik Št. kred. pog.   Datum      Pog.znesek    Stanje kredita   Zakonska osnova –
št.                podpisa     v SIT     31. 10. 2002 v SIT   Uradni list RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   NEK   2010-101600880-SJ  27. 12. 1996   21.789,834.209  4.165,724.764,00        59/96
2   NEK   3021-101800218-SJ  11. 5. 1998   17.000,000.000  9.500,156.980,04        4/98
3   TEŠ   2010-101600882-BŠ  27. 12. 1996   4.825,886.059  1.126,659.370,00       59/1996
4   TEŠ   3021-101800216-SJ  11. 5. 1998    4.000,000.000  2.805,664.008,34       4/1998
5   TET   2010-101600881-SJ  27. 12. 1996   1.675,576.160   661,738.845,00       59/1996
6   TET   3021-101800217-SJ  11. 5. 1998    1.100,000.000   765,451.505,28       4/1998
7   RTH   8/01-SIN      11. 9. 2001
                  in dodatek z dne 2.112,100.000   2.112.100.000        33/01
                  9. 10. 2001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost v zvezi s krediti iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, pridobi pravico do povračila izplačanih zneskov in stroškov, ki so ji v zvezi s tem nastali, od posameznega kreditojemalca.
7. člen
Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklene minister, pristojen za finance.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/03-118/1
Ljubljana, dne 26. marca 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti