Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

507. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2003, stran 1782.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Markovci za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Markovci za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjih
Skupina/podskupina kontov               Proračunsko
-----------------------------------------------------------------
                            leto 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           682.049
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                661.249
70 DAVČNI PRIHODKI                    636.435
  700 Davki na dohodek in dobiček            125.458
  703 Davki na premoženje                487.103
  704 Domači davki na blago in storitve         23.874
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   24.814
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.     17.158
  711 Takse in pristojbine                2.946
  712 Denarne kazni                     50
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         160
  714 Drugi nedavčni prihodki               4.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI                   8.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        5.000
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.   3.000
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  12.800
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    12.800
    institucij
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             763.049
40 TEKOČI ODHODKI                    121.064
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenih         23.000
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     11.900
  402 Izdatki za blago in storitve            71.164
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve                      15.000
41 TEKOČI TRANSFERI                   192.650
  410 Subvencije                     12.500
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      71.350
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in društvom  34.107
  413 Drugi tekoči domači transferi           74.693
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 406.124
  420 Nakup in gradnja OS                406.124
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                43.211
  430 Investicijski transferi              43.211
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –81.000
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2003
-----------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV                   –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV     4.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
  440 Dana posojila                    4.000
 
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV              –4.000
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračunsko
                            leto 2003
-----------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE
 
VIII.  ODPLAČILA DOLGA
 
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        –85.000
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
 
X.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        85.000
PRETEKLEGA LETA
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske odhodke in obratno.
Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS, za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304).
Kolikor bo župan v pogodbi v breme občinskega proračuna dogovoril krajše plačilne roke kot jih predpisuje 18. člen zakona o javnih financah, je potrebno dogovoriti nižjo pogodbeno ceno.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2003 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višin 5,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se za proračun leta 2003 za kritje presežkov odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.
Občina v letu 2003 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Markovci.
10. člen
Za leto 2003 se pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/02-3
Markovci, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.