Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2003 z dne 6. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2003 z dne 6. 3. 2003

Kazalo

897. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in Dodatnega protokola št. 12 k CEFTA, stran 2765.

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21 ter prilogami (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 26/00), 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/01), 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03), 4. člena Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/01) in 72. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in Dodatnega protokola št. 12 k CEFTA
1. člen
V Uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in Dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02) se v 1. členu za besedama “Češke republike“ postavi vejica in dodata besedi “Republike Hrvaške.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedama “Češke republike“ postavi vejica in dodata besedi “Republike Hrvaške“.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 37 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 38 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 39 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogah 40 in 41 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah oziroma stopnji “prosto“ in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve, izražene v odstotku, v skladu s Sporazumom o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA.“
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 4, 9, 11, 16, 21, 26, 32 in 34 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz prilog 5, 10, 12, 17, 22, 27, 28, 33, 35 in 40 k tej uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, iz priloge 41 k tej uredbi pa po metodi komisijske delitve. Te metode so določene z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot.“.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo “do 9.“ nadomesti z besedilom “členu razen iz Republike Hrvaške, ter po 4., 5., 6., 7., 8. in 9.“ ter se na koncu odstavka črta pika in doda besedilo “oziroma Protokolu 7a k Sporazumu o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03), če blago vsebuje materiale po poreklu iz Republike Hrvaške.“.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga iz Republike Hrvaške po 3. in 5.a členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v Protokolu 7a k Sporazumu o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA.“.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedama “pogodbenice CEFTA“ doda besedilo “razen Republiko Hrvaško“, besedi “prejšnjega odstavka“ pa se nadomestita z besedilom “priloge 36 k tej uredbi oziroma Protokola 7a k Sporazumu o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA, če blago vsebuje materiale po poreklu iz Republike Hrvaške“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA uživa preferencialno obravnavo in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz drugega odstavka tega člena.“.
6. člen
V 12. členu se za deseto alineo s pripadajočim besedilom dodajo nove enajsta do petnajsta alinea, ki se glasijo:
“– 9202 za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške,
– 9203 za izdelke iz priloge 37 k uredbi,
– 9204 za izdelke iz priloge 38 k uredbi,
– 9205 za izdelke iz priloge 39 k uredbi,
– 9201 za izdelke iz prilog 40 in 41 k uredbi.“
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in Sklepa št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 117/02).
Delitev količin blaga v okviru carinskih kvot ter izdaja odločb o dodeljenih količinah blaga na podlagi Razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi komisijske delitve v skladu z Uredbo o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in Sklepa št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 8/03) in po Uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in Sklepa št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se opravi v skladu z omenjeno uredbo.
Količine blaga v okviru carinskih kvot, ki so bile oziroma bodo razdeljene v skladu s prejšnjim odstavkom, ter količine blaga v okviru carinskih kvot, ki so bile razdeljene po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, so del carinskih kvot, navedenih v prilogah 40 in 41.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-01/2000-15
Ljubljana, dne 27. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost