Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1142. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 3545.

Na podlagi 266. in 269. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) in 72. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02) je skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 10. seji dne 17. 12. 2002 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. člen
V statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02) se v 6. točki 34. člena beseda »kadrov« nadomesti z besedo »zaposlovanja«.
2. člen
V 9. točki 43. člena se črta naslednje besedilo: »glavnega in odgovornega urednika glasila zavoda ter«.
3. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sredstev Zavod zagotavlja tudi poslovne stroške za:
– izvajanje dejavnosti zavoda,
– izvajanje dejavnosti službe zavoda, med njimi:
– plače in izdatki zaposlenim,
– prispevke za socialno varnost zaposlenim,
– izdatke za blago in storitve,
– transfere posameznikom in gospodinjstvom (štipendije),
– investicijske odhodke.
4. člen
Dodajo se novi, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 77. člena, ki se glasijo:
»Za izvajanje dejavnosti, ki jo opravlja služba zavoda in za njeno delovanje sprejema zavod finančni načrt službe zavoda, ki je interni operativni izvedbeni planski akt finančnega načrta zavoda.
Finančni načrt službe zavoda obvezno temelji na globalnih postavkah finančnega načrta Zavoda, ki jih podrobneje razčlenjuje. Temelji tudi na planu dela, planu zaposlovanja, planu nabav in investicij ter investicijskega vzdrževanja in drugih planskih aktih.
V finančnem načrtu službe zavoda se po posebej razčlenjenih postavkah podrobneje opredelijo in določijo zlasti izdatki za blago in storitve, za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost zaposlenih, transfere posameznikom in gospodinjstvom (štipendije), za investicije ter investicijsko vzdrževanje.
Predlog finančnega načrta službe zavoda pripravi finančni sektor zavoda na podlagi predlogov direktorjev sektorjev in območnih enot, generalni direktor pa ga predloži upravnemu odboru v sprejem v skladu s 6. točko 34. člena tega statuta.
Zavod v letnem poročilu o poslovanju ustrezno prikaže gibanje in višino izdatkov, namenjenih za delovanje službe zavoda iz šestega odstavka tega člena v posameznem poslovnem letu.«
5. člen
Doda se nov, drugi odstavek 82. člena, ki se glasi:
»Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 54., 55. in 56. člena tega statuta, lahko skupščina zavoda, s posebnim sklepom ustanovi tudi druge take enote zavoda.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000/2002
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.
Predsednica skupščine Zavoda
Marjeta Potrč l. r.
K tem spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je Vlada Republike Slovenije dala soglasje pod št. 191-02/2001-4 z dne 4. 3. 2003.

AAA Zlata odličnost