Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

271. Program priprave ureditvenega načrta Jezera pri Sveti Trojici, stran 511.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 17. 12. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
ureditvenega načrta Jezera pri Sveti Trojici
1. člen
Ta program določa postopek priprave prostorskega izvedbenega načrta – Ureditvenega načrta Jezera pri Sveti Trojici (v nadaljevanju: ureditveni načrt).
2. člen
Območje, ki ga bo urejal ureditveni načrt, je določeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88, 3/90 in Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97).
3. člen
Postopek sprejemanja in vsebina akta sta predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.
4. člen
Pri pripravi ureditvenega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Lenart (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88, 3/90 in Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97),
– strokovne podlage za ureditev jezera pri Sveti Trojici, ki jih je izdelal ZUM d.o.o. Maribor pod št. 737/2000 v maju 2001,
– predpise in podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– predpise o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– predpise o varstvu okolja
– druge elemente izdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve).
5. člen
Organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka ureditvenega načrta podati svoje soglasje, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste
– Zavod za varstvo naravne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor
– Elektro Maribor
– Telekom Slovenije
– MOP, Agencija RS za okolje, izpostava Maribor
– Mariborski vodovod Maribor
– Pristojna služba občinske uprave za ceste
– KS Sv. Trojica.
6. člen
Izdelovalec ureditvenega načrta bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje predhodnih pogojev in mnenj organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka podati svoje pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bo podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
7. člen
Na podlagi pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodnih členih tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek ureditvenega načrta, ki bo vseboval tekstualni in kartografski del ter osnutek odloka z vsebino, kot jo določa ZUNDPP in podzakonsko navodilo.
8. člen
Župan Občine Lenart bo predložil osnutek ureditvenega načrta v obravnavo Občinskemu svetu občine Lenart.
Občinski svet na seji po obravnavi osnutka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta. Sklep o razgrnitvi bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki bo na sedežu Občine Lenart in bo trajala najmanj 30 dni, bo organizirana javna obravnava v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
Po končani javni razgrnitvi bo župan Občine Lenart zavzel stališče do pripomb in predlogov k osnutku ureditvenega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ki bo upoštevano in vnešeno v predlog Ureditvenega načrta.
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek dopolnil v usklajeni predlog Ureditvenega načrta.
Predlog ureditvenega načrta bo vseboval enake sestavine kot njegov osnutek, s tem da bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb k osnutku vseboval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k ureditvenemu načrtu, navedenih v 5. členu tega programa.
Župan Občine Lenart bo predložil predlog ureditvenega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlagal sprejem ureditvenega načrta z odlokom.
Odlok o ureditvenem načrtu bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Investitor ureditvenega načrta je Občina Lenart.
Izdelovalec ureditvenega načrta bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za izbor izvajalca za izdelavo ureditvenega načrta, ki ga bo pripravila in izvedla občina.
Koordinator pri izdelavi ureditvenega načrta je režijski obrat Občine Lenart.
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Lenart.
Št. 35005-6/2002
Lenart, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost