Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

272. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart, stran 512.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) ter 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Lenart na seji 17. 12. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart
1. UVOD
Občina Lenart je v letu 2000 za območje celotne občine, razen ureditvenega območja naselja Lenart v Slovenskih goricah in območja prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Zavrh, sprejela odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01, v nadaljevanju: PUP). S PUP je poleg območja, za katerega veljajo, določila še:
– funkcije območij
– skupna in posebna merila in pogoje za posege v prostor za območje, ki se ureja s PUP
– merila in pogoje za posege v prostor za območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.
Občina Lenart je v letu 2001 pričela postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart, ki je v teku.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart, ki je bil sprejet decembra 2000, ima za podlago prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart, ki so bile takrat veljavne, t.j. planske akte iz leta 1998. Iz navedenega izhaja, da grafični del PUP, ki je sestavni del veljavnega odloka, po sprejetju sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so v teku, ne bo več skladen s planskimi mejami zazidljivih površin oziroma območij, na katerih bodo možne posamezne vrste posegov v prostor po sprejetju noveliranega plana. To pomeni, da brez sprememb in dopolnitev PUP za nova stavbna zemljišča, ki bodo opredeljena v planu, ne bo pravne podlage za izvajanje posegov v prostor (kljub temu, da bo neko zemljišče v planu občine opredeljeno kot stavbno zemljišče, na njem gradnja ne bo možna).
S spremembami in dopolnitvami PUP se bodo določbe odloka, zlasti pa grafične priloge, uskladile s spremenjenimi in dopolnjenimi prostorskimi sestavinami planskih aktov.
Namen izdelave sprememb in dopolnitev PUP je pridobitev pravnih podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor in graditev na tistih stavbnih zemljiščih, ki bodo postala stavbna s spremembami in dopolnitvami planskih aktov.
S tem programom se opredelijo vsebina in obseg PUP, postopek in roki priprave, seznam ministrstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb in dopolnitev PUP
Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev PUP bo izbral naročnik v skladu s predpisi o oddaji javnih naročil.
Koordinator upravno-strokovnih aktivnosti izdelave sprememb in dopolnitev PUP je Občinska uprava občine Lenart.
2.2. Pravne podlage in obseg priprave sprememb in dopolnitev PUP
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00)
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85)
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99)
– zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02)
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95 in 59/96)
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb
in naslednji predpisi za območje Občine Lenart:
– odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 104/01)
– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98)
– odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99)
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
Priprava sprememb in dopolnitev PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega dela, grafičnega dela in odloka z ustrezno obrazložitvijo ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov sprememb in dopolnitev PUP.
V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji ter mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
2.3. Veljavna prostorska dokumentacija
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/02) in prostorske sestavine družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/2002) za območje Občine Lenart,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01).
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lenart, ki so v teku
– ustrezne obstoječe strokovne podlage.
2.4. Strokovne podlage
Za samo izdelavo sprememb in dopolnitev PUP nove strokovne podlage niso predvidene.
Potreba po njihovi izdelavi se lahko pojavi na osnovi postavljenih zahtev organov in organizacij v pogojih za izdelavno osnutka sprememb in dopolnitev PUP in bo v postopku ustrezno razrešena.
3. PRIPRAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP
Na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije in strokovnih podlag bo izdelovalec PUP pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev PUP podati pogoje, smernice in mnenja za njegovo pripravo.
3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka sprememb in dopolnitev PUP podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Območna pisarna Maribor
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor
– JP Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
– Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. Maribor
– Nigrad, JKP d.d. Maribor
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor
– Krajevne skupnosti Lenart, Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voličina.
Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek vključeni tudi drugi organi in organizacije.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.3. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP pripravil osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP bo vseboval:
1. tekstualni del z obrazložitvijo in utemeljitvijo sprememb in dopolnitev PUP, povzetkom in usklajenostjo s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Lenart, opisom spremenjenih in dopolnjenih meril in pogojev za posege v prostor, pogoji organov in organizacij;
2. kartografski del s potrebnimi prikazi opredelitev iz planskih aktov, veljavnih za območje občine ter spremenjenim in dopolnjenim grafičnim delom PUP v ustreznem merilu;
3. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP z opredelitvijo spremenjenih in dopolnjenih meril in pogojev za posege v prostor.
4. SPREJEMANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan Občine Lenart določil osnutek sprememb in dopolnitev PUP in sprejel sklep o javni razgrnitvi. Župan bo predložil osnutek sprememb in dopolnitev PUP v prvo obravnavo Občinskemu svetu občine Lenart.
4.2. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo izvedena tudi javna obravnava razgrnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP na sedežu občine. Občani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni na primerni način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Lenart zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku sprememb in dopolnitev PUP in jih po zaključku javne razgrnitve predala izdelovalcu.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Lenart.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Lenart ni sprejel, ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.
4.4. Priprava predloga sprememb in dopolnitev PUP
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave bo izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev PUP dopolnil v usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP.
Predlog sprememb in dopolnitev PUP bo vseboval enake sestavine kot osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vključeval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembam in dopolnitvam PUP.
Župan bo usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Lenart.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev PUP
Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP bo izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP pridobil soglasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Območna pisarna Maribor
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor
– JP Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
– Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. Maribor
– Nigrad, JKP d.d. Maribor
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor.
K predlogu sprememb in dopolnitev PUP podajo mnenje:
– Krajevne skupnosti Lenart, Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voličina.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom sprememb in dopolnitev PUP soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah PUP
Župan bo usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Lenart. Ta ga bo sprejel z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
Spremembe in dopolnitev PUP bodo pripravljene v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: po sprejemu programa priprave
– izdelava gradiva za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP: v 75 dneh po sklenitvi pogodbe
– pridobivanje pogojev: 30 dni
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP: 30 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lenart
– sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP: 15 dni od predložitve osnutka Občinski upravi občine Lenart
– javna razgrnitev osnutka: 30 dni od začetka veljavnosti objavljenega sklepa o javni razgrnitvi
– javna obravnava: v času javne razgrnitve
– priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: 30 dni od predaje pripomb
– stališča občinskega sveta do pripomb in predlogov: 30 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP: 30 dni po sprejetju stališč na občinskem svetu
– pridobitev soglasij: 30 dni
– sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah PUP na občinskem svetu: 30 dni.
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP v okvirni vrednosti 3,000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
Ta program začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Lenart in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-62/2002
Lenart, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost