Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

508. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2004, stran 1783.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Markovci za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Markovci za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2004
-----------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           812.030
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               707.530
70  DAVČNI PRIHODKI                   680.782
   700 Davki na dohodek in dobiček           131.229
   703 Davki na premoženje               521.524
   704 Domači davki na blago in storitve        28.029
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   26.748
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.    19.947
   711 Takse in pristojbine               3.081
   712 Denarne kazni                    50
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        170
   714 Drugi nedavčni prihodki              3.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  3.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.  3.000
73  PREJETE DONACIJE
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 101.500
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  101.500
   institucij
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             907.030
40  TEKOČI ODHODKI                    131.488
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih        24.058
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    12.447
   402 Izdatki za blago in storitve           75.483
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                     19.500
41  TEKOČI TRANSFERI                   206.034
   410 Subvencije                    15.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     74.809
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in društvom 34.419
   413 Drugi tekoči domači transferi          81.806
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                533.508
   420 Nakup in gradnja OS               533.508
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                36.000
   430 Investicijski transferi             36.000
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –95.000
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2004
-----------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  40.000
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV      5.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
   440 Dana posojila                   5.000
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV              35.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2004
-----------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU         –60.000
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
 
X.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU         60.000
   PRETEKLEGA LETA
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske odhodke in obratno.
Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS, za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304).
Kolikor bo župan v pogodbi v breme občinskega proračuna dogovoril krajše plačilne roke kot jih predpisuje 18. člen zakona o javnih financah, je potrebno dogovoriti nižjo pogodbeno ceno.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 11,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2004 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 8,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se za proračun leta 2004 za kritje presežkov odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.
Občina v letu 2004 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci.
10. člen
Za leto 2004 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Markovci v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/02-4
Markovci, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.