Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

273. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 515.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 2. redni seji dne 14. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Mirna Peč (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet šteje pet članov, ki jih imenuje župan Občine Mirna Peč na predlog organa zavoda oziroma sveta, ki bodo sestavljali svet. Svet sestavljajo:
– predstavnik osnovne šole,
– predstavnik sveta staršev,
– predstavnik policijske postaje Novo mesto, oddelek Mirna Peč,
– predstavnik občinske uprave,
– predstavnik občanov.
Svet se imenuje za dobo štirih let, člani sveta pa so lahko ponovno imenovani.
Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani sveta, na predlog župana, imenujejo predsednika sveta.
3. člen
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
4. člen
Svet opravlja zlasti sledeče naloge:
– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu;
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost v cestnem prometu;
– pospešuje in vzpodbuja aktivnosti prometne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli;
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe;
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja;
– sodeluje s sveti drugih občin in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije,
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi.
5. člen
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet. Administrativno-tehnična opravila za svet zagotovi občinska uprava.
6. člen
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje leto.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se, na podlagi vsakoletnega programa dela sveta, zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi sredstva tudi iz drugih virov.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 032-01-04/03
Mirna Peč, dne 14. januarja 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost