Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2003 z dne 23. 1. 2003

Kazalo

256. Navodilo o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 486.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 13. člena in tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št 50/99) v povezavi z 2. točko sklepa o pogojih, pod katerimi imajo rezidenti lahko račune v tujini (Uradni list RS, št. 119/02) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 41/01 in 52/01) se v točki II “Poročilo o računih v tujini in kontokorentih ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti C” spremeni prva alinea prvega odstavka podtočke “1. Predmet poročanja” tako, da se glasi:
“- prometu in stanju na računih pri bankah in finančnih organizacijah v tujini (v okviru tega poročila rezidenti poročajo tudi o prometu in stanju na računu svojega predstavništva v tujini)”.
2
V točki I “Splošno” se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Obvezniki so dolžni hraniti navedena poročila dve leti, na predpisanem mediju oziroma v arhivu.”
3
V točki II “Poročilo o računih v tujini in kontokorentih ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti C”, se podtočka 2. “Obvezniki poročanja” spremeni tako, da se glasi:
“Pravne osebe in zasebniki so obvezniki poročanja o vseh transakcijah, o katerih se poroča na poročilu C, kadar zanje ta obveznost obstaja, na način in v rokih iz tega navodila.
Ne glede na prejšnji odstavek so banke dolžne v skladu s tem navodilom na obrazcu C poročati samo o:
– računih v tujini, ki jih imajo za potrebe poslovanja svojih predstavništev v tujini in
– kontokorentih (evidenčnih poravnalnih računih).
Obveznik poroča o tistih transakcijah, ki jih je prikazal tudi v svojih knjigovodskih listinah v mesecu, za katerega poroča, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to ne glede na to, kdaj se je transakcija dejansko izvršila.”
4
V točki IV “Poročila o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN” se prvi stavek četrte podtočke spremeni tako, da se glasi:
“4. Rok za dostavo poročil SN je 20. 4. v tekočem letu za preteklo leto, ki se konča z 31. 12. (v nadaljnjem besedilu: poročevalsko leto)”.
5
To navodilo začne veljati 1. februarja 2003.
Ljubljana, dne 7. januarja 2003.
Guverner Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost