Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

274. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu, stran 515.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US, 1/99 in 41/99, 36/00, 54/00, 26/01), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 2. redni seji dne 14. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, način in oblika izvajanja javne službe pomoči družini na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu, upravičence do socialne oskrbe, obseg storitev, cene storitev in način plačila.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
3. člen
Socialna oskrba na domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Obseg in vrsta storitve se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas.
II. VRSTA STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega toplega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Mirna Peč in ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
9. člen
Storitve javne službe so, pod pogoji iz prejšnjega člena, dostopne:
– osebam starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam, s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Za Občino Mirna Peč organizirajo in izvajajo pomoč na domu kot javno službo pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mirna Peč in izvajalcem se dogovorijo s pogodbo.
V. IZVAJALCI IN NORMATIV STORITVE
11. člen
Storitve pomoči družini na domu opravljajo delavci, določeni po zakonu o socialnem varstvu in po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
12. člen
Normativ za izvajanje javne službe pomoči družini na domu se določi v skladu s pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
13. člen
Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, predlaga pa organ upravljanja izvajalca socialne oskrbe na domu. K ceni si mora izvajalec pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Mirna Peč.
14. člen
Upravičenci so dolžni sami plačevati stroške neposrednega izvajanja socialne oskrbe na domu v dogovorjeni vsebini in v dogovorjenem obsegu.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, katera izhaja iz zakona ali pogodbenega razmerja.
VII. OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
1. Oprostitve v zvezi s pripravo storitve
15. člen
V celoti so vsi udeleženci oproščeni plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve v skladu z zakonom.
2. Oprostitve v zvezi z izvajanjem storitev
16. člen
Upravičenci, ki niso plačilno sposobni ali katerih plačilna sposobnost ne dosega vrednosti storitve, lahko vložijo pri Centru za socialno delo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov storitve.
V primerih iz prejšnjega odstavka je dolžan znesek, za katerega je bil upravičenec oproščen plačila, plačati zavezanec.
Zavezanec, ki je fizična oseba, lahko uveljavlja oprostitev zase, če ni plačilno sposoben ali če njegova plačilna sposobnost ne dosega zneska, za katerega je bil oproščen upravičenec.
Zavezanec, ki je pravna oseba, ni upravičen do oprostitev.
17. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev tega odloka odloča v okviru javnih pooblastil tisti center za socialno delo, ki je po zakonu krajevno pristojen za upravičenca, po postopku in merilih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
18. člen
Plačila storitve pomoči družini na domu je v celoti oproščen vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom in če:
– nima družinskih članov in drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
19. člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitve plačila stroškov za pomoč družini na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v korist Občine Mirna Peč.
20. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni po nastanku razlogov, sporočiti pristojnemu centru za socialno delo vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Če center za socialno delo ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali višino oprostitve, izda odločbo, s katero na novo določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
21. člen
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v določenem roku, je dolžan povrniti plačniku storitve razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi, od nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti plačniku storitve vse stroške, ki so nastale v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neopravičeno priznana.
22. člen
Center za socialno delo vsako leto v začetku leta po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po merilih, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije, in na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja po postopku in na način, kot velja za odločanje o oprostitvi.
23. člen
Center za socialno delo lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca za določeno obdobje določi oprostitev v višjem znesku, kot bi šla upravičencu oziroma zavezancu po merilih Vlade Republike Slovenije, če za to pridobi predhodno soglasje občine.
VIII. DOKUMENTACIJA
24. člen
Izvajalci socialne oskrbe na domu so dolžni voditi osnovno dokumentacijo – osebni karton uporabnika storitve, ki obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z določili zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah za storitve.
25. člen
Izvajalec je dolžan izdelati:
– delno polletno poročilo, ki obsega opis opravljenega programa dela,
– končno letno poročilo, ki obsega opis opravljenega programa dela ter vsebinski in finančni plan del za naslednje leto,
– poročilo na zahtevo naročnika.
26. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev pri uporabniku vrši izvajalec, ki obenem sprejema tudi vse pritožbe in pripombe.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
28. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 79/00).
Št. 032-01-03/03
Mirna Peč, dne 14. januarja 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost