Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

266. Sprememba poslovnika Občine Lenart, stran 507.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45-94, 57-94, 14-95, 20/95, 63/95, 63/95, 9/96, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02), 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01), je Občinski svet občine Lenart na 2. seji dne 17. 12. 2002 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Občine Lenart
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99 in 17/01) se spremeni 65. člen tako, da se le-ta glasi:
»Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori in komisije štejejo sedem članov. Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov vendar največ polovico članov.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.«
2. člen
Spremeni in dopolni se četrti odstavek 68. člena tako, da se le-ta glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenje, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
Ta sprememba začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Lenart, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž l. r.

AAA Zlata odličnost