Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2002 z dne 18. 1. 2002

Kazalo

7. Popravek odloka o proračunu Občine Videm za leto 2002, stran 498.

Popravek
V odloku o proračunu Občine Videm za leto 2002, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109-5397/01 z dne 28. 12. 2001, je pravilna bilanca prihodkov in odhodkov naslednja:
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  v 000 SIT
----------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             577.811
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 177.254
   70 DAVČNI PRIHODKI                    152.635
   700 Davki na dohodek in dobiček             146.238
   703 Davki na premoženje                  3.502
   704 Domači davki na blago in storitve           2.895
   71 NEDAVČNI PRIHODKI                   24.619
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      2.400
   711 Takse in pristojbine                  2.792
   712 Denarne kazni                       27
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          800
   714 Drugi nedavčni prihodki                18.600
   72 KAPITALSKI PRIHODKI                     –
   73 PREJETE DONACIJE                      –
   74 TRANSFERNI PRIHODKI                  400.557
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
   institucij                        400.557
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               609.829
   40 TEKOČI ODHODKI                    142.739
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           38.449
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                          5.306
   402 Izdatki za blago in storitve             86.984
   403 Plačila domačih obresti                  –
   409 Rezerve                        12.000
   41 TEKOČI TRANSFERI                   200.325
   410 Subvencije                       4.750
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       68.880
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   20.110
   413 Drugi tekoči domači transferi            106.585
   42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 264.265
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          264.265
   43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 2.500
   430 Investicijski transferi                2.500
I.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   (I. – II.)                        32.018
----------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
II.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)             –
   75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                –
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                 –
   44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
IV.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             –
V.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
   PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II.+V.)        –
----------------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VI.  ZADOLŽEVANJE (500)                    32.018
   50 ZADOLŽEVANJE                      32.018
   500 Domače zadolževanje                  32.018
VII. ODPLAČILA DOLGA
   55 ODPLAČILA DOLGA                       –
550  Odplačila domačega dolga                    –
VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)               32.018
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.)                   –
----------------------------------------------------------------------
Župan
Občine Viden
Franc Kirbiš, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti