Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2003 z dne 3. 2. 2003

Kazalo

501. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1779.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 2. seji dne 22. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Dol pri Ljubljani, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada tudi funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno in mu pripada največ 40% plače župana. Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 20% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog plače župana     10%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po
 pooblastilu plače župana                  10%
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
O višini plače oziroma o plačilu za opravljanje funkcije v skladu s tem pravilnikom izda sklep komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7% plače župana, ki je z zakonom določena za poklicno opravljanje funkcije. V primerih ko gre za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) znaša plačilo za opravljanje funkcije 15% plače župana
oziroma
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 15% plače župana.
O višini plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta izda sklep komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika.
III. SEJNINA
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi evidence prisotnosti
Sejnina za posamezno sejo znaša 40% zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, ki je opredeljen v 6. členu tega pravilnika.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine v višini največ 10% za predsednika oziroma največ 7% plače župana za člana. Sejnine ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
10. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referenduma pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Dol pri Ljubljani. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do petnajstega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja na podlagi evidence prisotnosti na sejah.
16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, št. 11007-1/99-2 z dne 4. 5. 1999 in spremembe in dopolnitve tega pravilnika št. 11007-1/99-3 z dne 14. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 40/99 in 109/99).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11007-2/2002-2
Dol pri Ljubljani , dne 22. januarja 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.