Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

261. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica, stran 504.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. člena zakona o planiranju in urejanju v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90), 34. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 22. seji dne 20. 12. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96)
1. člen
(predmet in vsebina)
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– namen, cilje, vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 24. 10. 1996 (Uradni list RS, št. 51/96, v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskega plana),
– strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti v sklopu postopka,
– organizacija priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana,
– subjekti, ki bodo vključeni v postopek priprave in sprejema prostorskega plana, ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje,
– terminski plan sprememb in dopolnitev prostorskega plana,
– nosilce strokovnih aktivnosti,
– organizacija in naloge sprejemanja,
– in sredstva za pripravo.
2. člen
(namen in cilji)
Namen in cilji sprememb in dopolnitev plana so:
– posodobitev plana za potrebe širšega občinskega razvojnega interesa,
– opredelitev novih sodobnih prometnih rešitev – obvoznica,
– opredelitev do individualnih pobud za spremembo plana pravnih in fizičnih oseb,
– širitve ureditvenih območij naselij za kompleksno gradnjo,
– spremembe namenske rabe prostora,
– zgoščevanje in zaokroževanje razpršene gradnje,
– uskladitev plana z obveznimi republiškimi izhodišči,
– tehnična posodobitev prostorskega plana – digitalizacija plana,
– uskladitev dejanskega stanja s planskimi dokumenti.
3. člen
(zakonska podlaga)
Spremembe in dopolnitve plana se pripravijo v skladu z določili:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89),
– zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90, 58/00),
– navodilom o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
– in ostalo prostorsko zakonodajo.
4. člen
(obseg sprememb in dopolnitev)
Spremembe in dopolnitve se v skladu s potrebami pripravijo na vseh po zakonu določenih vsebinah v grafičnem in tekstualnem delu.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev plana se uporabljajo obstoječe strokovne podlage. Nove pa se pripravi v skladu s pogoji in mnenji, ki jih podajo Občina Cerknica, organi ministrstev, izdelovalec in ostali subjekti v postopku.
5. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, oziroma soglasodajalci)
Organi in organizacije pristojnih ministrstev, ki sodelujejo pri pripravi dokumenta po področjih so:
1. kmetijstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Dunajska 56-58, Ljubljana,
2. gozdarstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje za gozdarstvo, Dunajska 56-58, Ljubljana; Zavod za gozdove RS, Večna pot 2, Ljubljana,
3. vodno gospodarstvo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana,
4. rudarstvo: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana,
5. naravna dediščina: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana; Regijska področna izpostava javnega zavoda,
6. kulturna dediščina: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Cankarjeva 4/II, p.p. 1571, Ljubljana; Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Beethovnova 2, Ljubljana,
7. sanacija naravnih virov in varstva okolja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana,
8. poselitev: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana,
9. promet: Ministrstvo za promet, Urad za ceste, Urad za železnice, Urad za letalstvo, Langusova 4, Ljubljana,
– ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana,
– avtoceste: Družba RS za avtoceste, Dunajska 7, Ljubljana,
– železnice: Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
– letalstvo: Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana,
10. energetika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska 47, Ljubljana,
11. blagovne rezerve: Področje notranjega trga, Kotnikova 5, Ljubljana,
12. obramba: Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
6. člen
(vključevanje subjektov v postopek)
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev plana ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo izdelovalca podati svoje pogoje, usmeritve in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi osnutka. Vsi subjekti so dolžni navedeno dokumentacijo posredovati v 30 dneh od prejete zahteve, sicer se smatra, da nimajo pogojev oziroma zahtev.
Soglasodajalci na osnutek, ki je pripravljen na osnovi njihovih usmeritev nato podajo soglasje, prav tako v 30 dneh od prejete vloge, sicer se smatra da soglašajo s sprejetim gradivom.
7. člen
(terminski plan)
1. Občinski svet sprejme program priprave.
2. Izbrana strokovna organizacija (izdelovalec) v 30 dneh pridobi pogoje subjektov iz 5. člena.
3. Strokovna organizacija pripravi osnutek analize možnosti dolgoročnega razvoja (AMDR) v 120 dneh.
4. Osnutek sprememb in dopolnitev plana dostavi izdelovalec občinski službi v 60 dneh od potrditve osnutka AMDR.
5. Občinski svet sprejme osnutek in sklep o javni razgrnitvi, ki traja najmanj 30 dni.
6. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe.
8. Po končani javni razgrnitvi strokovna organizacija v roku 30 dni pripravi strokovno stališče do pripomb, ki ga obravnava in sprejme občinski svet.
9. Izdelovalec nato v 30 dneh pripravi dopolnjen osnutek na katerega v 45 dneh pridobi vsa potrebna soglasja na osnutek.
10. Občinska služba posreduje dopolnjen osnutek s pridobljenimi soglasji in potrebnimi prilogami Uradu za prostorsko planiranje, ki pridobi sklep Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev z obveznimi izhodišči.
11. Občinski svet sprejme predlog dokumenta.
12. V 30 dneh po sprejemu na občinskem svetu, izdelovalec dostavi občinski službi končni elaborat.
13. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati.
8. člen
(nosilci aktivnosti postopka)
Koordinator postopka in nosilec vseh aktivnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Cerknica.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev plana se izbere v skladu z zakonom o javnih naročilih.
9. člen
(finančna sredstva)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi Občina Cerknica v okviru sredstev za urejanje prostora.
10. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003/3/2001
Cerknica, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost