Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1129. Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, stran 3521.

Na podlagi 8. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o osnovnih storitvah knjižnic
OSNOVNE STORITVE
1. člen
(osnovne storitve)
Ta uredba opredeljuje osnovne storitve knjižnic, namenjene uporabnikom, ki so določene na podlagi 2. člena zakona o knjižničarstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon), med njimi posebej tiste, ki so za uporabnika brezplačne, ter obratovalni čas in način poslovanja knjižnic. Uredba mora biti dostopna uporabnikom knjižnice.
2. člen
(vrste osnovnih storitev)
Osnovne storitve knjižnice so dostopne vsakomur v obsegu, ki ga določa ta uredba in v skladu s pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice. Te storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in bibliopedagoško delo oziroma usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice.
3. člen
(pregled osnovnih storitev)
Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike:
– vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
– uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
– dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
– posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
– izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
– medknjižnično izposojo,
– usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
– pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
– seznanjanje z novostmi v knjižnici,
– preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
– rezerviranje knjižničnega gradiva,
– uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
– dostop do svetovnega spleta,
– dostop do dejavnosti in prireditev.
UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE
4. člen
(uporabnik)
Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.
5. člen
(član)
Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član je lahko tudi pravna oseba. Članstvo izkazuje s člansko izkaznico, ki je lahko skupna za več knjižnic. V tem primeru se šteje, da je uporabnik član v vsaki od knjižnic, za katere velja izkaznica.
Nekatere osnovne storitve knjižnica omogoča le članom, in sicer tiste, ki povzročajo knjižnici dodatne stroške zaradi vodenja evidenc, izdaje izkaznic in potrdil, zagotavljanja sledljivosti izposojenega gradiva, obnavljanja poškodovanega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti vezanih na uporabo določenih vrst gradiva, izpolnjevanja obveznosti vezanih na avtorske in sorodne pravice in podobno. Knjižnica jim lahko zaračuna članarino in/ali drugo nadomestilo, s katerim pokrije del dodatnih stroškov, vendar le, če pokrivanje teh stroškov ni zajeto v okviru financiranja javne službe.
Člani do osemnajstega leta starosti in brezposelne osebe so oproščeni članarin in vpisnin.
Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine in drugih nadomestil zaradi brezposelnosti, dokaže svoj status brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom.
BREZPLAČNE OSNOVNE STORITVE
6. člen
(izposoja, dostop in uporaba gradiva)
Knjižnica brezplačno omogoča:
– dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo v čitalnice in na dom,
– seznanjanje z novostmi,
– rezerviranje gradiva,
– dostop in uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
– dostop in uporabo zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja.
7. člen
(posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva)
Knjižnica nudi pomoč pri uporabi javnih katalogov in posreduje vsaj enostavne informacije o gradivu in iz gradiva, ki je v lasti knjižnice, in do katerega ima knjižnica dostop. Enostavna informacija je tista, ki jo knjižničar pridobi z uporabo enega informacijskega vira.
8. člen
(informiranje uporabnikov)
Knjižnica informira uporabnike o svojem poslovanju in organiziranosti ter jih seznanja z načini uporabe knjižničnega gradiva, informacijskih virov in storitev, tako da omogoča javno dostopnost internega pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in izdaja informativne publikacije v tiskani in elektronski obliki.
9. člen
(usposabljanje uporabnikov)
Knjižnica zagotavlja usposabljanje uporabnikov, tako da lahko ti samostojno:
– poiščejo informacije o gradivu, ki ga ima knjižnica, in o gradivu, do katerega ima knjižnica dostop,
– uporabljajo vzajemni katalog in druge kataloge knjižnice,
– uporabljajo tehnične pripomočke, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice.
10. člen
(elektronska pošta)
Splošne knjižnice omogočajo uporabnikom brezplačno uporabo elektronske pošte.
11. člen
(prireditve)
Knjižnica organizira prireditve, s katerimi promovira svoje knjižnične zbirke in svoje storitve. Uporabnikom omogoča prost vstop na te prireditve.
OBRATOVALNI ČAS
12. člen
(obratovalni čas knjižnice)
Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike. Določen je v letnem delovnem načrtu knjižnice, ki ga potrdi ustanovitelj.
13. člen
(minimalni obseg obratovalnega časa)
Obratovalni čas knjižnice je za posamezno vrsto knjižnic najmanj:
– nacionalna: neprekinjeno 9 ur dnevno, pet dni v tednu, ob sobotah 5 ur,
– splošna:
– osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur,
– krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure dnevno, 5 dni v tednu (nad 6000 prebivalcev),
– bibliobus: 1 obisk strnjenih naselij dvakrat mesečno.
Poletni in predpraznični obratovalni čas je opredeljen v pravilniku o poslovanju knjižnice.
Knjižnice, katerih obratovalni čas ob uveljavitvi te uredbe presega minimum iz prvega odstavka tega člena, nadaljujejo z delom v že doseženem obsegu obratovalnega časa.
14. člen
(urnik odprtosti)
Knjižnica mora biti odprta v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih porabnikov. Obratovalni čas je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico.
NAČIN POSLOVANJA
15. člen
(pravilnik o splošnih pogojih poslovanja)
Način poslovanja knjižnice je predpisan s pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o poslovanju), ki mora biti dostopen uporabnikom knjižnice. Pravila poslovanja z uporabniki so določena v posebnem poglavju pravilnika o poslovanju. Knjižnica opredeli vrste storitev in cenik kot dodatek k pravilniku o poslovanju, ki mora biti sprejet do konca vsakega tekočega leta za naslednje leto.
Uporabnik oziroma član je dolžan spoštovati pravilnik o poslovanju knjižnice. Če uporabnik ravna proti njegovim določilom, ima knjižnica pravico, da ga izključi iz članstva.
16. člen
(pravila poslovanja)
Pravilnik o poslovanju knjižnice mora določati vsaj naslednje:
– etiko poslovanja,
– dolžnosti knjižnice do uporabnika in člana,
– pravice in dolžnosti uporabnika in člana do knjižničnega gradiva,
– dostopnost in pogoje uporabe knjižnice,
– časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice,
– jezik poslovanja,
– vrste storitev,
– cenik storitev.
PREHODNE DOLOČBE
17. člen
(rok za uskladitev izvajanja osnovnih storitev)
Knjižnica mora uskladiti izvajanje osnovnih storitev z določbami te uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve.
18. člen
(rok za uskladitev pravilnika o poslovanju)
Knjižnica mora uskladiti svoj pravilnik o poslovanju s to uredbo v treh mesecih od njene uveljavitve.
19. člen
(rok za uskladitev obratovalnega časa)
Knjižnica mora uskladiti obratovalni čas s to uredbo v enem letu od njene uveljavitve.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
(rok za uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 631-05/2003-1
Ljubljana, dne 13. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti