Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2003 z dne 9. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2003 z dne 9. 1. 2003

Kazalo

5. Priporočilo, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel ob obravnavi sedmega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic, podanega za leto 2001, stran 17.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) na 20. seji dne 28. 11. 2002 ob obravnavi Sedmega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic, podanega za leto 2001 sprejel naslednje
P R I P O R O Č I L O
l
Pravna varnost v državi
1. Vlada naj državnemu zboru pravočasno predlaga ustrezne spremembe zakonov za odpravo z odločbo ustavnega sodišča ugotovljenih neskladnosti.
2. Vlada naj teži k popolnemu in doslednemu izvajanju predpisov ter v ta namen okrepi vlogo ministrstev pri zagotavljanju pravilnega, enotnega in učinkovitega izvajanja postopkov, ki jih vodijo upravni organi.
3. Vlada naj v zakonsko določenih rokih izdaja podzakonske akte, ki bodo omogočili izvajanje zakonov in v ta namen, bolj kot doslej, intenzivira medresorsko sodelovanje.
4. Vlada naj ukrene vse potrebno za odpravo neenakega obravnavanja države in posameznika v sodnih in upravnih postopkih, na primer neenakopravnega položaja davčnega zavezanca v razmerju do države.
II
Omejitve osebne svobode
5. Vlada naj zagotovi, da bodo obsojenci in osebe, kaznovane za prekršek, med seboj prostorsko ločene.
6. Vlada naj zagotavlja spoštovanje določenih minimalnih pravil in standardov, ki se nanašajo na odvzem prostosti predvsem glede nastanitve in zdravniške oskrbe zaprtih oseb.
7. Vlada naj zaradi števila tujcev, ki nezakonito vstopajo v Republiko Slovenijo ali tu zaprosijo za azil, odpravi pomanjkljivosti in nepravilnosti v zvezi z nastanitvijo teh oseb in uredi njihove bivalne razmere.
8. Pristojni sodni in drugi državni organi naj namenijo večjo skrb izvajanju in nadzoru varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja.
III
Sodni postopki
9. Vlada in vrhovno sodišče naj učinkoviteje pristopita k odpravi sodnih zaostankov na posameznih področjih in območjih in zagotovita kakovostno sodno odločanje, predvsem tudi z zagotovitvijo zadostnega in strokovno ustrezno usposobljenega sodniškega osebja.
10. Odvetniška zbornica Slovenije naj zaostri nadzor nad delom odvetnikov in zagotovi, da odvetniki pri svojem delu dosledno spoštujejo zakon o odvetništvu ter odvetniški kodeks.
IV
Policijski postopki
11. Vlada naj si v zvezi z izvajanjem pooblastil, ki jih imajo policisti pri opravljanju nalog policije in pritožbami posameznikov o prekomerni uporabi prisilnih sredstev policije, prizadeva za spoštovanje zakonitosti pri ravnanju policije oziroma naj zagotovi, da bo delo policistov nepristransko, profesionalno, strokovno in vljudno ter hkrati odločno in učinkovito.
12. Ministrstvo za notranje zadeve naj pripravi predloge sprememb postopka pritožbe posameznikov o prekomerni uporabi prisilnih sredstev policije, saj obstoječi postopek ne uživa zaupanja javnosti in ne omogoča objektivne obravnave in odločanja.
V
Upravne zadeve
13. Vlada naj zagotovi dosledno spoštovanje določb zakona o upravnem postopku ter še posebno pozornost nameni skrbi, da bodo upravni organi v upravnih stvareh odločili v zakonsko določenih rokih.
14. Vlada naj v zvezi z vprašanjem morebitnih posledic za pravice posameznikov zaradi izbrisa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ iz evidence stalnega prebivalstva Republike Slovenije po 26. 2. 1991 čimprej posreduje morebitne predloge reševanja teh vprašanj v zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali na drug ustrezen način.
Vl
Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
15. Vlada naj pripravi nov, ažuriran seznam telesnih okvar, saj je ena izmed pravic iz invalidskega zavarovanja tudi pravica do invalidnine ali nadomestilo za okvaro, ker neažuriran seznam ne omogoča korektne in enakopravne obravnave vseh telesnih okvar. Pristojni organi vlade naj čimprej pripravijo tudi nov seznam poklicnih bolezni.
Vll
Stanovanjske pravice
16. Vlada naj stori vse potrebno za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa ter pripravi različne mehanizme, ki bodo sledili dejanskim potrebam po neprofitnih najemnih in socialnih najemnih stanovanjih.
Št. 700-01/93-19/34
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost