Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2003 z dne 11. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2003 z dne 11. 3. 2003

Kazalo

973. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti "Finančni instrument za okolje" (LIFE), stran 3129.

Na podlagi Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/2002) in Sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 99. seji dne 28. 11. 2002, se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti “Finančni instrument za okolje“ (LIFE)
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Komisija“, v imenu Evropske skupnosti
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana “Slovenija“,
na drugi strani,
ker
(1) je bil finančni instrument za okolje (LIFE) vzpostavljen z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1655/2000 z dne 17. julija 2000 glede Finančnega instrumenta za okolje (LIFE)1,
(2) Sklep št. 1/2001 Pridružitvenega sveta med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni ter Republiko Slovenijo na drugi strani, z dne 7. marca 20012 določa splošna načela in pogoje sodelovanja Slovenije v Finančnem instrumentu za okolje (LIFE). Ta sklep velja ves čas trajanja tretje faze LIFE, ki se konča 31. decembra 2004. Vendar je v njegovi Prilogi II določeno, da bo o prispevku, ki ga mora plačati Republika Slovenija za čas po prvem izvrševanju proračuna odločal Pridružitveni svet v letu 2002,
(3) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni ter Republiko Slovenijo na drugi strani, z dne 25. januarja 20023, določa, da Komisija in pristojni organi Slovenije določijo podrobnosti in posebne pogoje, zlasti finančni prispevek, za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti. Ta sklep ima kot najnovejši odslej prednost pred Sklepom 1/2001 in se temu primerno določi finančni prispevek Slovenije za prihodnja leta,
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Finančni prispevek
Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so določena v Prilogi I.
Del omenjenega finančnega prispevka se na zahtevo Slovenije lahko financira v okviru instrumenta zunanje pomoči Skupnosti (PHARE).
Izračun članarine je določen v Prilogi II.
Člen 2
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja LIFE. Vendar, če Evropska skupnost sklene podaljšati njegovo trajanje, ne da bi pri tem v njem prišlo do bistvenih sprememb, se čas uporabljanja tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Prilogi sta sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati, ko ga podpišeta obe strani.
V Ljubljani, 29. novembra 2002 V Bruslju, 27. januarja 2003
Za Vlado Republike Slovenije
Janez Kopač
Minister za okolje Republike Slovenije
Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti
Margot Wallström
Članica Komisije za okolje
Št. 900-15/2001-24
Ljubljana, dne 28. novembra 2002
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
1 Uradni list ES št. L192 z dne 28. 7. 2000
2 Uradni list ES št. L88 z dne 28. 3. 2001
3 Uradni list ES št. L115 z dne 1. 5. 2002
                                Priloga I

        Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
          za Finančni instrument za okolje (LIFE)

(1)  Finančni prispevek4, ki ga Slovenija mora vplačati v skupni
   proračun Evropske unije zaradi sodelovanja v LIFE znaša 820.000 EUR
   za leto 2003 in za vsako posamezno naslednje proračunsko leto do
   pristopa Slovenije k EU.
(2)  S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški sofinanciranja
   projektov LIFE in stroški upravljanja, ki so ocenjeni na 41.000 EUR
   na leto.
(3)  Potne stroške in stroške bivanja slovenskih predstavnikov in
   strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelovanja kot opazovalcev
   pri delu odbora, omenjenega v členu 11 Uredbe (ES) št. 1655/2000
   ali zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na
   izvajanje LIFE, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v
   skladu s trenutno veljavnimi
   postopki za nevladne strokovnjake držav članic Evropske unije.
(4)  Finančna uredba, ki se uporablja za skupni proračun Evropske unije,
   se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.
(5)  Z dnem veljavnosti tega memoranduma o soglasju in na začetku
   posameznega proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za
   vplačilo sredstev v višini, ki ustreza znesku njenega prispevka k
   stroškom, predvidenim s tem memorandumom o soglasju.
(6)  Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se glasi v
   evrih.
(7)  Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi poziva
   za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od datuma poziva. Za
   kakršnokoli zamudo v plačilu prispevka mora Slovenija plačati
   zamudne obresti na neplačani znesek od dneva zapadlosti. Obrestna
   mera je pri tem tista, ki jo Evropska centralna banka uporablja za
   svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana
   za 1,5 odstotne točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki
   bi lahko bistveno ogrozila izvajanje in vodenje LIFE, Komisija
   začasno ustavi sodelovanje Slovenije v LIFE v zadevnem letu, če
   plačila ne prejme v dvajsetih dneh od datuma uradnega opomina,
   poslanega Sloveniji.

4 Glej Prilogo II.
                                Priloga II

          Izračun višine članarine za Slovenijo 
              (LIFE III, 2003–2004)

Izračun skupnega prispevka 13 držav kandidatk (DK) (15 mio EUR) temelji na
povprečnem znesku, prejetem od EU na leto za DK, ki trenutno sodelujejo v 
LIFE III. Za tri dejavnike – BDP na prebivalca, površino in število 
prebivalcev – se smatra, da imajo enak vpliv na sposobnost posameznih držav
za odobritev projektov.

Vir: Enota LIFE

Splošni obrazec, ki se uporablja za finančni prispevek:
15.000.000x(g/Gx(1/3)+a/Ax(1/3)+p/Px(1/3))

kjer
BDP na prebivalca  g=BDP na prebivalca v posamezni DK
           G=BDP na prebivalca v 13 DK, 69.575,76 EUR
Površina       a=površina posamezne DK
           A=površina 13 DK 1.866.716 km2
Število prebivalcev p=število prebivalcev v posamezni DK
           P=število prebivalcev v 13 DK 172.876.000 preb.

Rezultat je zaokrožen na najbližjih 10.000
Najvišji finančni prispevek je določen na 2,5 mio EUR.

Za Slovenijo:
g=9.815,075 EUR
a=19.575 km2
p=1.990.000

Vir: Eurostat new Cronos 17/4/2002 podatki za leto 2000.

AAA Zlata odličnost